Nicolae Bucovală: „Suntem dispuși să plătim salarii de 2.000 – 3.000 de euro, dar…”

0
1517

Nico­lae Buco­va­lă, unul din­tre cei mai impor­tanți inves­ti­tori de pe lito­ra­lul româ­nesc (foto: Con­stan­ța 100%).

Lip­sa for­ței de mun­că este una din­tre prin­ci­pa­le­le pro­ble­me cu care se con­frun­tă eco­no­mia jude­țu­lui Con­stan­ța.

Oame­nii de afa­ceri spun că sunt dis­puși să plă­teas­că și sala­rii de 3.000 de euro, dar cu o con­di­ție: impo­zi­te­le să fie mai mici.

Aceas­ta este una din­tre con­clu­zi­i­le con­fe­rinţei „Româ­nia, 100 de ani de busi­ne­ss. Cum tre­cem de la idee la busi­ne­ss. 100 de idei să cre­ş­tem“, de la Con­stanţa, orga­ni­za­tă cu spri­ji­nul Băn­cii Transil­va­nia şi com­pa­niei de con­sul­tanţă EY.

În judeţul Con­stanţa acti­vea­ză pes­te 27.000 de com­pa­nii care aveau în 2016 un număr total de cir­ca 135.000 de sala­ri­a­ţi, ara­tă date­le de la Regis­trul Come­rţu­lui.

Sun­tem dis­pu­şi să plătim sala­rii nete de 2.000–3.000 de euro pe lună, dar am cerut Guver­nu­lui o gri­lă sim­plă. La un sala­riu de 1.000 de euro, impo­zi­tul să fie de 200 de euro, adi­că 20%, iar cu cât sala­ri­ul este mai mare cu atât impo­zi­tul să fie mai mic. Aşa este nor­mal să fie, să putem să adu­cem româ­nii de afa­ră…

Este ade­vă­rat că au dis­pă­rut şco­li­le pro­fe­sio­na­le, dar fie­ca­re com­pa­nie sau aso­ci­a­ţie patro­na­lă tre­bu­ie să-şi facă pro­pria şcoa­lă. Alt­fel, nu va face nimeni nimic. Şti­ţi ce aştep­tăm de la auto­ri­tă­ţi? Să ne lase în pace. Ştim să gân­dim mai bine decât ei“, a spus Nico­lae Buco­va­lă, unul din­tre cei mai impor­tanţi antre­pre­nori cu afa­ceri la malul mării, care deţi­ne com­ple­xul hote­li­er Stea­ua de Mare din Efo­rie Nord, dar şi hote­lu­ri­le Tomis din Mama­ia şi Cupi­don din Venus.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea pe ct100.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele