NU există plajă privată. Accesul și circulația pe plajă sunt LIBERE!

0
2120

Radio Con­stan­ta: Pla­ja este dome­ni­ul public al sta­tu­lui aflat în admi­nis­tra­rea A. N. „Ape­le Româ­ne” Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le H.G. nr. 241/ 2006 pri­vind apro­ba­rea închi­ri­e­rii pla­jei Mării Negre, pro­pri­e­ta­te publi­că a sta­tu­lui, afla­tă în admi­nis­tra­rea Admi­nis­tra­ţi­ei Naţio­na­le „Ape­le Româ­ne”, ANAR- ABADL, în cali­ta­te de admi­nis­tra­tor al plajelor/ loca­tor, are drep­tul de a închi­ria pla­jă prin lici­ta­ție publi­că pe o peri­oa­da de 10 ani, cu posi­bi­li­ta­tea pre­lun­gi­rii, înche­ind în acest sens con­trac­te de închi­ri­e­re și nu de con­ce­siu­ne!

Bene­fi­ci­a­rii con­trac­te­lor de închi­ri­e­re sunt ope­ra­to­rii de pla­jă denu­miți loca­tor.

Res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor con­trac­tu­a­le de către ope­ra­to­rii de plajă/locatari se face de către admi­nis­tra­to­rul legal al pla­je­lor, res­pec­tiv ANAR- ABADL.

În acest sens, con­form art. 18 din Ordi­nul MDRT nr. 1204/ 2010 pri­vind auto­ri­za­rea pla­je­lor în scop turis­tic, supra­fa­ţa sectorului/subsectorului de pla­jă folo­si­tă pen­tru închi­ri­e­rea şez­lon­gu­ri­lor şi umbre­le­lor în suport fix va fi de maxi­mum 70% din supra­fa­ţa tota­lă închi­ri­a­tă, dife­renţa reprezentând‑o zona des­ti­na­tă pla­jei pe nisip.

Zona des­ti­na­tă pla­jei pe nisip va fi sta­bi­li­tă în aşa fel încât să nu se supra­pu­nă cu zona des­ti­na­tă ampla­să­rii şez­lon­gu­ri­lor şi va fi înca­dra­tă ast­fel: o latu­ră va repre­zen­ta limi­ta din­spre uscat a pla­jei, o latu­ră va repre­zen­ta limi­ta din­spre apă a pla­jei, iar cele­lal­te două lătu­ri vor fi repre­zen­ta­te de linii ima­gi­na­re per­pen­di­cu­la­re pe limi­ta din­spre apă.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re, nu exis­tă pla­jă pri­va­tă, aceas­ta făcând par­te din dome­ni­ul public al sta­tu­lui și dată spre închi­ri­e­re ope­ra­to­ri­lor de pla­jă care au fost decla­rați câști­gă­tori în urma unei lici­ta­ții publi­ce. În baza Legii Ape­lor nr. 107/ 1996, cu com­ple­tă­ri­le și modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, acce­sul și cir­cu­la­ția pe pla­jă sunt libe­re.

În ce pri­veș­te pre­țul șez­lon­gu­lui, aces­ta este un atri­but exclu­siv al ope­ra­to­ru­lui eco­no­mic care admi­nis­trea­ză pla­ja.

Fie­ca­re ope­ra­tor de pla­jă are posi­bi­li­ta­tea ame­na­jă­rii sub­sec­to­ru­lui de pla­jă închi­ri­at, în func­ție de dotă­ri­le admi­se prin Pla­nul Urba­nis­tic Zonal, dar numai cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor Ordi­nul MDRT nr. 1204/ 2010.

Ope­ra­to­rii de pla­jă au obli­ga­ția, con­form pre­ve­de­ri­lor con­trac­tu­a­le, să asi­gu­re per­ma­nent o supra­fa­ţă de pla­jă libe­ră pe toa­tă lun­gi­mea sec­to­ru­lui, cores­pun­ză­toa­re unei lăţimi de 5 m de la linia apei, în vede­rea rea­li­ză­rii lucră­ri­lor de inter­venţie, întreţi­ne­re, igie­ni­za­re şi eco­lo­gi­za­re meca­ni­za­tă.

Acce­sul pe pla­jă este liber, dar cu res­pec­ta­rea zone­lor des­ti­na­te turiș­ti­lor cu acce­so­rii pro­prii (cear­cea­furi) și șez­lon­guri.

Con­form adre­sei trans­mi­se, în luna august 2017, de Comi­sia Euro­pea­nă-Direc­to­ra­tul Gene­ral pen­tru Poli­tici Regio­na­le și Urba­ne, pla­je­le nou cre­a­te pot fi închi­ri­a­te fără a atra­ge sanc­țiuni din par­tea Uniu­nii Euro­pe­ne având în vede­re că Pro­iec­tul de Rea­bi­li­ta­re a lito­ra­lu­lui româ­nesc s‑a înche­iat, res­pec­tiv ABADL a depus rapor­tul final de închi­de­re a pro­iec­tu­lui.

Având în vede­re cele pre­zen­ta­te, aces­te pla­je au un regim nor­mal de exploa­ta­re, fără a exis­tă res­tric­ții, dar cu res­pec­ta­rea nor­me­lor lega­le în vigoa­re la aceas­tă dată pri­vind exploa­ta­rea turis­ti­că a pla­je­lor.

Redac­tor – Car­men Secuiu, Radio Con­stan­ta.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply