La Mangalia, Primăria a început demolarea barăcilor insalubre

0
408

COMUNICAT DE PRESA: Pri­mă­ria Man­ga­lia a demo­lat, în cur­sul zilei de joi, o clă­di­re insa­lu­bră, de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case al ora­șu­lui, unde, până de curând, au locu­it per­soa­ne fără adă­post sau for­me lega­le. Locu­i­to­rii ora­șu­lui au recla­mat în repe­ta­te rân­duri că, în ace­le barăci cu risc de pră­bu­și­re se adă­pos­tesc diverși indi­vizi pro­ve­niți din alte zone ale țării, care au venit în Man­ga­lia pen­tru a comi­te fur­turi, tâlhă­rii sau spar­geri de locu­in­țe. Încă de acum doi ani, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a luat deci­zia demo­lă­rii ace­lor barăci, în con­di­ți­i­le legii.

Toți cei care locu­iesc aco­lo și au un loc de mun­că, au acte­le în regu­lă și duc copi­ii la școa­lă vor pri­mi locu­in­țe soci­a­le în alte imo­bi­le ale muni­ci­pa­li­tă­ții. Cei­lalți, însă, care au venit în Man­ga­lia să fure și să spar­gă case, nu mai sunt bine­ve­niți în ora­șul nos­tru și tre­bu­ie să se întoar­că de unde au venit”, a decla­rat edi­lul urbei.

Radu Cris­ti­an a mai spus că pro­ce­du­ra de demo­la­re a durat mult, din cau­za pro­ce­du­ri­lor lega­le de apli­ca­re a exe­cu­tă­ri­lor jude­că­to­rești.

Acum, avem docu­men­ta­ția pen­tru toa­te bară­ci­le de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case. Am demolat‑o pe pri­ma și vom con­ti­nua și cu cele­lal­te patru, pe măsu­ră ce vom obține apro­ba­rea CL”, a expli­cat pri­ma­rul.

El a mai spus că întrea­ga zonă va fi cura­ța­tă și igie­ni­za­tă, tere­nul urmând a fi uti­li­zat în inte­re­sul comu­ni­tă­ții. În imo­bi­lul demo­lat joi au locu­it 16 fami­lii, care au fost eva­cu­a­te în ulti­mii doi ani pen­tru dato­ri­i­le acu­mu­la­te la uti­li­tăți și chi­rie sau care au locu­it aici fără for­me lega­le. Pro­ce­du­ra de eva­cu­a­re a par­curs toa­te eta­pe­le spe­ci­fi­ce și s‑a rea­li­zat în baza unor hotă­râri jude­că­to­reşti cu titlu exe­c­u­to­riu.

În zona res­pec­ti­vă exis­tă mai mul­te clă­diri de ace­lași tip, locu­i­te de per­soa­ne fără docu­men­te de iden­ti­ta­te sau care refu­ză pla­ta uti­li­tă­ți­lor. În baza deci­zi­i­lor instan­ței, eva­cuă­ri­le con­ti­nuă, iar clă­di­ri­le insa­lu­bre vor fi demo­la­te. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele