S‑a născut prima companie productivă de stat, dar cu nume și management olandez

0
2176

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei a anun­țat că a fina­li­zat nego­ci­e­ri­le pen­tru con­trac­tul de aso­ci­e­re cu con­struc­to­rul olan­dez Damen Shi­pyar­ds Gro­up la Șan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai SA (cunos­cut și ca fos­tul Șan­ti­er Naval Man­ga­lia, ulte­ri­or rede­nu­mit Șan­ti­e­rul naval Daewoo), urmând ca Adu­na­rea Gene­ra­lă Extra­or­di­na­ră a Acțio­na­ri­lor SN 2 Mai să apro­be ter­me­nii și con­di­ți­i­le aso­ci­e­rii cu Damen.

Minis­trul eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­ca, a infor­mat Guver­nul că ”învă­țând din gre­șe­li­le tre­cu­tu­lui, noua aso­ci­e­re româ­no-olan­de­ză este așe­za­tă pe baze soli­de și sus­te­na­bi­le”.

El și‑a luat, de ase­me­nea, anga­ja­men­tul că Sta­tul român nu va ajun­ge nici­o­da­tă să-și dimi­nu­e­ze par­ti­ci­pa­ția majo­ri­ta­ră la Șan­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia și că for­ța de mun­că cali­fi­ca­tă nu va fi supu­să res­truc­tu­ră­ri­lor.

Păr­ți­le au sem­nat rapor­tul final de nego­ci­e­re refe­ri­tor la con­trac­tul de trans­fer de acțiuni și vân­za­re de cre­an­țe și la con­trac­tul de aso­ci­e­re care regle­men­tea­ză con­di­ți­i­le în care se va orga­ni­za și va func­țio­na San­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia (care urmea­ză să-și schim­be denu­mi­rea după imple­men­ta­rea docu­men­te­lor tranzac­ți­ei).

Nego­ci­e­ri­le pri­vind ter­me­nii și con­di­ți­i­le în care va func­țio­na soci­e­ta­tea mix­tă (româ­no-olan­de­ză), pre­cum și cele pri­vind con­trac­tul de trans­fer de acțiuni și vân­za­re de cre­an­țe s‑au întins pe par­cur­sul a aproa­pe trei luni.

In mar­tie acest an, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei anun­ța că va renun­ța la exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de pre­fe­rin­ta cu pri­vi­re la achi­zi­tia pache­tu­lui de actiuni deti­nut de Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring la soci­e­ta­tea Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A. Man­ga­lia, urmand ca, ulte­ri­or, Damen Shy­pyar­ds Gro­up sa cesio­ne­ze, cu titlu gra­tu­it, catre San­ti­e­rul Naval 2 Mai SA, 2% din pache­tul de actiuni, ast­fel incat struc­tu­ra de actio­na­ri­at a Soci­e­ta­tii Mix­te care rezul­ta in urma aso­ci­e­rii sa ara­te ast­fel: 51% sta­tul român, prin Minis­te­rul Eco­no­mi­ei – deți­nă­tor al com­pa­niei Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA și 49% Damen Shi­pyar­ds Gro­up”.

​În 2017, Damen Shi­pyar­ds Gro­up, cel mai mare con­struc­tor naval olan­dez, a înche­iat un con­tract cu Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME) pen­tru achi­zi­țio­na­rea cotei sale majo­ri­ta­re în Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI). Con­struc­to­rul olan­dez deți­ne în Româ­nia un șan­ti­er naval în Galați.

Șan­ti­e­rul naval Man­ga­lia, situ­at pe coas­ta de est a Mării Negre, are o supra­fa­ță de 980.000 de metri pătrati, are trei docuri usca­te cu o lun­gi­me tota­la de 982 de metri și un spa­țiu de prin­de­re de 1,6 kilo­me­tri. (sur­sa: realitateafinanciara.net).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply