Ministrul Economiei: BRUA va asigura accesul României la cel puțin trei surse de gaze

0
308

Pro­iec­tul BRUA va asi­gu­ra acce­sul Româ­ni­ei la cel puțin trei sur­se de gaze și va conec­ta regiu­nea țării noas­tre la rețea­ua din ves­tul Euro­pei, a decla­rat, la un eve­ni­ment de spe­cia­li­ta­te, minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că, citat de Ager­pres. „Avem în vede­re că se con­so­li­dea­ză cel puțin două sur­se noi de gaze natu­ra­le: depo­zi­te­le din regiu­nea Mării Cas­pi­ce și zăcă­min­te­le recent des­co­pe­ri­te din Marea Nea­gră. În acest con­text, sunt nece­sa­re inter­co­nec­tări care să per­mi­tă acce­sul la aces­te resur­se, ceea ce va spori gra­dul de secu­ri­ta­te ener­ge­ti­că în regiu­ne”, a spus minis­trul.

În plus, noua con­duc­tă – care va lega Bul­ga­ria, Româ­nia, Unga­ria și Aus­tria – va conec­ta regiu­nea în care se află țara noas­tră de rețea­ua de gaze din ves­tul Euro­pei. „BRUA a luat deja star­tul. Româ­nia a înce­put deja lucră­ri­le la con­duc­tă și la sta­ți­i­le de com­pri­ma­re din cadrul pro­iec­tu­lui. Aces­tea ne vor garan­ta nouă și celor­lal­te sta­te euro­pe­ne că vom avea acces la cel puțin trei sur­se de ener­gie. În plus, toa­te sta­te­le din regiu­ne vor fi inter­co­nec­ta­te cu ves­tul Euro­pei. Pro­iec­tul este unul stra­te­gic pen­tru Româ­nia, pen­tru Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și pen­tru Transgaz”, a sub­li­ni­at minis­trul. Potri­vit aces­tu­ia, calen­da­rul lucră­ri­lor la pro­iec­tul BRUA va fi res­pec­tat întoc­mai.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply