Ministrul român al Finanţelor, Eugen Teodorovici, preia preşedinţia Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții

0
341

Româ­nia a pre­lu­at vineri, pen­tru un an, preşe­dinţia Con­si­li­u­lui Guver­na­to­ri­lor Băn­cii Euro­pe­ne pen­tru Inves­ti­ţii (BEI), iar minis­trul Finanţe­lor de la Bucu­reşti, Eugen Teo­do­ro­vici, în cali­ta­tea sa de guver­na­tor al Româ­ni­ei la BEI, a fost numit preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Guver­na­to­ri­lor.

Deci­zia a fost lua­tă în cadrul reu­niu­nii anu­a­le desfă­şu­ra­tă vineri, 22 iunie, la Luxem­bo­urg, pre­ci­zea­ză Minis­te­rul Finanţe­lor, într-un comu­ni­cat.

Am în vede­re să spri­jin BEI în acti­vi­ta­tea sa pen­tru a acţio­na în inte­re­sul şi pen­tru bunăs­ta­rea cetă­ţe­ni­lor Uniu­nii Euro­pe­ne. Soli­da­ri­ta­tea şi con­ver­genţa vor repre­zen­ta pilo­nul cen­tral al acţiu­ni­lor Băn­cii în cadrul poli­ti­ci­lor sale de finanţa­re. În ace­la­şi timp, împre­u­nă cu BEI, voi acţio­na pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea mana­ge­men­tu­lui ris­cu­ri­lor finan­ci­a­re/­non-finan­ci­a­re şi pen­tru adop­ta­rea măsu­ri­lor nece­sa­re pen­tru con­for­ma­rea cu cele mai bune prac­tici în dome­ni­ul ban­car”, a decla­rat Eugen Teo­do­ro­vici.

Mai mult, pe mediafax.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply