Mangalia, România, Europa, 2018.
Miting DMHI. FOTO REPORTAJ realizat de Valerian Șarînga

0
995

Miting DMHI. Man­ga­lia, Româ­nia, Euro­pa, 2018.

Când spui Euro­pa, spui civi­li­za­ţie, spui sta­bi­li­ta­te şi, în pri­mul rând, spui dezvol­ta­re. Totu­şi, con­trar aces­tor eti­che­te, Româ­nia, ca stat euro­pean, prin aleşii ei şi prin deci­zi­i­le aces­to­ra, se încă­pă­ţâ­nea­ză să nu ţină cont de fap­tul că româ­nii sunt ai Româ­ni­ei, dând naş­te­re unui exod fără pre­ce­dent, punân­du-ne ţara pe locul doi în lume, după Siria, al migra­ţi­ei popu­la­ţi­ei, cu pre­că­de­re al forţei de mun­că, spre ţări ofer­tan­te, în care mun­ca este apre­cia­tă la ade­vă­ra­ta ei valoa­re.

Acest miting, cel al sala­ri­a­ţi­lor şan­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia, ce încă se mai chea­mă Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, nu a fost doar pen­tru a influ­enţa gră­bi­rea sem­nă­rii unui con­tract între sta­tul român şi gru­pul Damen, grup care deja a tre­cut prin două eşe­curi de orga­ni­za­re a cere­mo­n­i­ei de pre­da­re a che­ii de către cei de la Daewoo, care încă deţin pache­tul majo­ri­tar al acţiu­ni­lor, ci a fost unul de atra­ge­re a atenţi­ei că, în an cen­te­nar, Româ­nia va rămâ­ne şi fără alţi români, români ce vor fi sili­ţi să ple­ce de lân­gă fami­li­i­le lor, nevo­iţi fiind de lip­su­ri­le mate­ri­a­le de care, după cum se pare, aleşi­lor noş­tri nu prea le pasă.

Astăzi, Man­ga­lia a ieşit în stra­dă, ală­tu­ri de puţi­nii anga­ja­ţi care au mai rămas într-un şan­ti­er repre­zen­ta­tiv, cân­d­va, al pros­pe­ri­tă­ţii aces­tui oraş şi al loca­li­tă­ţi­lor limi­tro­fe, stri­gân­du-şi dipe­ra­rea şi tră­gând un seri­os sem­nal de alar­mă către auto­ri­tă­ţi­le poli­ti­ce care, dupa cum se pare, au pre­o­cu­pări total dife­ri­te de cele ale inte­re­su­lui naţio­nal şi ale popu­la­ţi­ei unei ţări pe care o con­duc spre dez­as­tru. 

Text și foto: Vale­ri­an Șarân­ga, cores­pon­dent, foto-repor­ter Man­ga­lia News.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele