Primăria Mangalia continuă demolarea garajelor, pentru amenajarea parcărilor de reședință

0
760
Booking.com

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia con­ti­nuă acțiu­nea de ridicare/demolare a gara­je­lor ampla­sa­te ile­gal pe dome­ni­ul public. În aceas­tă peri­oa­dă, mai mul­te gara­je din dife­ri­te zone ale ora­șu­lui au fost demo­la­te după ce, în pre­a­la­bil, deți­nă­to­rii aces­to­ra au fost înști­in­țați să eli­be­re­ze dome­ni­ul public.

Muni­ci­pa­li­ta­tea a ela­bo­rat un plan de sis­te­ma­ti­za­re care pre­su­pu­ne ridi­ca­rea gara­je­lor și ame­na­ja­rea de par­cări, locuri de joa­că și spa­ții verzi, în toa­te car­ti­e­re­le ora­șu­lui. Con­form docu­men­tu­lui de sis­te­ma­ti­za­re, se ridi­că, de pe dome­ni­ul public, gara­je­le fără docu­men­te lega­le, urmând ca în locul aces­to­ra să se ame­na­je­ze par­cări de reșe­din­ță.

”Am tri­mis soma­ții deți­nă­to­ri­lor de gara­je, iar unii din­tre aceștia au înce­put deja să și le ridi­ce sin­guri. Aco­lo unde pro­pri­e­ta­rii au refu­zat, am inter­ve­nit noi, dar pe chel­tu­ia­la aces­to­ra”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor muni­ci­pa­li­tă­ții, într‑o pri­mă eta­pă au fost ridi­ca­te gara­je­le care blo­cau acce­sul către Punc­te­le Tra­fo ale Enel sau ale­i­le pie­to­na­le din zona blo­cu­ri­lor de locu­in­țe. Ulte­ri­or, inter­ven­ți­i­le pe dome­ni­ul public au con­ti­nu­at cu ridi­ca­rea gara­je­lor și altor con­struc­ții ile­ga­le care blo­cau acce­sul în zona cen­tra­le­lor ter­mi­ce și insti­tu­ți­i­lor publi­ce.

Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a sub­li­ni­at că, la nive­lul ora­șu­lui exis­tau 1737 de gara­je, care ocu­pau apro­xi­ma­tiv 4 hec­ta­re de teren, pe care se vor ame­na­ja aproa­pe 3500 par­cări de reșe­din­ță, dar și locuri de joa­că, spa­ții verzi și alei pie­to­na­le. Con­form pro­iec­tu­lui de sis­te­ma­ti­za­re, numai într-un car­ti­er, pot fi ame­na­ja­te 1700 locuri de par­ca­re, prin demo­la­rea a 273 de gara­je.

În pre­zent, mul­te gara­je sunt aban­do­na­te sau sunt deți­nu­te de per­soa­ne din alte loca­li­tăți. Alte con­struc­ții simi­la­re au fost trans­for­ma­te în maga­zii, depo­zi­te sau chiar locu­in­țe de sezon. Anu­mi­te zone cu gara­je sunt ade­vă­ra­te foca­re de infec­ție”, a afir­mat edi­lul Man­ga­li­ei.

Pri­ma­rul a mai spus că sis­te­ma­ti­za­rea se va face de comun acord cu cetă­țe­nii, dar că tot mai mulți locu­i­tori soli­ci­tă locuri de par­ca­re în locul gara­je­lor. În acest sens, auto­ri­tă­ți­le loca­le au ela­bo­rat un Regu­la­ment de orga­ni­za­re, func­țio­na­re și rezer­va­re a par­că­ri­lor publi­ce din loca­li­ta­te, care pre­ve­de că fie­ca­re cetă­țean al ora­șu­lui își va putea rezer­va, con­tra-cost, un loc de par­ca­re de reşe­dinţă, în zona în care locu­ieş­te, în baza unei cereri depu­să la sedi­ul Pri­mă­ri­ei.

Docu­men­ta­ția cu acte­le nece­sa­re va fi afi­șa­tă la avi­zi­e­re­le blo­cu­ri­lor, pre­cum și la sedi­ul muni­ci­pa­li­tă­ții, înce­pând de săp­tămâ­na vii­toa­re. În func­ție de numă­rul de soli­ci­tări, se vor crea alte locuri de par­ca­re prin dez­a­fec­ta­rea gara­je­lor. Pe dura­ta lucră­ri­lor de asfal­ta­re des­fă­șu­ra­te anul tre­cut și anul aces­ta, au fost deja ame­na­ja­te mai mul­te par­cări, care urmea­ză să fie închi­ri­a­te deți­nă­to­ri­lor de auto­tu­ris­me. În pre­zent, lucră­ri­le de asfal­ta­re și plom­ba­re con­ti­nuă pe mai mul­te arte­re din oraș și sta­țiuni.

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele