Proiect de extindere a Spitalului Municipal Mangalia, prin mansardarea pavilionului central

0
283
Booking.com

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia lucrea­ză la un pro­iect de extin­de­re a uni­tă­ții medi­ca­le, prin man­sar­da­rea pavi­li­o­nu­lui cen­tral (B), cu sco­pul redi­men­sio­nă­rii unor sec­ții și înfi­in­ță­rii de noi cabi­ne­te medi­ca­le. Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor insti­tu­ți­ei, acti­vi­ta­tea Sec­ți­ei de Neu­ro­lo­gie poa­te fi opti­mi­za­tă, prin supli­men­ta­rea numă­ru­lui de paturi de la 15 la 25.

Acest pro­iect va fi posi­bil prin man­sar­da­rea clă­di­rii și relo­ca­rea Sec­ți­ei de Neu­ro­lo­gie în spa­ți­ul nou cre­at.

Tot aco­lo ar putea fi muta­te mai mul­te cabi­ne­te medi­ca­le, ast­fel încât, încă­pe­ri­le eli­be­ra­te să fie folo­si­te pen­tru pacienți sau apa­ra­tu­ră medi­ca­lă. Un alt pro­iect al con­du­ce­rii spi­ta­lu­lui vizea­ză înfi­in­ța­rea unui com­par­ti­ment de hema­to­lo­gie, având în vede­re pato­lo­gia aces­tei spe­cia­li­zări, care este des­tul de vas­tă, cu nume­roa­se soli­ci­tări, din par­tea pacien­ți­lor.

În pre­zent, se cau­tă sur­sa de finan­ța­re pen­tru toa­te aces­te pro­iec­te, meni­te a dezvol­ta acti­vi­ta­tea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, atât pe ori­zon­ta­lă, cât și pe ver­ti­ca­lă.

Pen­tru dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii din sănă­ta­te, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia cau­tă solu­ții efi­cien­te și de dura­tă, ast­fel încât popu­la­ția ora­șu­lui să aibă acces nemij­lo­cit la o gamă lar­gă de ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te. În acest sens, auto­ri­tă­ți­le loca­le au depus docu­men­ta­ția pen­tru con­struc­ția unui ambu­la­to­riu de spe­cia­li­ta­te, cu fon­duri UE, la spi­ta­lul din loca­li­ta­te.

Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, este pre­vă­zu­tă extin­de­rea, moder­ni­za­rea și dota­rea Ambu­la­to­ri­u­lui Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal. Noul corp de clă­di­re va fi o extin­de­re a pavi­li­o­nu­lui B, cu par­ter și două eta­je, unde vor fi ame­na­ja­te cabi­ne­te medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te.

Valoa­rea maxi­mă care poa­te fi acce­sa­tă din fon­duri UE pen­tru acest pro­iect este de 2,3 mili­oa­ne de euro. Repre­zen­tan­ții spi­ta­lu­lui au decla­rat că pro­iec­tul man­sar­dă­rii, ală­tu­ri de cel al înfi­in­ță­rii unui ambu­la­to­riu de spe­cia­li­ta­te, vor con­du­ce la efi­cien­ti­za­rea actu­lui medi­cal și la asi­gu­ra­rea cadru­lui nece­sar unei bune îngri­jiri a pacien­ți­lor cu afec­țiuni diver­se.

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, mier­curi, 20.06.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele