Nefinalizarea tranzacției cu Damen nici până la această dată, îi scoate din nou în stradă pe angajații DMHI. Protestul va avea loc miercuri 20 iunie, la Mangalia!

0
586

Edi­tia de Sud: Deo­a­re­ce nici până acum, în ciu­da tutu­ror pro­mi­siu­ni­lor, tranzac­ția cu Damen nu a fost para­fa­tă, iar con­trac­tul de aso­ci­e­re mix­tă nu s‑a sem­nat, con­du­ce­rea Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul” a decis să ripos­te­ze, din nou.

Ast­fel, lide­rul de sin­di­cat, Lau­ren­țiu Gobe­a­jă a decis orga­ni­za­rea unui al doi­lea pro­test, după cel din 22 mar­tie din fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, de data aceas­ta la Man­ga­lia. Mitin­gul este pro­gra­mat pen­tru data de mier­curi, 20 iunie, în inter­va­lul orar 17.30 – 19.00, în Pia­ța Repu­bli­cii, mai exact, în fața Casei de Cul­tu­ră Man­ga­lia.

Măsu­ra este deplin jus­ti­fi­ca­tă, în con­di­ți­i­le în care numă­rul comen­zi­lor este des­tul de redus, situ­a­ția finan­ci­a­ră, tot mai cri­ti­că, în plus, sunt lăsa­te în aștep­ta­re mai mul­te arti­co­le ale con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că, întru­cât nu a fost posi­bi­lă ren­e­go­ci­e­rea aces­to­ra.

Din luna noiem­brie a anu­lui până în pre­zent, s‑au scurs luni ama­re, dure­roa­se și pli­ne de dez­nă­dej­de pen­tru anga­ja­ții Șan­ti­e­ru­lui Man­ga­lia, dar și pen­tru cetă­țe­nii muni­ci­pi­u­lui și ai celor­lal­te loca­li­tăți limi­tro­fe.

În acest inter­val de timp chi­nu­i­tor, stre­sant, cu mai mul­te cobo­râ­șuri decât sui­șuri, s‑a tot aștep­tat și spe­rat fina­li­za­rea nego­ci­e­ri­lor cu olan­de­zii de la Damen, pre­gă­tiți încă de anul tre­cut să pre­ia acțiu­ni­le scoa­se la vân­za­re de către core­e­nii de la DSME.

Aștep­ta­rea a fost nu doar apă­să­toa­re, ci și defa­vo­ra­bi­lă șan­ti­e­ru­lui și muni­ci­pi­u­lui în gene­ral, întru­cât volu­mul de mun­că s‑a dimi­nu­at tot mai mult, spre zero chiar în luna apri­lie a aces­tui an, iar for­ța de mun­că a înce­put să se des­tra­me, oame­nii optând între demi­sie, con­ce­diu fără pla­tă și șomaj teh­nic.

Nego­ci­e­ri­le cu olan­de­zii de la Damen, des­fă­șu­ra­te la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, s‑au deru­lat săp­tămâ­nal şi s‑au fina­li­zat cu suc­ces zile­le tre­cu­te. În pre­zent, se lucrea­ză la găsi­rea bazei lega­le pen­tru fina­li­za­rea docu­men­ta­ți­ei care se impu­ne, ast­fel să nu exis­tă aba­teri de la lite­ra legii.

În peri­oa­da 21 – 22 iunie va avea loc ședin­ța AGA, în cadrul căre­ia se așteap­tă apro­ba­rea con­trac­tu­lui de aso­ci­e­re mix­tă româ­no-olan­de­ză. În acest par­te­ne­ri­at, sta­tul român deți­ne pache­tul majo­ri­tar de 51% acțiuni, în timp ce olan­de­zii de la Damen, 49% acțiuni.

În even­tu­a­li­ta­tea în care nici la acea dată (21 sau 22 iunie, în func­ție de pre­zen­ța mem­bri­lor AGA) nu se va para­fa tranzac­ția, șan­ti­e­rul ris­că să rein­tre în cri­za prin care a mai tre­cut în iar­nă. Cel mai mare peri­col îl con­sti­tue pier­de­rea comen­zi­lor de anver­gu­ră, urmat, evi­dent, de colap­sul finan­ci­ar.

Să spe­răm, însă, că repre­zen­tan­ții minis­te­ru­lui, care cunosc foar­te bine teme­ri­le şi pro­ble­me­le anga­ja­ți­lor, vor face tot ceea ce este posi­bil, încât să pună capăt situ­a­ți­ei cri­ti­ce a DMHI.

Între timp, anga­ja­ții își vor stri­ga, din nou, nemul­țu­mi­ri­le la pro­tes­tul din 20 iunie, în cen­trul Man­ga­li­ei.

Așa cum este firesc, chiar dacă în tre­cut s‑a obser­vat că Man­ga­lia nu cre­de în pro­tes­te, întrea­ga comu­ni­ta­te loca­lă ar tre­bui să le fie ală­tu­ri nava­liș­ti­lor, întru­cât toți cetă­țe­nii depind direct sau indi­rect de șan­ti­er, sin­gu­ra com­pa­nie care ține muni­ci­pi­ul în via­ță!

Vom reve­ni! (editiadesud.ro, 15.06.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele