Școala de vară CreatiVE se deschide la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța

0
457

Luni, 25 iunie 2018 ora 9:00, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța împre­u­nă cu Facul­ta­tea de Mate­ma­ti­că și Infor­ma­ti­că din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us din Con­stan­ța și Uni­ver­si­ta­tea Transil­va­nia din Bra­șov, orga­ni­zea­ză des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Șco­lii de vară Cre­a­ti­VE în medii vir­tu­ale, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 25.06.–06.07.2018.

Pro­gra­mul de cer­ce­ta­re și ino­va­re eHE­RI­TA­GE (Extin­de­rea capa­ci­tă­ții de cer­ce­ta­re și ino­va­re în apli­ca­ți­i­le de rea­li­ta­te vir­tu­a­lă din patri­mo­ni­ul cul­tu­ral) are sco­pul de a ilus­tra un moment al vie­ții eco­no­mi­ce a cetă­ții Tomis de rea­li­tăți mix­te 3D.

Tabă­ra de vară se adre­sea­ză ele­vi­lor, stu­den­ți­lor, mas­te­ran­zi­lor și doc­to­ran­zi­lor, sco­pul pro­iec­tu­lui este de a spe­cia­li­za stu­den­ții în mode­la­rea 3D și recon­struc­ți­i­le isto­ri­ce, având în ace­lași timp și sco­pul de a îmbu­nă­tăți abi­li­tă­ți­le soft.

PROGRAM:

25 Jun 2018 Ope­ning day (MINAC Main Aula)

09.00–09.30 Ope­ning — VR tech­no­lo­gies for heri­ta­ge vir­tu­al recon­struc­tion — Dorin-Mir­cea POPOVICI (CeR­VA Team)
09.30–10.30 Tomis — The Mosaic Flo­o­red Edi­fi­ce — Iri­na SODOLEANU (MINAC)
10.30–12.45 Docu­men­ta­tion and prac­ti­cal ses­sion — Lau­ren­țiu CLIANTE (MINAC)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–16.00 Docu­men­ta­tion and prac­ti­cal ses­sion — Tibe­riu POTARNICHE (MINAC).

26 Jun 2018 Mode­l­ling 3D arti­facts (Goo­gle Room — Cam­pus A)

08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–12.45 Mode­l­ling 3D arti­facts — Prac­ti­cal ses­sion — Cris­ti­an AFTENI (CeR­VA)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–17.00 Mode­l­ling 3D arti­facts — Prac­ti­cal ses­sion — Cris­ti­an AFTENI (CeR­VA).

27 Jun 2018 3D models on the WEB (Goo­gle Room — Cam­pus A)

08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–13.00 WEB dis­se­mi­na­tion of cul­tu­ral heri­ta­ge con­tent — Prac­ti­cal ses­sion — Vasi­le BRAGA (UTM) (4h)
13.00–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–18.00 WEB dis­se­mi­na­tion of cul­tu­ral heri­ta­ge con­tent — Prac­ti­cal ses­sion — Vasi­le BRAGA (UTM) (4h).

28 Jun 2018 Put AR at work (Goo­gle Room — Cam­pus A)

08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–12.45 Enhan­cing cul­tu­ral expe­rien­ce using AR teh­no­lo­gies — Daniel Ghe­or­ghe VOINEA (UTBV)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–17.00 Enhan­cing cul­tu­ral expe­rien­ce using AR teh­no­lo­gies — Prac­ti­cal ses­sion — Daniel Ghe­or­ghe VOINEA (UTBV).

29 Jun 2018 Cul­tu­ral heri­ta­ge digi­ti­za­tion (Goo­gle Room — Cam­pus A)
08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–12.45 Cul­tu­ral heri­ta­ge digi­ti­za­tion tech­ni­qu­es — Călin NEAMȚU (UTCluj)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–17.00 Prac­ti­cal ses­sion — Călin NEAMȚU (UTCluj)

30 Jun 2018 Free time ses­sion (time for thin­king, mode­ling, and swi­m­ming, in this order plea­se! Howe­ver, mind the tides!).

01 Jul 2018 Free time ses­sion (time for thin­king, mode­ling, and swi­m­ming, in this order plea­se! Howe­ver, mind the tides!).

02 Jul 2018 Vir­tu­al human 3D mode­l­ling & Ani­ma­tion (PC06)

08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–12.45 Mode­l­ling 3D arti­facts — Prac­ti­cal ses­sion — Cris­ti­an AFTENI (CeR­VA)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–17.00 Mode­l­ling 3D arti­facts — Prac­ti­cal ses­sion — Cris­ti­an AFTENI (CeR­VA).

03 Jul 2018 Dis­se­mi­na­tion 3D con­tent (PC06)

08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–12.45 WEB dis­se­mi­na­tion of cul­tu­ral heri­ta­ge con­tent — Prac­ti­cal ses­sion — Vasi­le BRAGA (UTM) (4h)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–18.00 WEB dis­se­mi­na­tion of cul­tu­ral heri­ta­ge con­tent — Prac­ti­cal ses­sion — Vasi­le BRAGA (UTM) (4h).

04 Jul 2018 Prac­ti­cal ses­sions (PC06)

08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–12.45 Prac­ti­cal ses­sion (CeR­VA)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–17.00 Prac­ti­cal ses­sion (CeR­VA).

05 Jul 2018 Prac­ti­cal ses­sions (PC06)

08.30–09.00 Ear­ly mor­ning bis­cu­it and coffee
09.00–12.45 Prac­ti­cal ses­sion (CeR­VA)
12.45–14.00 Lun­ch & gro­up pho­to
14.00–17.00 Prac­ti­cal ses­sion (CeR­VA).

06 Jul 2018 Clo­sing Day (AB1)

11.00–13.00 Clo­sing ses­sion & gro­up pho­to.

http://creative.cerva.ro/


Man­ga­lia News, 23.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply