S‑a mai făcut un pas important în deblocarea crizei Șantierului Naval! A fost aprobat contractul de asociere cu Damen!

0
1047

Edi­tia de Sud: S‑a mai făcut un pas impor­tant în deblo­ca­rea cri­zei Șan­ti­e­ru­lui Naval! A fost apro­bat con­trac­tul de aso­ci­e­re cu Damen!

Astăzi, după-ami­a­ză, în cadrul ședin­ței Adu­nă­rii Gene­ra­le a Acțio­na­ri­lor, s‑a apro­bat con­trac­tul de aso­ci­e­re cu olan­de­zii de la Damen. De ase­me­nea, au fost para­fați ter­me­nii aces­tui con­tract, ceea ce repre­zin­tă un nou înce­put pen­tru cel mai mare șan­ti­er din Româ­nia, cu cele mai mari docuri din sud-estul Euro­pei.

Aceas­ta este a doua ves­te bună, după ce ieri, în ședin­ța de Guvern, s‑a apro­bat acor­dul de nego­ci­e­re cu olan­de­zii, acord ce s‑a bazat pe zeci de întâl­niri și dis­cu­ții din­tre Damen, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și SN 2 Mai. Nego­ci­e­ri­le pur­ta­te au durat mai bine de 6 luni și, deși, au exis­tat pe par­curs sin­co­pe, aces­tea au fost rezol­va­te, ast­fel că par­te­ne­ri­a­tul româ­no-olan­dez este, în sfâr­șit, bătut în cuie.

Urmea­ză, zile­le ce vin, cesio­na­rea de către Damen a 2 pro­cen­te sta­tu­lui român, ast­fel ca aces­ta să devi­nă acțio­nar majo­ri­tar. Prin urma­re, sta­tul român va avea 51% acțiuni, iar Damen, 49%.

Chiar și așa, mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal va fi deți­nut de către Damen, care a avut de înfrun­tat în acest inter­val de timp mul­te emo­ții și dez­a­mă­giri, mai exact, din noiem­brie 2017, până în pre­zent, dar totul este bine când se ter­mi­nă cu bine. (editiadesud.ro, 22.06.2018). foto: Rober­to Cojan.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply