Ministrul Mihai Fifor anunță organizarea, în premieră, a Forumului româno-american al Apărării, un punct major de referință al Parteneriatului Strategic România-SUA

0
337

Româ­nia va găz­dui în luna octom­brie, la Bucu­rești, pri­mul Forum româ­no-ame­ri­can dedi­cat dome­ni­u­lui apă­ră­rii, a anun­țat minis­trul Apă­ră­rii Mihai Fifor după o între­ve­de­re avu­tă mier­curi cu Eric Stewart, pre­șe­din­te­le Ame­ri­can-Roma­nian Busi­ne­ss Coun­cil (AMRO).

”L‑am pri­mit astazi, la sedi­ul minis­te­ru­lui, pe dom­nul Eric Stewart, pre­se­din­te­le Ame­ri­can-Roma­nian Busi­ne­ss Coun­cil (AMRO), cu care am dis­cu­tat des­pre orga­ni­za­rea unui impor­tant eve­ni­ment la Bucu­res­ti, in par­te­ne­ri­at cu minis­te­rul apa­ra­rii natio­na­le. In toam­na aces­tui an, la fina­lul lunii octom­brie, vom orga­ni­za pri­mul “Forum roma­no-ame­ri­can al apa­ra­rii”, in cadrul caru­ia com­pa­nii din cele doua sta­te vor avea oca­zia sa dis­cu­te des­pre posi­bi­li­tati con­cre­te de inten­si­fi­ca­re a coo­pe­ra­rii”, a scris Fifor pe pagi­na sa de Face­bo­ok.

Anun­țul minis­tru­lui român al Apă­ră­rii sur­vi­ne în con­tex­tul în care Bucu­rești­ul a dema­rat con­sis­ten­te pro­ce­duri de achi­zi­ție și înzes­tra­re mili­ta­ră, atât dato­ri­tă alo­că­rii a 2% din PIB pen­tru buge­tul Apă­ră­rii, cât și din per­spec­ti­va fap­tu­lui că, anul tre­cut, Româ­nia a fost sta­tul mem­bru al NATO care a chel­tu­it cea mai mare par­te a buge­tu­lui său mili­tar (33%) pen­tru înzes­tra­re și dezvol­ta­re în mate­rie.

”Prin aceas­ta ini­ti­a­ti­va vom crea cadrul nece­sar de inte­rac­tiu­ne din­tre com­pa­ni­i­le roma­ne­s­ti si ame­ri­ca­ne in vede­rea explo­ra­rii celor mai efi­cien­te for­mu­le de par­te­ne­ri­at in dome­ni­ul indus­tri­ei de apa­ra­re. O aten­tie deo­se­bi­ta va fi acor­da­ta com­po­nen­tei aca­de­mi­ce, urmand a fi ini­ti­a­te demer­suri pen­tru un dia­log intre insti­tu­tii de inva­ta­mant mili­tar din Roma­nia si SUA, cu accent asu­pra acti­vi­ta­tii de cer­ce­ta­re in dome­ni­ul apa­ra­rii. Mai mult, foru­mul ar putea inclu­de si com­po­nen­ta medi­ci­nei mili­ta­re, prin pre­zen­ta unor com­pa­nii spe­cia­li­za­te, in con­tex­tul in care pri­vim cu pri­o­ri­ta­te com­po­nen­ta ope­ra­tio­na­la a func­tio­na­rii rete­lei medi­ca­le a minis­te­ru­lui”, a mai com­ple­tat Fifor.

Mai mult, pe caleaeuropeana.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply