Prefectul Ioan Albu a cerut încetarea mandatului: ‘Doresc să mă întorc în mediul privat’

0
316

Pre­fec­tul Ioan Albu rămâ­ne în func­ția de pre­fect al jude­țu­lui Con­stan­ța, până la data de 6 iulie 2018.

Pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa a decla­rat mier­curi, 27 iunie a.c., că în data de 5 iunie a trans­mis o cere­re către Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne prin care soli­ci­tă înce­ta­rea deta­şă­rii în fun­cţia de pre­fect.

M‑au rugat să o duc până pe 6 iulie, pen­tru că atunci se înche­ie ter­me­nul pre­vă­zut de lege. Îmi doresc foar­te mult ca pe vii­tor să merg în medi­ul pri­vat. Spe­cia­li­ta­tea mea este de ingi­ner agro­nom şi îmi doresc foar­te mult să acce­sez Fon­duri Euro­pe­ne şi pe aceas­tă cale îi rog tine­rii care au ter­mi­nat aceas­tă fru­moa­să facul­ta­te să facă şi ei la fel. Pen­tru mine a fost o peri­oa­dă des­tul de grea. Judeţul Con­stanţa este un judeţ foar­te greu. Am făcut faţă cu bine, a fost o iar­nă grea, ne-am des­cur­cat, împre­u­nă, cu toţii. Pro­ble­ma cea mai mare rămâ­ne fon­dul fun­ci­ar. Sunt foar­te mul­te pro­ble­me care sunt de acum 10 ani, care au fost atât de încur­ca­te şi une­le din speţe s‑au pre­scris, iar alte­le au hotă­râri jude­că­to­reşti defi­ni­ti­ve. Au fost şi lucruri fru­moa­se spre exem­plu, pen­tru Ser­vi­ci­ul Per­mi­se Înma­tri­cu­lări. Am reu­şit să mutăm ser­vi­ci­ul într-un sediu modern”, a decla­rat pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa, Ioan Albu.

Între­bat pe cine ar reco­man­da mai depar­te pe fun­cţia de pre­fect, Ioan Albu a răs­puns că se gân­dea că fun­cţia ar putea fi ocu­pa­tă chiar de o feme­ie. “Îi doresc urmă­to­ru­lui pre­fect mult suc­ces să poa­tă să rezol­ve aces­te speţe”, a adă­u­gat aces­ta.

”Am cerut Guver­nu­lui înce­ta­rea dele­gă­rii cu carac­ter tem­po­rar în func­ția de pre­fect. Doresc să mă întorc în medi­ul pri­vat”, a pre­ci­zat el, mier­curi, 27 iunie a.c.

Sur­sa: replicaonline.ro, 27.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply