Prin testări gratuite, Fundația Baylor Marea Neagră încearcă să micșoreze impactul bolilor infecțioase cum ar fi: infecția cu HIV, hepatitele virale, tuberculoza și infecţiile cu transmitere sexuală

0
239

Cu oca­zia pro­iec­tu­lui-pilot Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Tes­tă­rii – edi­ţia de pri­mă­va­ră, Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră îşi rea­fir­mă inte­re­sul pen­tru pro­ble­me­le de sănă­ta­te publi­că, dar şi spri­ji­nul faţă de sis­te­mul sani­tar de stat. La soli­ci­ta­rea con­du­ce­rii Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Con­stanţa, echi­pe­le Bay­lor au tes­tat pen­tru HIV şi hepa­ti­te­le vira­le B şi C apro­xi­ma­tiv 600 de medici şi de asis­ten­te medi­ca­le. Cu un cost mediu de 10 euro pen­tru fie­ca­re tes­ta­re, apor­tul Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră la acti­vi­ta­tea celei mai mari insti­tu­ţii sani­ta­re din judeţ este con­si­de­ra­bil. De alt­fel, esti­mă­ri­le ara­tă că până la fine­le anu­lui 2018 acţiu­nea de tes­ta­re de la SCJU va avea apro­xi­ma­tiv 2.000 de bene­fi­ci­ari.

Tes­ta­rea peri­o­di­că a cadre­lor medi­ca­le este nece­sa­ră din cau­za ris­cu­ri­lor pro­fe­sio­na­le la care aceş­tia sunt expu­şi, trans­mi­te­rea cea mai frec­ven­tă a HIV şi a viru­su­ri­lor hepa­ti­ti­ce B şi C fiind pe calea sân­ge­lui. Tim­pul alo­cat unui bene­fi­ci­ar este, în medie, de 15 minu­te, iar cele 13 zile în care echi­pe­le Bay­lor au tes­tat până acum medi­cii şi asis­ten­te­le Judeţea­nu­lui con­stăn­țean sub­li­ni­a­ză misiu­nea de a aju­ta comu­ni­ta­tea să dezvol­te ser­vi­cii efi­cien­te de pre­ve­ni­re și de îngri­ji­re a boli­lor infec­ți­oa­se.

În cele trei luni de la ini­ţi­e­rea pro­iec­tu­lui am tes­tat apro­xi­ma­tiv 600 de anga­ja­ţi ai Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă din Con­stanţa, medici şi asis­ten­te. Ne bucu­ră fap­tul că putem spri­jini cea mai mare uni­ta­te spi­ta­li­ceas­că din judeţ prin ofe­ri­rea, în mod gra­tu­it, a tes­te­lor de HIV şi hepa­ti­te B şi C nece­sa­re a fi repe­ta­te peri­o­dic pen­tru dosa­rul fie­că­rui anga­jat din sis­te­mul sani­tar. Mai mult decât atât, în aceas­tă săp­tămâ­nă am răs­puns soli­ci­tă­rii con­du­ce­rii Cen­tru­lui de Pla­sa­ment Del­fi­nul din Agi­gea, unde am tes­tat gra­tu­it 33 de rezi­denţi”, a decla­rat Miha­e­la Bogdan, coor­do­na­to­rul Pro­gra­mu­lui de Con­si­li­e­re, Tes­ta­re Volun­ta­ră şi Gra­tu­i­tă.

La rân­dul său, Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­to­rul exe­cu­tiv al Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră, a decla­rat: „Impli­ca­rea orga­ni­za­ţi­ei noas­tre în demer­su­ri­le euro­pe­ne şi mondi­a­le pri­vind tes­ta­rea şi sub­li­ni­e­rea peri­co­lu­lui repre­zen­tat de boli­le infe­cţi­oa­se repre­zin­tă con­stan­te în acti­vi­ta­tea pe care o desfă­şu­răm. Fun­da­ţia Bay­lor rea­min­teș­te cu fie­ca­re oca­zie impor­tanţa tes­tă­rii pen­tru HIV şi hepa­ti­te vira­le B şi C. Este o ches­tiu­ne de sănă­ta­te per­so­na­lă, dar şi de sănă­ta­te publi­că. Tes­ta­rea la Bay­lor înde­pli­neş­te toa­te cri­te­ri­i­le Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ţii. Tes­tăm gra­tu­it pen­tru a depis­ta infe­cţi­i­le cu HIV şi cu viru­su­ru­ri­le hepa­ti­ti­ce B şi C în trei cen­tre din Con­stanţa (Cen­trul de Exce­lenţă Bay­lor şi Poli­cli­ni­ca 1) şi Tul­cea (Cen­trul de tes­ta­re din Spi­ta­lul Judeţean)”.

Orga­ni­za­tă pen­tru pri­ma dată în acest an, edi­ţia de pri­mă­va­ră a Săp­tămâ­nii Tes­tă­rii a avut loc în peri­oa­da 18–25 apri­lie 2018 şi a avut ca scop pro­mo­va­rea în ţări­le euro­pe­ne a tes­tă­rii pen­tru HIV şi hepa­ti­te vira­le, dar şi de con­ști­en­ti­za­re asu­pra peri­co­lu­lui repre­zen­tat de boli­le infe­cţi­oa­se. Edi­ţia de pri­mă­va­ră vine în com­ple­ta­rea celei de toam­nă, care are loc în fie­ca­re an în luna noiem­brie. De ase­me­nea, cu aceas­tă oca­zie s‑a dorit iden­ti­fi­ca­rea bari­e­re­lor de care par­ti­ci­pan­ții pe con­ti­nen­tul Euro­pean se lovesc în încer­ca­rea de a imple­men­ta pro­gra­me inte­gra­te de tes­ta­re pen­tru HIV şi hepa­ti­te­le vira­le B şi C.
Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră este una din­tre cele patru orga­ni­za­ţii româ­neşti care au par­ti­ci­pat la Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Tes­tă­rii – edi­ţia de pri­mă­va­ră şi sin­gu­ra din afa­ra Bucu­reş­ti­u­lui.

În tim­pul celor şap­te zile, Bay­lor a pro­mo­vat tes­ta­rea pen­tru HIV şi hepa­ti­te­le vira­le B şi C punând accen­tul pe impor­tanţa pre­ve­ni­rii infec­tă­rii, dar şi a cunoa­ş­te­rii meto­de­lor de trans­mi­te­re a celor trei viru­suri.

Bay­lor Româ­nia se impli­că activ în via­ţa comu­ni­tă­ţii şi în sănă­ta­tea publi­că prin­tr-un pro­gram de tes­ta­re gra­tu­i­tă pen­tru HIV şi hepa­ti­te­le vira­le B şi C pe care îl desfă­şoa­ră în judeţe­le Con­stanţa şi Tul­cea, cu rezul­ta­te remar­ca­bi­le, de aproa­pe 11 ani.

Dobro­ge­nii se pot pro­gra­ma pen­tru tes­ta­rea gra­tu­i­tă tele­fo­nic, la 0241.691.730, sau onli­ne. Pen­tru a vă pro­gra­ma onli­ne şi pen­tru a afla care sunt regu­li­le noas­tre pen­tru tes­ta­re acce­sa­ţi www.baylor.ro

Des­pre Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră

Cen­trul de Exce­len­ță Cli­ni­că HIV sau Cen­trul de Copii Româ­no-Ame­ri­can a fost des­chis pe 6 apri­lie 2001, iar Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră a fost orga­ni­za­tă juri­dic în anul 2004. Cen­trul de Exce­len­ță a fost înfi­in­țat de dr. Mark Kli­ne, din dorin­ța de a‑i aju­ta pe copi­ii infec­tați cu HIV pe care i‑a întâl­nit în pri­ma sa vizi­tă în Româ­nia la sfâr­și­tul ani­lor nouă­zeci.

Cen­trul a deve­nit cea mai mare cli­ni­că pedia­tri­că pen­tru îngri­ji­rea și tra­ta­rea infec­ți­ei cu HIV din Euro­pa. Bay­lor Româ­nia face par­te dintr‑o rețea de cen­tre cu car­ti­e­rul gene­ral în Hous­ton, Texas la Cole­gi­ul de Medi­ci­nă Bay­lor și la Spi­ta­lul Pedia­tric Texas. Rețea­ua inclu­de 20 de țări din Afri­ca, Ame­ri­ca de Nord, Ame­ri­ca de Sud și Euro­pa de Est în care BIPAI lucrea­ză pen­tru creș­te­rea acce­su­lui la ser­vi­cii  cen­tra­te pe fami­lie.

În pre­zent, Fun­da­ția Bay­lor are o misiu­ne extin­să în dome­ni­ul pre­ve­ni­rii, tra­tă­rii și îngri­ji­rii boli­lor infec­ți­oa­se. Bay­lor își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea la Cen­trul de Exce­len­ță din Con­stan­ța, deţi­ne trei cen­tre de tes­ta­re și con­si­li­e­re rapi­dă în regiu­nea Dobro­gea (pri­me­le din țară) şi un labo­ra­tor mobil pen­tru tes­ta­re. Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră încear­că să mic­șo­re­ze impac­tul boli­lor infec­ți­oa­se cum ar fi: infec­ția cu HIV, hepa­ti­te­le vira­le, tuber­cu­lo­za și infe­cţi­i­le cu trans­mi­te­re sexu­a­lă.


Man­ga­lia News, 03.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele