Ministerul Economiei a finalizat negocierile pentru contractul de asociere cu Damen. Adunarea Generală a SN 2 Mai va aproba termenii și condițiile asocierii

0
1706

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei a fina­li­zat nego­ci­e­ri­le pen­tru con­trac­tul de aso­ci­e­re cu Damen. Adu­na­rea Gene­ra­lă a SN 2 Mai va apro­ba ter­me­nii și con­di­ți­i­le aso­ci­e­rii. (Bucu­rești, 21 iunie).

Comi­sia de nego­ci­e­re alcă­tu­i­tă din repre­zen­tanți ai Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei și ai Șan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai SA (SN 2 Mai) a fina­li­zat nego­ci­e­ri­le pen­tru con­trac­tul de aso­ci­e­re cu Damen Shi­pyar­ds Gro­up (Damen), urmând ca Adu­na­rea Gene­ra­lă Extra­or­di­na­ră a Acțio­na­ri­lor a SN 2 Mai să apro­be ter­me­nii și con­di­ți­i­le aso­ci­e­rii cu par­te­ne­rii olan­dezi de la Damen.

În cur­sul aces­tei săp­tămâni, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că, a sem­nat rapor­tul final de nego­ci­e­re din­tre par­tea româ­nă și repre­zen­tan­ții com­pa­niei olan­de­ze Damen refe­ri­tor la con­trac­tul de trans­fer de acțiuni și vân­za­re de cre­an­țe și la con­trac­tul de aso­ci­e­re care regle­men­tea­ză con­di­ți­i­le în care se va orga­ni­za și va func­țio­na San­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia (care urmea­ză să-și schim­be denu­mi­rea după imple­men­ta­rea docu­men­te­lor tranzac­ți­ei).

Minis­trul Dănuț Andru­ș­că a infor­mat Guver­nul Româ­ni­ei refe­ri­tor la fina­li­za­rea nego­ci­e­ri­lor.

Apro­ba­rea ter­me­ni­lor și con­di­ți­i­lor aso­ci­e­rii din­tre SN 2 Mai si par­te­ne­rii olan­dezi de la Damen repre­zin­tă cel mai impor­tant pas făcut de par­tea româ­nă în vede­rea fina­li­ză­rii tranzac­ți­ei care vizea­ză Șan­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia.

Nego­ci­e­ri­le labo­ri­oa­se pri­vind ter­me­nii și con­di­ți­i­le în care va func­țio­na soci­e­ta­tea mix­tă (româ­no-olan­de­ză), pre­cum și cele pri­vind con­trac­tul de trans­fer de acțiuni și vân­za­re de cre­an­țe s‑au întins pe par­cur­sul a aproa­pe trei luni. Comi­sia de nego­ci­e­re, care a repre­zen­tat par­tea româ­nă în aces­te nego­ci­eri, a fost alcă­tu­i­tă din eco­no­miști și juriști ai Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei și ai Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Pri­va­ti­za­re și Admi­nis­tra­re a Par­ti­ci­pa­ți­i­lor Sta­tu­lui, fiind asis­ta­tă pe par­cur­sul între­gu­lui pro­ces de către S.P.R.L. Moca­nu și Aso­ci­a­ții, în cali­ta­te de con­sul­tant juri­dic.

Apro­ba­rea de către SN 2 Mai a ter­me­ni­lor și con­di­ți­i­lor aso­ci­e­rii cu Damen repre­zin­tă intra­rea în linie dreap­tă a aces­tei tranzac­ții. Atât eu, cât și repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei am pur­tat nume­roa­se și înde­lun­ga­te dis­cu­ții cu par­te­ne­rii olan­dezi pen­tru a ne asi­gu­ra de trei lucruri impor­tan­te: În pri­mul rând, că sta­tul român nu va ajun­ge nici­o­da­tă să-și dimi­nu­e­ze par­ti­ci­pa­ția majo­ri­ta­ră la Șan­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia; în al doi­lea rând, că for­ța de mun­că cali­fi­ca­tă nu va fi supu­să res­truc­tu­ră­ri­lor; în al tre­i­lea rând, că, învă­țând din gre­șe­li­le tre­cu­tu­lui, noua aso­ci­e­re româ­no-olan­de­ză este așe­za­tă pe baze soli­de și sus­te­na­bi­le”, a decla­rat Minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că.

Comu­ni­cat de presa_SN2 Mai-Damen_21 iunie 2018

MINISTERUL ECONOMIEI, Comu­ni­cat de pre­să, 21.06.2018.


Man­ga­lia News, 21 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele