Oportunitate spectaculoasă pentru oamenii de afaceri români, să pătrundă pe piața SUA!

0
408

Fără doar și poa­te, Sta­te­le Uni­te al Ame­ri­cii sunt una din cele mai mari pie­țe. Ori­ce om de afa­ceri ar fi încân­tat să poa­tă acce­de pe o ase­me­nea pia­ță. Dacă până acum, să ajungi pe aceas­tă pia­ță era fie impo­si­bil, fie cu mari efor­turi, de acum ea va fi cât se poa­te de faci­lă.

Nu e vor­ba de nici o magie la mij­loc. Pur și sim­plu un om care vine din zona de busi­ne­ss și care a tre­cut și prin zona admi­nis­tra­ti­vă la cel mai îna­lt nivel în Româ­nia și‑a dat sea­ma de oport­u­ni­ta­te și a gând un sis­tem care va faci­li­ta inte­rac­țiu­nea foar­te ușoa­ră între oame­nii de afa­ceri români și pia­ța ame­ri­ca­nă.

Este vor­ba de fos­tul minis­tru pen­tru IMM-uri, Ilan Lau­fer, care va lan­sa Smart Start USA, o solu­ție con­ce­pu­tă exact pen­tru a satis­fa­ce nevo­i­le IMM-uri­lor din Româ­nia. Dar nu numai Româ­nia, ci și altor intre­prin­deri din Euro­pa de Est.

Prac­tic oame­nii de afa­ceri din Româ­nia vor fi spri­ji­niți și învă­țați cum să abor­de­ze pia­ța ame­ri­ca­nă printr‑o mul­ti­tu­di­ne de eve­ni­men­te orga­ni­za­te în toa­tă țara.

În cadrul Pro­gra­mu­lui Smart Start USA va fi orga­ni­zat un ade­vă­rat Road Show în cadrul căre­ia vor avea loc eve­ni­men­te cen­tra­le și loca­le cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, came­re­le de comerț, sin­di­ca­te­le, soci­e­ta­tea civi­lă și nu numai. Vor și nu mai puțin de 30 de ast­fel de eve­ni­men­te în prin­ci­pa­le­le ora­șe ale țării. Ambi­ția pro­gra­mu­lui e ca în fie­ca­re an, pes­te 10 mii de antre­pre­nori români se vor fami­li­a­ri­za cu oport­u­ni­tă­ți­le pie­ței ame­ri­ca­ne.

Mai mult, pe www.stiripesurse.ro, 08.06.2018. Sur­sa foto: Smart Start USA.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele