If you can‘t reuse it, refuse it!”, sloganul sub care POLARIS M HOLDING SRL organizează, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, o vizită la stația de sortare și reciclare deșeuri

0
329

Marți, 5 iunie 2018, ora 13.30, la sedi­ul SC M M RECYCLYNG SRL, situ­at pe Bd. Aurel Vlai­cu, nr. 290ª, din Con­stan­ța, S.C. POLARIS M HOLDING SRL orga­ni­zea­ză, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția “Uni­ted Han­ds Româ­nia”, Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța, cu oca­zia Zilei Mondi­a­le a Mediu­lui, o vizi­tă la sta­ția de sor­ta­re și reci­cla­re deșe­uri.

La acti­vi­ta­te va par­ti­ci­pa un grup de tineri cu vâr­ste cuprin­se între 12–18 ani, care pro­vin din cen­tre­le de pla­sa­ment “Anto­nia” și “Del­fi­nul” din Con­stan­ța.

Tema anu­lui 2018, alea­să de UNEP (Pro­gra­mul Națiu­ni­lor Uni­te Pen­tru Mediu) este “Beat  plas­tic pol­lu­tion!”, având mot­to-ul “If you can‘t reu­se it, refu­se it!”, invi­tă guver­ne­le, indus­tri­i­le, comu­ni­ta­tea și oame­nii să cola­bo­re­ze pen­tru a găsi solu­ții sus­te­na­bi­le pen­tru redu­ce­rea pro­duc­ți­ei si uzu­lui exce­siv de plas­tic de uni­că folo­sin­ță, care polu­ea­ză ape­le si solul, afec­tând pe ter­men lung cali­ta­tea vie­ții și a sănă­tă­ții uma­ne.

Acti­vi­ta­tea noas­tră își pro­pu­ne să infor­meze tână­ra gene­ra­ție des­pre impor­tan­ța redu­ce­rii con­su­mu­lui de plas­tic, dar și posi­bi­li­ta­tea colec­tă­rii si reci­clă­rii lui, în sco­pul pro­du­ce­rii de noi arti­co­le, cu un con­sum mai mic de ener­gie si com­bus­ti­bili.


Man­ga­lia News, Luni, 4 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele