Prof. dr. John Ionescu: Chimioterapia şi nutriţia personalizate, esenţiale în tratarea cancerului [VIDEO]

3
2753

Prof. Dr. John Ione­scu, fon­da­tor și direc­tor ști­in­ți­fic al Cli­ni­cii Spe­ci­a­le Neu­kir­chen: Chi­mi­o­te­ra­pia şi nutri­ţia per­so­na­li­za­te, esenţi­a­le în tra­ta­rea can­ce­ru­lui.

Dia­gnos­ti­cul pre­co­ce al boli­lor neo­plazi­ce, cât și ale­ge­rea per­so­na­li­za­tă a chi­mi­o­te­ra­piei sau a unui tra­ta­ment com­ple­men­tar de sus­ți­ne­re meta­bo­li­că și imu­no­lo­gi­că sunt esenţi­a­le pen­tru a învin­ge can­ce­rul”, a rea­fir­mat Prof. dr. John Ione­scu în cadrul Sim­po­zio­nu­lui „Nou­tăți tera­pe­u­ti­ce în onco­lo­gie” de la Bucu­reşti.

În acest text puteţi citi pe scurt noi­i­le abor­dări pri­vind tra­ta­me­tul bol­na­vu­lui de can­cer şi care sunt şanse­le ca aces­te să fie adop­ta­te şi de onco­lo­lo­gia româ­neas­că. De ase­me­nea, puteţi afla, pe scurt, ce este nutri­ţia per­so­na­li­za­tă şi ce ali­men­te tre­bu­ie să evi­te bol­na­vul de can­cer.

Prof. Dr. John Ione­scu este imu­no­log de renu­me inter­națio­nal spe­cia­li­zat în medi­ci­nă inte­gra­ti­vă, fon­da­tor și direc­tor ști­in­ți­fic al Cli­ni­cii Spe­ci­a­le Neu­kir­chen (Ger­ma­nia), cu acti­vi­tăți didac­ti­ce la Capi­tal Uni­ver­si­ty în Washin­gton DC, USA (1999–2006), la Donau Uni­ver­si­tät Krems (Aus­tria) din 2007 și la UMF „Carol Davi­la” Bucu­rești, din 2015.

Dia­gnos­ti­cul pre­co­ce

Pen­tru un tera­pe­ut, este esen­ți­al să poa­tă sur­prin­de ase­me­nea evo­lu­ția boli­lor neo­plazi­ce într-un sta­diu cât mai inci­pient, pen­tru a putea inter­ve­ni cât mai curând în acest pro­ces. Tes­te­le pe care le avem la ora actu­a­lă ne per­mit depis­ta­rea în sân­ge­le pacien­ți­lor a unor struc­turi carac­te­ris­ti­ce celu­le­lor tumo­ra­le care pot fi evi­den­ți­a­te în anu­mi­te celu­le albe cir­cu­lan­te (mono­ci­te)” a afir­mat pro­fe­so­rul Ione­scu după sim­po­zion.

Aces­te mono­ci­te au capa­ci­ta­tea de a inge­ra frac­țiuni de mem­bra­nă sau struc­turi intra­ce­lu­la­re tumo­ra­le, faci­li­tând ulte­ri­or iden­ti­fi­ca­rea aces­to­ra. Prin izo­la­rea mono­ci­te­lor cir­cu­lan­te se pot iden­ti­fi­ca struc­tu­ri­le pro­du­se în celu­le­le tumo­ra­le, cum ar fi anu­mi­te pro­te­i­ne sau enzi­me spe­ci­fi­ce de tipul keto­la­ze­lor sau pyru­vat-kina­ze­lor, puter­nic expri­ma­te în tumo­ri­le malig­ne. Expre­sia aces­tor mar­keri este direct pro­por­țio­na­lă cu volu­mul tumo­rii, iar dia­gnos­ti­cul pre­co­ce men­țio­nat aici poa­te fi con­fir­mat ulte­ri­or prin tes­te­le cla­si­ce his­to­lo­gi­ce, sero­lo­gi­ce sau ima­gis­ti­ce (PET-CT).

Tes­te care nu pot fi efec­tu­a­te în Româ­nia

În momen­tul de faţă, tes­te­le amin­ti­te nu se pot efec­tua în Româ­nia, ci în labo­ra­toa­re spe­cia­li­za­te din Ger­ma­nia, cu care spe­cia­li­ş­tii români cola­bo­rea­ză de mai mulți ani. Pacien­ți­lor care ne vin din Româ­nia pen­tru sta­di­a­li­za­rea bolii și pen­tru o tera­pie de suport după cicluri de chi­mi­o­te­ra­pie sau radi­o­te­ra­pie li se efec­tu­ea­ză aces­te tes­te pen­tru docu­men­ta­rea sta­di­u­lui bolii, iar apoi li se reco­man­dă o gamă de pre­pa­ra­te anti­tu­mo­ra­le acti­ve con­tra celu­le­lor tumo­ra­le cir­cu­lan­te”, a ţinut să pre­ci­ze­ze pen­tru pacienţi spe­cia­lis­tul. PET-CT-ul evi­den­ți­a­ză struc­turi tumo­ra­le bine defi­ni­te care pot fi văzu­te cu ochiul liber. Aces­te tes­te detec­tea­ză mult mai devre­me pre­zen­ța celu­le­lor can­ce­roa­se, deci într-un sta­diu inci­pient, când șanse­le unei tera­pii sunt mult mai mari.

Nutri­ţia per­so­na­li­za­tă este covâr­și­tor de impor­tan­tă”

Abor­da­rea per­so­na­li­za­tă, inclu­siv nutri­ția per­so­na­li­za­tă, este covâr­și­tor de impor­tan­tă în tera­pia bolii can­ce­roa­se. Din păca­te, deo­cam­da­tă, în Româ­nia se fac nici una, nici alta. În cazul chi­mi­o­te­ra­piei, pacien­tul român ajun­ge la Insti­tu­tul Onco­lo­gic din Bolog­na, la cel din Paris sau din Vie­na, sau din Cluj-Napo­ca cu o for­mă tumo­ra­lă bine defi­ni­tă, pre­cum un can­cer pul­mo­nar sau colo­rec­tal, iar cole­gii, pe baza stu­di­i­lor făcu­te la cen­trul X din Ame­ri­ca, îi reco­man­dă o tera­pie recen­tă făcu­tă pe lotul ame­ri­can. De fapt, ei reco­man­dă un pre­pa­rat care, dato­ri­tă hete­ro­ge­ni­tă­ții celu­le­lor tumo­ra­le, a redus masa tumo­ra­lă numai la o anu­mi­tă pro­por­ție din pacien­ții lotu­lui res­pec­tiv, nu la toți. Pen­tru a pre­scrie o tera­pie efi­ca­ce, este nevo­ie de o tes­ta­re per­so­na­li­za­tă, pe care noi o reco­man­dăm tutu­ror pacien­ți­lor”, a sub­li­ni­at cu regret pro­fe­so­rul Ione­scu.

Ce este chi­mi­o­te­ra­pia per­so­na­li­za­tă

Renu­mi­tul spe­cia­list  a ţinut să expli­ce cât mai pe înţe­le­sul tutu­ror în ce con­stă chi­mi­o­te­ra­pia per­so­na­li­za­tă: “Printr‑o meto­dă cu totul spe­cia­lă, se sor­tea­ză din sân­ge­le pacien­tu­lui celu­le­le tumo­ra­le cir­cu­lan­te și se pun în con­tact cu 50 de chi­mi­o­te­ra­pii actu­a­le și cu o altă serie de pre­pa­ra­te anti­tu­mo­ra­le natu­ra­le, iar apoi se con­sta­tă care din­tre chi­mi­o­te­ra­pe­u­ti­ce și care din­tre pro­du­se­le natu­ra­le tes­ta­te eli­minä o pro­por­ție mai mare de 80% din celu­le­le tumo­ra­le cir­cu­lan­te. Numai acei com­puși intră în dis­cu­ție pen­tru tera­pie.

Ace­eași teh­no­lo­gie eva­lu­ea­ză numă­rul de celu­le tumo­ra­le cir­cu­lan­te și ara­tă dacă tera­pia pe care o aplici pacien­tu­lui redu­ce numă­rul aces­to­ra până la zero, așa cum obser­văm în cazu­ri­le de suc­ces. Abia atunci putem spu­ne că am învins tumo­ra, nu când au rămas pes­te 40% celu­le via­bi­le care, din cau­za celu­le­lor stem tumo­ra­le, se refac rapid prin hete­ro­ge­ni­ta­tea gene­ti­că incre­di­bi­lă de care dau dova­dä”.

Pri­mul pas în revo­lu­ţio­na­rea onco­lo­gi­ei româ­neşti

Dar, din păca­te, până în pre­zent, nu am putut aju­ta pacien­ții din Româ­nia decât în urma unei vizi­te la cli­ni­ca noas­tră din Ger­ma­nia, unde pre­le­văm și pre­lu­crăm pro­be­le de sân­ge într-un inter­val de 12 ore. Ves­tea bună este că din luna iunie a anu­lui 2017 am ini­țiat o coo­pe­ra­re între Cli­ni­ca Spe­cia­lă Neu­kir­chen (Ger­ma­nia) și Cen­trul de Radi­o­te­ra­pie Neo­li­fe din Bucu­rești, dotat cu o ima­gis­ti­că ultra­mo­der­nă, prin care putem urmări evo­lu­ția unei tumori de la dimen­siu­nea ini­ția­lă și până la dis­pa­ri­ția ei în urma tra­ta­men­tu­lui A sau B, sau C. Sco­pul cola­bo­ră­rii este de a aso­cia o meto­dă anti­tu­mo­ra­lă cla­si­că cu un pachet com­ple­men­tar de sus­ți­ne­re meta­bo­li­că și cu o die­tă anti­tu­mo­ra­lă per­so­na­li­za­tă”, a mai pro­mis spe­cia­lis­tul.

Ce este die­ta anti­tu­mo­ra­lă

Die­ta anti­tu­mo­ra­lă are o impor­tan­ță covâr­și­toa­re atât îna­in­te, cât și după ori­ce fel de tera­pie (chi­rur­gie, radi­o­te­ra­pie, chi­mi­o­te­ra­pie), întru­cât numai acest tip de die­tă înso­ți­tă de anu­mi­te supli­men­te ali­men­ta­re este în sta­re, pe ter­men lung, să schim­be tere­nul meta­bo­lic din corp care con­du­ce la for­ma­rea tumo­rii. Dis­tru­ge­rea unei tumori prin eli­mi­na­re radio — sau chi­mio-tera­pe­u­ti­că nu schim­bă nimic în eco­no­mia cor­pu­lui, care rămâ­ne mai depar­te slă­bit, into­xi­cat cu sub­stan­țe­le noci­ve care au con­dus la apa­ri­ția tumo­rii și supri­mat imu­no­lo­gic prin chi­mi­o­te­ra­pia apli­ca­tă”, afir­ma răs­pi­cat pro­fe­so­rul Ione­scu.

Ali­men­te care hră­nesc can­ce­rul

Aso­ci­e­rea aces­tui teren cu o serie de gre­șeli ali­men­ta­re gra­ve, pre­cum exce­sul de car­bo­hi­drați, car­ne roșie, con­su­mul de alco­ol etc, cre­ea­ză con­di­ții opti­me reac­ti­vă­rii celu­le­lor stem tumo­ra­le răma­se în corp și metas­ta­ză­rii aces­to­ra. De exem­plu, car­bo­hi­dra­ții din pâi­ne sau din pas­te­le făi­noa­se se trans­for­mă în intes­tin în glu­co­ză, care este prin­ci­pa­la sur­să de ener­gie a celu­le­lor can­ce­roa­se. Glu­co­za ajun­să în sân­ge este pre­lu­a­tă de 20 de ori mai repe­de de celu­le­le tumo­ra­le decât de celu­le­le nor­ma­le și folo­si­tă pen­tru creș­te­rea și mul­ti­pli­ca­rea aces­to­ra.

Ca ata­re, redu­ce­rea car­bo­hi­dra­ți­lor sim­pli din die­tă și intro­du­ce­rea unor ele­men­te tera­pe­u­ti­ce care să con­du­că la scă­de­rea nive­lu­lui de glu­co­ză în sân­ge (pre­cum anu­mi­te pre­pa­ra­te con­tra dia­be­tu­lui de tip 2) deter­mi­nă redu­ce­rea pro­li­fe­ră­rii tumo­ra­le.

Post, îna­in­te de chi­mi­o­te­ra­pie

Îna­in­te chi­mi­o­te­ra­pie sau radi­o­te­ra­pie, pro­ce­sul de redu­ce­re a glu­co­zei îna­in­te de inter­ven­ție este deo­se­bit de impor­tant. Acest obiec­tiv se poa­te rea­li­za prin­tr-un post de două până la trei zile, înso­țit numai cu sucuri de legu­me, sau printr‑o tera­pie adju­van­tă cu ele­men­te care scad glu­co­za din sân­ge. Scă­zând glu­co­za, creș­te efi­cien­ța radi­o­te­ra­piei sau a chi­mi­o­te­ra­piei. Celu­le­le tumo­ra­le lip­si­te de glu­co­ză devin mult mai sen­si­bi­le la efec­te­le aces­tor tera­pii, expli­cat pe “româ­neş­te” spe­cia­lis­tul.

Ali­men­te care tre­bu­ie evi­ta­te

Ce ali­men­te tre­bu­ie să evi­te pacien­tul bol­nav de can­cer, în opi­nia Prof. Dr. John Ione­scu:

Să redu­că con­su­mul de car­bo­hi­drați sim­pli (dul­ciu­ri­le, făi­noa­se­le, fruc­te­le dulci etc). Este esenţi­al să înlo­cu­iești meta­bo­lis­mul car­bo­hi­drat al tumo­ri­lor, deci apor­tul de glu­co­ză, cu un suport ener­ge­tic pe care tumo­ra să nu îl poa­te folo­si, dar pe care îl poa­te folo­si cor­pul, pre­cum lipi­de­le, anu­miți ami­noa­cizi și pro­te­i­ne­le vege­ta­le din legu­me, deci nu ori­ce fel de pro­te­i­ne.

Con­su­ma­rea zil­ni­că a unei por­ții de car­ne roșie dub­lea­ză ris­cul de can­cer mamar, însă ris­cul sca­de dacă mănânci aceas­tă por­ție doar de două ori pe săp­tămâ­nă.

Lap­te­le și pro­du­se­le lac­ta­te sunt extrem de peri­cu­loa­se în can­ce­rul de pros­ta­tă și în leu­ce­mii, dar cel mai mare peri­col îl repre­zin­tă car­bo­hi­dra­ții sim­pli.

Apor­tul de zinc pe care ori­ce tera­pe­ut nein­for­mat îl dă pacien­tu­lui este o altă gre­șe­a­lă frec­ven­tă. Supli­men­ta­rea cu zinc creș­te rapid pro­li­fe­ra­rea celu­le­lor can­ce­roa­se, întru­cât zin­cul este un ele­ment-che­ie în enzi­me­le res­pon­sa­bi­le pen­tru repli­ca­rea aci­zi­lor nucleici în aces­te celu­le. Toc­mai cere­a­le­le sunt boga­te în zinc și acti­vea­ză creș­te­rea tumo­ra­lă. (sur­sa: oncopedia.ro/stiri-medicale).

Vă invi­tăm să citiți și: Pro­fe­so­rul John Ione­scu a fon­dat o Cli­ni­că uni­că în lume și vin­de­că pacien­ții fără spe­ran­ță și să vizio­nați și urmă­to­rul vide­o­clip:


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  1. Foar­te inte­re­san­ta abor­da­rea Dvs.ofera solu­tii aco­lo unde altii nu dau deta­lii desi sunt vitale.Sunteti abor­da­bil in cli­ni­ca Dvs de pacien­tii romani?

  2. Va rog sa mi spu­neti daca ser­vi­ci­i­le dv. D‑nul doc­tor JOHN Ione­scu sunt decon­ta­re prin casa de asi­gu­rări de sănă­ta­te AOK Am mai mul­te pro­ble­me de sanatate.Am fost ope­ra­tă în 2015 de Can­cer la san. Am pro­ble­me si cu aler­gi­i­le fac des­tul de des alergie.Vreau si eu sa urmez tra­ta­ment pe baza de plan­te natu­ra­le si nu stiu daca se poa­te Mul­tu­mesc!.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele