PROGRAMUL COMPLET AL CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL RUSIA 2018!

0
962

Gru­pa A: Rusia, Uru­gu­ay, Egipt, Ara­bia Sau­di­tă,
Gru­pa B: Por­tu­ga­lia, Spa­nia, Iran, Maroc,
Gru­pa C: Fran­ța, Peru, Dane­mar­ca, Aus­tra­lia,
Gru­pa D: Argen­ti­na, Croa­ția, Islan­da, Nige­ria, 
Gru­pa E: Bra­zi­lia, Elve­ția, Cos­ta Rica, Ser­bia,
Gru­pa F: Ger­ma­nia, Mexic, Sue­dia, Core­ea Sud,
Gru­pa G: Bel­gia, Anglia, Tuni­sia, Pana­ma,
Gru­pa H: Polo­nia, Colum­bia, Sen­e­gal, Japo­nia.

MECIURILE, PE GRUPE:

Gru­pa A:
14 iunie, ora 18:00 – Rusia – Ara­bia Sau­di­tă (Mosco­va, Luj­ni­ki)
15 iunie, ora 15:00 – Egipt – Uru­gu­ay (Eka­te­rin­bu­rg)
19 iunie, ora 21:00 – Rusia – Egipt (San­kt Peter­sbu­rg)
20 iunie, ora 18:00 – Uru­gu­ay – Ara­bia Sau­di­tă (Ros­tov-pe-Don)
25 iunie, ora 17:00 – Uru­gu­ay – Rusia (Sama­ra)
25 iunie, ora 17:00 – Ara­bia Sau­di­tă – Egipt (Vol­go­grad).

Gru­pa B:
15 iunie, ora 18:00 – Maroc – Iran (San­kt Peter­sbu­rg)
15 iunie, ora 21:00 – Por­tu­ga­lia – Spa­nia (Soci)
20 iunie, ora 15:00 – Por­tu­ga­lia – Maroc (Mosco­va, Luj­ni­ki)
20 iunie, ora 21:00 – Iran – Spa­nia (Kazan)
25 iunie, ora 21:00 – Spa­nia – Maroc (Kali­ni­grad)
25 iunie, ora 21:00 – Iran – Por­tu­ga­lia (Saransk).

Gru­pa C:
16 iunie, ora 13:00 – Franţa – Aus­tra­lia (Kazan)
16 iunie, ora 19:00 – Peru – Dane­mar­ca (Saransk)
21 iunie, ora 15:00 – Franţa – Peru (Eka­te­rin­bu­rg)
21 iunie, ora 18:00 – Dane­mar­ca – Aus­tra­lia (Sama­ra)
26 iunie, ora 17:00 – Dane­mar­ca – Franţa (Mosco­va, Luj­ni­ki)
26 iunie, ora 17:00 – Aus­tra­lia – Peru (Soci).

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Pro­gram Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de fotbal din Rusia 2018, PE ZILE,

Pro­gra­mul con­form OREI ROMANIEI, ora care ne inte­re­sea­za pe noi:

FAZA GRUPELOR

JOI 14 iunie 2018
Ora 17: Gala de des­chi­de­re a Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de fotbal din Rusia 2018,
Ora 18: Meci­ul de des­chi­de­re: Rusia – Ara­bia Sau­di­ta (gru­pa A).
Ambe­le eve­ni­men­te au loc pe sta­dio­nul Luj­ni­ki din Mosco­va.

VINERI 15 iunie 2018
Ora 14 (Eka­te­rin­bu­rg) : Egipt – Uru­gu­ay (Gru­pa A)
Ora 17 (San­kt Peter­sbu­rg): Maroc – Iran (Gru­pa B)
Ora 20 (Soci) – Por­tu­ga­lia – Spa­nia (Gru­pa B).

SAMBATA 16 iunie 2018
Ora 12 (Kazan): Fran­ta – Aus­tra­lia (Gru­pa C)
Ora 15 (Mosco­va – Spar­tak): Argen­ti­na – Islan­da (Gru­pa D)
Ora 18 (Saransk): Peru – Dane­mar­ca (Gru­pa C)
Ora 21 (Kali­ni­grad): Croa­tia – Nige­ria (Gru­pa D).

DUMINICA 17 iunie 2018
Ora 14 (Sama­ra): Cos­ta Rica – Ser­bia (Gru­pa E)
Ora 17 (Mosco­va – Luj­ni­ki): Ger­ma­nia – Mexic (Gru­pa F)
Ora 20 (Ros­tov) – Bra­zi­lia – Elve­tia (Gru­pa E).

LUNI 18 iunie 2018
Ora 14 (Nov­go­rod) – Sue­dia – Core­ea de Sud (Gru­pa F)
Ora 17 (Soci) – Bel­gia – Pana­ma (Gru­pa G)
Ora 20 (Vol­go­grad) – Tuni­sia – Anglia (Gru­pa G).

MARTI 19 iunie 2018
Ora 14 (Mosco­va – Spar­tak) – Polo­nia – Sen­e­gal (Gru­pa H)
Ora 17 (Saransk) – Colum­bia – Japo­nia (Gru­pa H)
Ora 20 (San­kt Peter­sbu­rg) – Rusia – Egipt (Gru­pa A).

MIERCURI 20 iunie 2018
Ora 14 (Mosco­va – Luj­ni­ki) – Por­tu­ga­lia – Maroc (Gru­pa B)
Ora 17 (Ros­tov-pe-Don) – Uru­gu­ay – Ara­bia Sau­di­ta (Gru­pa A)
Ora 20 (Kazan) – Iran – Spa­nia (Gru­pa B).

JOI 21 iunie 2018
Ora 14 (Eka­te­rin­bu­rg) – Fran­ta – Peru (Gru­pa C)
Ora 17 (Sama­ra) – Dane­mar­ca – Aus­tra­lia (Gru­pa C)
Ora 20 (Nov­go­rod) – Argen­ti­na – Croa­tia (Gru­pa D).

VINERI 22 iunie 2018
Ora 14 (San­kt Peter­sbu­rg) – Bra­zi­lia – Cos­ta Rica (Gru­pa E)
Ora 17 (Vol­go­grad) – Nige­ria – Islan­da (Gru­pa D)
Ora 20 (Kali­ni­grad) – Ser­bia – Elve­tia (Gru­pa E)

SAMBATA 23 iunie 2018
Ora 14 (Mosco­va – Spar­tak) – Bel­gia – Tuni­sia (Gru­pa G)
Ora 17 (Soci) – Ger­ma­nia – Sue­dia (Gru­pa F)
Ora 20 (Ros­tov) – Core­ea de Sud – Mexic (Gru­pa F)

DUMINICA 24 iunie 2018
Ora 14 (Nov­go­rod) – Anglia – Pana­ma (Gru­pa F)
Ora 17 (Eka­te­rin­bu­rg) – Japo­nia – Sen­e­gal (Gru­pa H)
Ora 20 (Kazan) – Polo­nia – Colum­bia (Gru­pa H)

LUNI 25 iunie 2018
Ora 16 (Sama­ra) – Uru­gu­ay – Rusia (Gru­pa A)
Ora 16 (Vol­go­grad) – Ara­bia Sau­di­ta – Egipt (Gru­pa A)
Ora 19 (Kali­ni­grad) – Spa­nia – Maroc (Gru­pa B)
Ora 19 (Saransk) – Iran – Por­tu­ga­lia (Gru­pa B)

MARTI 26 iunie 2018
Ora 16 (Mosco­va – Luj­ni­ki) – Dane­mar­ca – Fran­ta (Gru­pa C)
Ora 16 (Soci) – Aus­tra­lia – Peru (Gru­pa C)
Ora 20 (Ros­tov) – Islan­da – Croa­ţia (Gru­pa D)
Ora 20 (San­kt Peter­sbu­rg) – Nige­ria – Argen­ti­na (Gru­pa D)

MIERCURI 27 iunie 2018
Ora 16 (Eka­te­rin­bu­rg) – Mexic – Sue­dia (Gru­pa F)
Ora 16 (Kazan) – Core­ea de Sud – Ger­ma­nia (Gru­pa F)
Ora 20 (Mosco­va, Spar­tak) – Ser­bia – Bra­zi­lia (Gru­pa E)
Ora 20 (Nov­go­rod) – Elve­tia – Cos­ta Rica (Gru­pa E)

JOI 28 iunie 2018
Ora 16 (Vol­go­grad) – Sen­e­gal – Colum­bia (Gru­pa H)
Ora 16 (Sama­ra) – Japo­nia – Polo­nia (Gru­pa H)
Ora 20 (Kali­ni­grad) – Anglia – Bel­gia (Gru­pa G)
Ora 20 (Saransk) – Pana­ma – Tuni­sia (Gru­pa G)

VINERI 29 iunie 2018 – PAUZA.

OPTIMI DE FINALA

SAMBATA 30 iunie 2018
Ora 16 (Kazan) – locul 1 gru­pa C – locul 2 gru­pa D
Ora 20 (Soci) – locul 1 gru­pa A – locul 2 gru­pa B

DUMINICA 1 iulie 2018
Ora 16 (Mosco­va – Luj­ni­ki) – locul 1 gru­pa B – locul 2 gru­pa A
Ora 20 (Nov­go­rod) – locul 1 gru­pa D – locul 2 gru­pa C

LUNI 2 iulie 2018
Ora 16 (Sama­ra) – locul 1 gru­pa E – locul 2 gru­pa F
Ora 20 (Ros­tov-pe-Don) – locul 1 gru­pa G – locul 2 gru­pa H

MARTI 3 iulie 2018
Ora 16 (San­kt Peter­sbu­rg) – locul 1 gru­pa F – locul 2 gru­pa E
Ora 20 (Mosco­va – Spar­tak) – locul 1 gru­pa H – locul 2 gru­pa G

MIERCURI 4 iulie 2018 – PAUZA.
JOI 5 iulie 2018 – PAUZA.

SFERTURI DE FINALA

VINERI 6 iulie 2018
Ora 16 (Nov­go­rod) – cas­ti­ga­toa­re opti­me 1 – cas­ti­ga­toa­re opti­me 2
Ora 20 (Kazan) – cas­ti­ga­toa­re opti­me 6 – cas­ti­ga­toa­re opti­me 5

SAMBATA 7 iulie 2018
Ora 16 (Sama­ra) – Cas­ti­ga­toa­re opti­me 8 – cas­ti­ga­toa­re opti­me 7
Ora 20 (Soci) – Cas­ti­ga­toa­re opti­me 3 – cas­ti­ga­toa­re opti­me 4

DUMINICA 8 iulie 2018 – PAUZA.
LUNI 9 iulie 2018 – PAUZA.

SEMIFINALE

MARTI 10 iulie 2018
Ora 20 (San­kt Peter­sbu­rg) – cas­ti­ga­toa­re sfert 2 – cas­ti­ga­toa­re sfert 1

MIERCURI 11 iulie 2018
Ora 20 (Mosco­va – Luj­ni­ki) – cas­ti­ga­toa­re sfert 4 – cas­ti­ga­toa­re sfert 3

JOI 12 IULIE 2018 – PAUZA.
VINERI 13 IULIE 2018 – PAUZA.

FINALE

SAMBATA 14 iulie 2018
Ora 16 (San­kt Peter­sbu­rg) – FINALA MICA (echi­pe­le invin­se din semi­fi­na­le)

DUMINICA 15 iulie 2018
ORA 17 (Mosco­va – Luj­ni­ki) – FINALA MARE (cas­ti­ga­toa­re­le semi­fi­na­le­lor).

(sur­sa: lastadion.eu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele