Litoralul pe stil vechi. Cum a devenit România raiul turismului în anii ’70: „Aveam 1,5 milioane de turişti străini pe sezon“. FOTO VIDEO 

0
635

Oame­nii care au lucrat pe lito­ral de când au înce­put să se ridi­ce sta­ţiu­ni­le poves­tesc mări­rea şi decă­de­rea indus­tri­ei de la Marea Nea­gră care atră­gea 1,5 mili­oa­ne de turi­şti stră­ini pe sezon.

La înce­pu­tul ani­lor ’60, în labo­ra­toa­re­le de par­tid ale PCR se năş­tea o idee: cre­a­rea unei indus­trii a turis­mu­lui care să pună în valoa­re potenţi­a­lul lito­ra­lu­lui autoh­ton. Ca ori­ce ser­vi­ciu mai de cali­ta­te ofe­rit de Româ­nia, şi turis­mul urma să fie dat la export, pen­tru că sta­tul avea nevo­ie de valu­tă.

Mama­ia a fost soco­ti­tă cel mai potri­vit loc pen­tru ridi­ca­rea unei sta­ţiuni care să adu­că turi­şti la Marea Nea­gră. Iar aces­ta avea să fie doar star­tul, căci după Mama­ia urma extin­de­rea spre sud a infras­truc­tu­rii. Hote­lu­ri­le exis­ten­te pe lito­ral erau vechi de dece­nii, ast­fel că regi­mul comu­nist s‑a pus pe lucru. Ca să atra­gă turi­ş­tii, a cum­pă­rat cele mai moder­ne auto­ca­re Setra din Ger­ma­nia şi a înce­put să con­stru­ias­că hote­luri. Era ţin­tit turis­mul bal­near care îşi făcea baza la Efo­rie Nord şi la Efo­rie Sud, apoi Techir­ghi­ol, cu pre­lun­gi­re spre Man­ga­lia. Dru­mul lito­ra­lu­lui era de acum pre­să­rat cu sta­ţiuni ca o sal­bă sau ca o con­ste­la­ţie – cum le‑a sunat mai bine stra­te­gi­lor. Sta­ţiu­ni­le noi au pri­mit nume de pla­ne­te, majo­ri­ta­tea: Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus, Saturn, Cos­ti­neşti.

Cu pla­nul dema­rat, nou-înfi­inţa­ta ONT Lito­ral, cen­tra­la care coor­do­na IHR Mama­ia, Efo­rie Nord şi Sud, Man­ga­lia şi Del­ta Dună­rii, înce­pea ofen­si­va în anii ’70 „pe extern“. Absol­venţii de la ASE Come­rţ Exte­ri­or au fost che­ma­ţi cu mic cu mare, să pună umă­rul la pro­pă­şi­rea noii ramuri de acti­vi­ta­te. Tine­rii eco­no­mi­şti, buni cunos­că­tori de lim­bi stră­i­ne, au fost instrui­ţi şi tri­mi­şi pes­te hota­re, să con­vingă agenţi­i­le de turism din stră­i­nă­ta­te că Româ­nia este des­ti­na­ţia per­fec­tă pen­tru un sejur în con­di­ţii nemaiîn­tâl­ni­te în Euro­pa: uni­tă­ţi de caza­re noi, cura­te, per­so­nal pre­gă­tit şi, mai pre­sus de toa­te, preţu­ri­le foar­te mici.

Cites­te mai mult: adev.ro/p8lqj1


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply