Podul peste lacul Mangalia va intra în program de reabilitare! Circulaţia pe timpul lucrărilor, restricţionată!

0
2182

Ziua de Con­stan­ța: Date din pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a podu­lui de la Man­ga­lia, care face legă­tu­ra între lito­ra­lul româ­nesc şi cel bul­gă­resc. Cir­cu­la­ţia pe tim­pul lucră­ri­lor, res­tri­cţio­na­tă! 

Dire­cţia Regio­na­lă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa a soli­ci­tat de la Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui Con­stanţa aviz de mediu pen­tru pro­iec­tul „Ela­bo­ra­re docu­men­ta­ţie de avi­za­re a lucră­ri­lor de inter­venţie a pro­iec­tu­lui teh­nic, a deta­li­i­lor de exe­cu­ţie şi a docu­men­ta­ţi­ei pen­tru obţi­ne­re avi­ze şi acor­duri pen­tru obiec­ti­vul pod pe DN 39 km 45+223 la Man­ga­lia“.

Având în vede­re sta­rea podu­lui, fapt rele­vat prin exper­ti­za teh­ni­că, bene­fi­ci­a­rul a con­si­de­rat nece­sa­ră efec­tu­a­rea docu­men­ta­ţi­ei de pro­iec­ta­re nece­sa­ră exe­cu­ţi­ei lucră­ri­lor de inter­venţie la Podul de pe DN 39, km 45+223 la Man­ga­lia. Podul se înca­drea­ză în cate­go­ria de impor­tanţă „B“. Prin rea­li­za­rea inves­ti­ţi­ei „Repa­ra­ţii la Pod pe DN 39 km 45+223 la Man­ga­lia“ se vor atin­ge urmă­toa­re­le obiec­ti­ve: efec­tu­a­rea repa­ra­ţi­i­lor curen­te la pod, pre­cum şi reme­di­e­rea defi­cienţe­lor de fun­cţio­na­re; asi­gu­ra­rea con­di­ţi­i­lor de cir­cu­la­ţie ruti­e­ră şi pie­to­na­lă în con­di­ţii de sigu­ranţă şi con­fort. Cir­cu­la­ţia pe tim­pul lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re se va face pe jumă­ta­te de cale cu sem­na­li­za­re cores­pun­ză­toa­re, pre­cum şi cu sem­na­li­za­rea cir­cu­la­ţi­ei pe tim­pul nopţii.

Podul pes­te lacul Man­ga­lia asi­gu­ră con­ti­nu­i­ta­tea dru­mu­lui naţio­nal 39 în drep­tul km 45 + 223 şi face legă­tu­ra din­tre lito­ra­lul româ­nesc cu lito­ra­lul bul­gă­resc. Ampla­sa­men­tul podu­lui a fost defi­ni­ti­vat în anul 1988, iar exe­cu­ţia lucră­rii s‑a deru­lat în peri­oa­da 1988 — 1989, dată la care podul a fost dat în exploa­ta­re pen­tru tra­fi­cul ruti­er şi pie­to­nal. Podul are şap­te des­chi­deri: trei des­chi­deri de 36,75 m (via­duct de acces din­spre Man­ga­lia) + 1x72,50 m + 1x95 m + 1x72,50 m + 1 x 36,3 m (via­duct de acces din­spre 2 Mai).

Mai mult, în ziuaconstanta.ro/stiri


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply