MANGALIA: TAXE SPECIALE, anulate de Curtea de Apel Constanţa! Cum reacţionează reprezentanţii primăriei

0
518

Cei care au achi­tat, sunt aştep­ta­ţi să cea­ră banii îna­poi sau să facem com­pen­sa­re. Pen­tru 2018, taxe­le sunt în vigoa­re’.

Duş rece pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia! Cur­tea de Apel Con­stanţa a dat drep­ta­te opo­zi­ţi­ei în pro­ce­sul prin care au fost con­tes­ta­te două taxe spe­ci­a­le insti­tu­i­te la ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu în 2017.

Iată comu­ni­ca­tul con­si­li­e­ru­lui ALDE Nico­lae Moro­ia­nu, pe acest subiect:

Demer­sul de a ata­ca în instanţă taxe­le ile­ga­le insti­tu­i­te pen­tru anul 2017 de către pri­ma­rul Radu Cris­ti­an şi vota­te de ctre con­si­li­e­rii PNL şi UNPR, demers ini­ţi­at de mine împre­u­nă cu cole­gii mei de la ALDE, Leo­nard Tăna­se şi Dra­goş Bociog, a fost încu­nu­nat de suc­ces. Cur­tea de Apel Con­stanţa a decis, defi­ni­tiv, anu­la­rea taxei de pro­mo­va­re şi a taxei de auto­ri­za­ţie de fun­cţio­na­re impu­se ile­gal pen­tru anul 2017.

Pri­ma­ria Man­ga­lia este obli­ga­tă ast­fel să res­ti­tu­ie aces­te taxe tutu­ror celor căro­ra le-au fost abu­ziv înca­sa­te (…) Acest lucru ar fi putut fi evi­tat dacă pri­ma­rul şi con­si­li­e­rii săi ar fi ales să res­pec­te legea, întru­cât le-am adus la cunoş­tinţă ile­ga­li­ta­tea aces­tor taxe încă din sedinţa în care au fost pro­pu­se şi vota­te şi ulte­ri­or, printr‑o plân­ge­re pre­a­la­bi­lă. Cei care au plătit aces­te taxe în 2017 tre­bu­ie să soli­ci­te ram­bu­r­sa­rea lor pen­tru că, pro­ba­bil, pri­mă­ria va ”uita” să le ram­bu­r­se­ze din pro­prie inţi­a­ti­vă”, a trans­mis Moro­ia­nu.

Rea­cţia Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia nu s‑a lăsat însă mult aştep­ta­tă, după acest eşec în instanţă, decla­rând că acest pro­ces este unul din mul­te­le inten­ta­te de anu­mi­ţi con­si­li­eri.

Alte pro­ce­se, pre­cum cel împo­tri­va înfi­inţă­rii Dire­cţi­ei de tine­ret şi sport, au fost câş­ti­ga­te de pri­mă­rie”. “Un an de zile am stat cu aceas­tă dire­cţie blo­ca­tă. Abia acum o lună a înce­put să fun­cţio­ne­ze. De ce amin­tesc acest aspect? Pen­tru că anu­mi­ţi con­si­li­eri locali se ocu­pă numai de acţiuni de sabo­ta­re a admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le şi încear­că, prin tot felul de mij­loa­ce, să blo­che­ze pro­iec­te­le de dezvol­ta­re loca­lă în Man­ga­lia. Aceşti con­si­li­eri ata­că în instanţă ori­ce hotă­râre de con­si­liu, nu doar cea lega­tă de taxe”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Reve­nind însă la suc­ce­sul pe care Moro­ia­nu l‑a anu­nţat în instanţă, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au pre­ci­zat:

Noi res­pec­tăm deci­zia instanţei, însă pre­ci­zăm că nu am mai înca­sat nici una din taxe, din momen­tul în care au fost con­tes­ta­te. Deci, avem foar­te puţini bani de îna­po­iat. Cei care au apu­cat să plă­teas­că, sunt aştep­ta­ţi să le res­ti­tu­im banii sau să le com­pen­săm cu alte taxe. Facem menţiu­nea că taxe­le anu­la­te se refe­ră strict la anul 2017. Pen­tru 2018, aces­te taxe sunt în vigoa­re”, au spus fun­cţio­na­rii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

A.C, replicaonline.ro, 14.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele