Nicolae Moroianu: Curtea de Apel Constanta a decis ieri, definitiv, anularea taxei de promovare si a taxei de autorizatie de functionare impuse ilegal pentru anul 2017

0
638

Sti­mati ceta­te­ni ai Man­ga­li­ei,

Va aduc la cunos­tin­ta ca demer­sul de a ata­ca in instan­ta taxe­le ile­ga­le insti­tu­i­te pen­tru anul 2017 de catre pri­ma­rul Radu Cris­ti­an si vota­te de catre con­si­li­e­rii PNL si UNPR, demers ini­ti­at de mine impre­u­na cu cole­gii mei de la ALDE, Leo­nard Tana­se si Dra­gos Bociog, a fost incu­nu­nat de suc­ces.

Cur­tea de Apel Con­stan­ta a decis ieri, defi­ni­tiv, anu­la­rea taxei de pro­mo­va­re si a taxei de auto­ri­za­tie de func­tio­na­re impu­se ile­gal pen­tru anul 2017. Pri­ma­ria Man­ga­lia este obli­ga­ta ast­fel sa res­ti­tu­ie aces­te taxe tutu­ror celor caro­ra le-au fost abu­ziv inca­sa­te!!!

Nu a fost o sar­ci­na usoa­ra, ne-am lup­tat cu avo­cati anga­jati de catre pri­ma­rie, pro­ba­bil pe sume fabu­loa­se , asa cum ne-am obis­nu­it… Acest lucru ar fi putut fi evi­tat daca pri­ma­rul si con­si­li­e­rii sai ar fi ales sa res­pec­te legea, intru­cat le-am adus la cunos­tin­ta ile­ga­li­ta­tea aces­tor taxe inca din sedin­ta in care au fost pro­pu­se si vota­te si ulte­ri­or printr‑o plan­ge­re pre­a­la­bi­la. 

Cei care au pla­tit aces­te taxe in 2017 tre­bu­ie sa soli­ci­te ram­bu­r­sa­rea lor pen­tru ca, pro­ba­bil, pri­ma­ria va”uita” sa le ram­bu­r­se­ze din pro­prie inti­a­ti­va. Sunt bucu­ros ca am reu­sit inca o data sa imi fac dato­ria fata de dum­ne­a­voas­tra!

Va mul­tu­mesc,

Nico­lae Moro­ia­nu,
Con­si­li­er ALDE Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, Marți, 12 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply