Mihai Fifor după reuniunea miniștrilor Apărării din cadrul NATO: Situația de la Marea Neagră va fi tratată separat la summitul Alianței. Dăm un semnal de coerență și de prezență NATO

0
380

Cores­pon­den­ță de la NATO – Robert Lupițu. (Foto: MApN).

Situ­a­ția de secu­ri­ta­te la Marea Nea­gră, noua ini­ția­ti­vă NATO pri­vind pre­zen­ța îna­in­ta­tă ali­a­tă, rolul noi­lor struc­turi de coman­dă ale NATO, împăr­ți­rea sar­ci­ni­lor finan­ci­a­re și pro­iec­tul mobi­li­tă­ții mili­ta­re prin coo­pe­ra­rea NATO-UE, sunt pri­o­ri­tă­ți­le pe care minis­trul Apă­ră­rii Mihai Fifor le‑a evo­cat la fina­lul reu­niu­nii miniș­tri­lor Apă­ră­rii din țări­le NATO, întru­ni­re cru­ci­a­lă ce a pre­gă­tit deci­zi­i­le pe care cei 29 de șefi de stat sau de guvern euro-atlan­tici le vor adop­ta for­mal la sum­mi­tul din 11–12 iulie de la Bru­xe­l­les.

Într‑o con­fe­rin­ță de pre­să sus­ți­nu­tă la capă­tul celor două zile de reu­niu­ne, în cadrul căro­ra a par­ti­ci­pat și la mai mul­te reu­niuni bi și mul­ti­la­te­ra­le, minis­trul Apă­ră­rii a punc­tat că a insis­tat pen­tru ca ”situ­a­ția de la Marea Nea­gră să fie tra­ta­tă sepa­rat pe agen­da sum­mi­tu­lui” din luna iulie și a mani­fes­tat inte­re­sul spo­rit al Româ­ni­ei pen­tru pro­iec­tul mobi­li­tă­ții mili­ta­re.

Româ­nia a pre­zen­tat cel puțin două obiec­ti­ve foar­te impor­tan­te pen­tru sum­mi­tul NATO din aceas­tă vară din luna iulie. Cel din­tâi s‑a refe­rit la posi­bi­li­ta­tea ca situ­a­ția de la Marea Nea­gră să fie tra­ta­tă sepa­rat pe agen­da sum­mi­tu­lui. Deși une­le sta­te mem­bre ale Ali­an­ței nu con­si­de­ră că Rusia repre­zin­tă o ame­nin­ța­re la Marea Nea­gră, noi am încer­cat să demon­străm că Rusia devi­ne o pre­zen­ță tot mai ame­nin­ță­toa­re la Marea Nea­gră prin întă­ri­rea capa­ci­tă­ții sale de lup­tă în penin­su­la Cri­me­ea. Ne‑a venit în spri­jin, cu ghi­li­me­le de rigoa­re, exer­ci­ți­ul pe care toc­mai îl des­fă­șoa­ră Rusia în penin­su­la Cri­me­ea, aco­lo unde vedem o des­fă­șu­ra­re de for­țe impre­sio­nan­tă, o des­fă­șu­ra­re de for­țe care nu mai are nimic de‑a face cu o pos­tu­ră defen­si­vă a Fede­ra­ți­ei Ruse în Marea Nea­gră, ci cu una ofen­si­vă. Am încer­cat să facem lob­by pen­tru acest lucru, atât în plan bila­te­ral prin vizi­te efec­tu­a­te în țări par­te­ne­re, dar și prin docu­men­te pe care le-am pre­zen­tat prin­ci­pa­li­lor noș­tri ali­ați. Am avut în aceas­tă peri­oa­dă un dia­log con­stant cu par­te­ne­rul stra­te­gic Sta­te­le Uni­te și am bene­fi­ci­at de spri­jin din par­tea majo­ri­tă­ții sta­te­lor mem­bre”, a decla­rat Fifor.

Citiți arti­co­lul inte­gral aici: caleaeuropeana.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply