Într‑o Mangalie rece și indiferentă, angajații Șantierului Naval Mangalia și-au strigat disperarea la mitingul de protest organizat de sindicat [galerie FOTO]

0
1279
Booking.com

Edi­tia de Sud: Într‑o Man­ga­lie rece și indi­fe­ren­tă, anga­ja­ții Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia și-au stri­gat dis­pe­ra­rea, la mitin­gul de pro­test orga­ni­zat de sin­di­cat.

Puțin pes­te 400 de anga­jați ai Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia și cetă­țeni ai urbei au par­ti­ci­pat mier­curi, înce­pând cu ore­le 17.30, în Pia­ța Repu­bli­cii, la pro­tes­tul orga­ni­zat de con­du­ce­rea Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul, repre­zen­tat de către Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, pre­șe­din­te și Eugen Arse­nie, vice­pre­șe­din­te.

De ase­me­nea, ca și la mitin­gul din Bucu­rești, a par­ti­ci­pat pre­șe­din­te­le FNSLR (Fede­ra­ția Națio­na­lă a Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia), Flo­ri­an Marin, care, prin mesa­jul trans­mis, a ani­mat mul­ți­mea și i‑a moti­vat să rămâ­nă uniți și fermi pe pozi­ție.

Deși aște­pam să vedem Pia­ța tic­si­tă de lume, foar­te puțini cetă­țeni au venit la pro­test pen­tru a fi ală­tu­ri de nava­liști, marea majo­ri­ta­te a locu­i­to­ri­lor pre­fe­rând să stea la tera­se, să se fâțâie aiu­rea cu mași­ni­le sau să umple super­mar­ket-uri­le. 

Ruși­ne Man­ga­li­ei pasi­ve, lașe, care așteap­tă ca alții să‑i rezol­ve pro­ble­me­le, căre­ia nu‑i pasă decât de pro­pri­i­le inte­re­se. Dacă șan­ti­e­rul va avea lacăt pe poar­tă, ace­eași Man­ga­lie indi­fe­ren­tă își va cunoaș­te sfâr­și­tul! Iar dacă asta se va întâm­pla, va fi din cau­za nepă­să­rii!

Șan­ti­e­rul ne pri­veș­te pe toți, este sin­gu­rul care sus­ți­ne din punct de vede­re eco­no­mi­co-finan­ci­ar muni­ci­pi­ul și loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te, și are nevo­ie de spri­jin, deo­a­re­ce de mai bine de 6 luni se zba­te între via­ță și moar­te.

De alt­fel, sco­pul orga­ni­ză­rii celui de-al doi­lea pro­test (pri­mul fiind orga­ni­zat în fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei pe 22 mar­tie) îl repre­zin­tă amâ­na­rea para­fă­rii tranzac­ți­ei din­tre SN 2 Mai și Damen.

Lide­rul de sin­di­cat, Lau­ren­țiu Gobe­a­jă a decla­rat că, astăzi, s‑a întâl­nit la sedi­ul SN 2 Mai, nu la șan­ti­er unde ar fi fost nor­mal, cu o dele­ga­ție de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

Era logic ca repre­zen­tan­ții minis­te­ru­lui să vadă la fața locu­lui situ­a­ția dra­ma­ti­că a șan­ti­e­ru­lui, volu­mul extrem de redus de lucru, atmosfe­ra fan­to­ma­ti­că, dar au pre­fe­rat să mear­gă la sedi­ul SN 2 Mai al cărui rol în rezol­va­rea cri­zei a fost foar­te palid.

”Mem­brii dele­ga­ți­ei ne-au pre­zen­tat rapor­tul final al comi­si­ei de nego­ci­e­re cu olan­de­zii și ne-au asi­gu­rat că vineri, 22 iunie, în cadrul ședin­ței AGA, vor fi apro­ba­te con­di­ți­i­le de aso­ci­e­re din­tre SN 2 Mai și Damen. Urmea­ză apoi ade­vă­ra­te­le nego­ci­eri pri­vind cesio­na­rea celor 2 pro­cen­te sta­tu­lui român, pen­tru a deve­ni acțio­nar majo­ri­tar și abia după ace­ea dis­cu­ți­i­le des­pre creș­te­ri­le noas­tre sala­ri­a­le pe care le aștep­tăm de 3 ani.

Soli­ci­tă­ri­le noas­tre sunt ace­leași, vrem să avem sala­rii care să ne asi­gu­re un trai decent, nu supra­vie­țu­i­rea, vrem să avem de mun­că pen­tru a nu nevo­iți să ple­căm din țară. Dacă nici pe 22 iunie nu se va con­cre­ti­za tranzac­ția, vom înce­pe demer­su­ri­le pen­tru orga­ni­za­rea unui nou pro­test la Bucu­rești, în fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, pe 28 iunie”, a decla­rat lide­rul de sin­di­cat Lau­ren­țiu Gobe­a­jă.

Pe de altă par­te, vice­pre­șe­din­te­le sin­di­ca­tu­lui, Eugen Arse­nie i‑a îndem­nat pe sala­ri­a­ții șan­ti­e­ru­lui să rămâ­nă uniți, să nu se lase influ­en­țați de pre­siuni și să-și urmeze cre­zul. 

Într-un an, anga­ja­ții au făcut pes­te 1 mili­on de ore supli­men­ta­re, iar efec­tul pro­dus a con­stat atât în nave­le pe care le-au con­stru­it sau repa­rat, cât și în șubre­zi­rea sănă­tă­ții. 

”Redați-ne spe­ran­ța, alt­fel o cău­tăm în Fran­ța”, ”Ne chi­nu­ie sta­tul degea­ba”, ”În șan­ti­er cân­tă cucu, mult nu mai avem de lucru”, ”Aș sta aca­să, dar ban­ca nu mă lasă”, ”Sal­vați Șan­ti­e­rul, Sal­vați Man­ga­lia”, sunt câte­va din­tre mesa­je­le trans­mi­se de către pro­tes­ta­tari auto­ri­tă­ți­lor care bâj­bâie în hăți­șul biro­cra­tic rezol­va­rea cri­zei fără pre­ce­dent a DMHI din noiem­brie 2017 până în pre­zent.

Sin­di­ca­liș­tii au pro­mis că nu se vor opri, deo­a­re­ce au aștep­tat mult prea mult, ast­fel că vor urmări atent ceea ce se va întâm­pla zile­le urmă­toa­re, iar dacă ape­le nu se vor lim­pezi, vor mer­ge din nou să pro­tes­te­ze în Capi­ta­lă. (editiadesud.ro, 20.06.2018).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele