Pentru absolvenții clasei a VIII‑a, ISJ Constanța a prezentat oferta învățământului profesional și dual din anul școlar 2018–2019

0
327

Sâm­bă­tă, 9 iunie 2018, City Park Mall Con­stan­ța a găz­du­it Târ­gul de vară pen­tru învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal și dual ”Știu să-mi aleg mese­ria!”, orga­ni­zat de ISJ Con­stan­ța.
 
La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat uni­tă­ți­le șco­la­re din muni­ci­pi­ul și jude­țul Con­stan­ta care au pre­zen­tat ofer­ta învă­țămân­tu­lui pro­fe­sio­nal și dual din anul șco­lar 2018/2019, urma­re a soli­ci­tă­ri­lor ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici, pen­tru urmă­toa­re­le cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le:

 • Lucră­tor hote­li­er,
 • Meca­nic auto,
 • Tini­chi­giu vop­si­tor auto,
 • Zoo­teh­nist,
 • Agri­cul­tor cul­turi de câmp,
 • Fri­zer-coa­for-mani­chiu­rist-pedi­chiu­rist,
 • Bru­tar-pati­ser-pre­pa­ra­tor pro­du­se făi­noa­se,
 • Insta­la­tor insta­la­ții teh­ni­co-sani­ta­re și de gaze,
 • Bucă­tar,
 • Ospă­tar,
 • Pre­pa­ra­tor pro­du­se din lap­te,
 • Meca­nic agri­col,
 • Lăcă­tuș con­struc­ții nava­le,
 • Tubu­la­tor naval,
 • Sudor,
 • Elec­tro­me­ca­nic nave.

 La târg au par­ti­ci­pat  ele­vii de cla­sa a VIII‑a care doresc sa prac­ti­ce o mese­rie încă din anul al doi­lea de pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­la și care se pot bucu­ra de avan­ta­je­le bur­sei pro­fe­sio­na­le (200 lei/luna) ală­tu­ri de alte sti­mu­len­te finan­ci­a­re din par­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici  de prac­ti­ca, în cazul învă­țămân­tu­lui dual.
 
Mai mult, în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply