INVITAȚIE la Ziua Geamiei ‘Esmahan Sultan’ din Mangalia

0
1530

Mena­bit Ozzy — INVITAȚIE LA EVENIMENT ANIVERSAR:

Dumi­ni­că, 26 august 2018, va avea loc la Man­ga­lia eve­ni­men­tul “Gea­mia Esma­han Sul­tan — Ani­ver­sa­re 10 ani de la rea­bi­li­ta­re”, numit de mine, mai sim­plu: “Ziua Gea­mi­ei din Man­ga­lia”. Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, de către comu­ni­ta­tea musul­ma­nă din Man­ga­lia și toți cei care vor avea ini­ția­ti­va să con­tri­bu­ie.

INVIT COMUNITĂȚILE DE TURCI ȘI TĂTARI DIN TOATE LOCALITĂȚILE DIN DOBROGEA să par­ti­ci­pe activ cu pre­zen­tări de artă tra­di­țio­na­lă, cu ansam­bluri de dans și for­ma­ții de muzi­că, cu expu­neri de isto­rie și tra­di­ții dobro­ge­ne ale comu­ni­tă­ți­lor tur­cești și tătă­rești, cu par­ti­ci­pa­re la târg de pre­pa­ra­te culi­na­re tur­cești și tătă­rești, de suve­ni­ruri și obiec­te orien­ta­le.

Gea­mia Esma­han Sul­tan — monu­ment isto­ric — a fost rea­bi­li­ta­tă în 2007–2008, cu dona­ția și impli­ca­re a cetă­țea­nu­lui turc CAPA TUNC, ban­cher si CEO al Anchor Gro­up, cel mai mare dezvol­ta­tor de imo­bi­li­a­re din Romă­nia, care deți­ne Mall Vitan, Pla­za Româ­nia, Anchor Pla­za, Anchor Pla­za Metro­pol, InCi­ty Resi­den­ces, etc. Rea­bi­li­ta­rea a fost rea­li­za­tă arhe­o­lo­gic, mina­re­tul a fost desfă­cut molon cu molon, deo­a­re­ce era in peri­col de pră­bu­și­re, si a fost rea­sam­blat cu meto­de­le din tre­cut, cu scoa­be din plumb topit, iar toa­tă com­po­nen­ta de pia­tră a gea­mi­ei a fost tra­ta­tă pen­tru a rezis­ta intem­pe­ri­i­lor si pro­ce­se­lor natu­ra­le inca o suta de ani. Cos­tul rea­bi­li­tă­rii a fost de 1.100.000 dolari si toa­te lucră­ri­le au fost rea­li­za­te cu îndru­ma­rea si con­tro­lul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii din Româ­nia și a Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii din Tur­cia, cu spri­ji­nul amba­sa­dei Tur­ci­ei si a muni­ci­pa­li­tă­ții Man­ga­lia. 

Dom­nul CAPA TUNC, mul­țu­mi­tă căru­ia gea­mia este astăzi fru­moa­să și mai admi­ra­tă, a tre­cut în nefi­in­ță în Noiem­brie 2017. Nu a mai apu­cat vara aces­tui an, când Con­si­li­ul Local a hotă­rât la pro­pu­ne­rea mea, să săr­bă­to­rim 10 ani de la “renaș­te­rea” celei mai vechi gea­mii din Româ­nia. Voi invi­ta pe fiul aces­tui bine­fă­că­tor.

* Pe data de 27 august 2008, a avut loc cere­mo­n­ia ofi­ci­a­lă de des­chi­de­re a gea­mi­ei, la care au fost pre­zen­te ofi­ci­a­li­tă­ţi din ţară şi din Tur­cia: Mufti­ul Cul­tu­lui Musul­man din Româ­nia, dom­nul Murat Yusuf; Minis­trul Ame­na­jă­rii Teri­to­ri­u­lui şi Con­stru­cţi­i­lor din Tur­cia, dom­nul Faruk Nafız Özak; Amba­sa­do­rul Repu­bli­cii Tur­cia la Bucu­reşti, doam­na Ayşe Sinir­li­oğ­lu; Con­su­lul Gene­ral al Repu­bli­cii Tur­cia la Con­stanţa, dom­nul Haluk Ağca; finanţa­to­rul pro­iec­tu­lui, dom­nul Çapa Tunç, pre­cum şi per­so­na­li­tă­ţi ale comu­ni­tă­ţii şi admi­nis­tra­ţi­ei loca­le”.

* Ȋn pere­gri­nă­ri­le sale, cele­brul călă­tor turc Evli­ya Çele­bi ajun­ge şi în Dobro­gea, la Man­ga­lia, prin 1652, des­pre care rela­tea­ză în volu­mul al V‑lea al lucră­rii inti­tu­la­te ”Car­tea călă­to­ri­i­lor” (Seyâha­tnâ­me) ca fiind un oraş foar­te vechi, fru­mos şi înflo­ri­tor.„Astăzi ora­şul este înflo­ri­tor şi fru­mos. Sunt mulţi negus­tori care tră­iesc în case soli­de […]. Prin­tre lazi cir­cu­lă şi o glu­mă în sen­sul că dacă cine­va nu are posi­bi­li­ta­tea să se duca la Kaa­ba, ei îi spun: Bre, igno­ran­tu­le, du-te la Man­ga­lia, care este Kaa­ba pri­be­gi­lor şi a săr­ma­ni­lor.” (Kaa­ba-Mec­ca)”. [* sursa: mar­tu­rii-oto­ma­ne-pe-pamant-roma­nesc-gea­mia-esma­han-sul­tan-de-urfet-sachi­r‑3].

Invit tur­cii și tăta­rii din Dobro­gea să par­ti­ci­pe la acest eve­ni­ment, oca­zie cu care pot vizi­ta cea mai veche si cea mai fru­moa­să gea­mie din Româ­nia.

VOM PUNE LA DISPOZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT, vom orga­ni­za o masă ca de Iftar, pre­cum si spec­ta­col ani­ver­sar de tra­di­tii cu muzi­că, dans și Fes­ti­va­lul Șube­re­ku­lui, în loca­ția în care ne va apro­ba Primăria: în cen­tru sau în por­tul turis­tic.

Gea­mia din Man­ga­lia își con­ti­nuă sem­ni­fi­ca­ția isto­ri­că de Kaa­ba a Dobro­gei, va fi și ca un pele­ri­naj al musul­ma­ni­lor dobro­geni la Gea­mia Esma­han Sul­tan.

Pen­tru o mai bună orga­ni­za­re a eve­ni­men­tu­lui, rog ca per­so­na­li­tă­ți­le din dome­niu, care doresc să țină pre­le­geri și sim­po­zi­oa­ne des­pre isto­ria, cul­tu­ra și tra­di­ti­i­le tur­ci­lor și tăta­ri­lor, să mă con­tac­te­ze din timp. Se pot orga­ni­za lan­sări de car­te pe spe­ci­fic, vom orga­ni­za si târg de car­te, deo­a­re­ce tur­cii si tăta­rii din Româ­nia au scris o mul­ți­me de ope­re lite­ra­re. 

Ori­ce pro­pu­ne­re și ori­ce ini­ția­ti­vă cu pri­vi­re la orga­ni­za­rea aces­tui eve­ni­ment este bine­pri­mi­tă. 

VĂ AȘTEPTĂM LA MANGALIA, PE 26 AUGUST!

PS: Cât și în tot wee­ken­dul, deo­a­re­ce vor fi orga­ni­za­te dife­ri­te acti­vi­tăți, care vor rămâ­ne în amin­ti­re.

_____________________
Notă: Exis­tă, chiar în faţa gea­mi­ei, mor­mân­tul unei tine­re, pe care scrie:

* “Am venit în lumea asta de magie ca un musa­fir, m‑am urcat pe calul lumii şi n‑am murit ime­di­at. Am cău­tat solu­ţii neca­zu­ri­lor mele şi nu le-am găsit lea­cul. Nu am şti­ut ce e dorinţa. Astăzi eu, mâi­ne tu!”

Cel mai vechi mor­mânt este din anul 1585 (calen­da­rul gre­go­ri­an), apa­rţinând lui Meh­met Paşa, pe care sunt scri­se urmă­toa­re­le):

1 Aces­ta este fiul preţi­os al şefu­lui por­ta­ri­lor. Un tânăr de o cin­ste fără egal.
2 Păcat că cea­sul morţii a veş­te­jit sta­rea plă­cu­tă a aces­tui tran­da­fir, când încă era un boboc neîn­flo­rit.
3 Des­pă­rţi­rea de mamă a fost un chin. Cu faţa fru­moa­să, ini­ma înflă­că­ra­tă, s‑a mutat din astă lume la vâr­sta de opt ani şi jumă­ta­te.
4 La mij­lo­cul lunii Rebi’ulâhir s‑a mutat în mor­mânt. Aceas­ta este spe­ranţa noas­tră: Dum­ne­zeu să‑l ier­te!
5 Oare dacă părinţii ar înă­lţa rugi, aces­tea s‑ar face fir­man să li se ier­te copi­ii? Zîra, acest copil a fost o pia­tră preţi­oa­să uni­că.
6 Mai ales săr­ma­na mamă a plâns cu lacri­mi de sân­ge, văzân­du-şi lumi­na ochi­lor în sicriu.
7 Dum­ne­zeu să ier­te sufle­tul lui Paşa Meh­med Bey!

* Sur­sa: ”Măr­tu­rii oto­ma­ne pe pământ româ­nesc – Gea­mia Esma­han Sul­tan”, de Urfet Șachir.


N.red: Pe dom­nul con­si­li­er muni­ci­pal Ozghiun Mena­bit (Ozzy) îl puteți con­tac­ta pe Face­bo­ok, sau la tele­fon: 0742 983 127.


Arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre Gea­mia Esma­han Sul­tan din Man­ga­lia pot fi citi­te aici.


Man­ga­lia News, 24 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply