GALERIE FOTO / Vicepremierul Paul Stănescu, prezent la edificiul roman cu mozaic şi la MINAC

0
171

CUGET LIBER: Mier­curi, la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, preşe­din­te­le CJC, Mari­us Horia Ţuţu­ia­nu şi vice­prim-minis­trul Paul Stă­ne­scu au susţi­nut o con­fe­rin­tă de pre­să. Con­fe­rinţa a avut ca obiect sem­na­rea con­trac­te­lor de finan­ța­re pen­tru pro­iec­te­le: „Rea­bi­li­ta­rea Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța”, „Sal­va­rea și pune­rea în valoa­re a Mor­mân­tu­lui pic­tat Hypo­geu”. Vice­prim-minis­trul Paul Stă­ne­scu a decla­rat că jude­țul Con­stan­ța are nevo­ie de aşa ceva.

Horia Tutu­ia­nu a decla­rat că “sem­na­rea aces­tor con­trac­te este un suc­ces nota­bil, mai ales că totul s‑a des­fă­șu­rat foar­te repe­de. Via­ța cul­tu­ra­lă a jude­țu­lui nos­tru rena­ş­te de azi, pen­tru că aces­tea sunt pro­iec­te foar­te impor­tan­te pen­tru con­stă­nţeni. La muzeu vor fi efec­tu­a­te lucrări de insta­la­ții, dotări, con­so­li­da­re etc. Valoa­rea pro­iec­tu­lui pen­tru rea­bi­li­ta­rea muze­u­lui este de 4,3 mili­oa­ne de euro.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Sorin Coles­niuc a decla­rat că judeţul Con­stanţa este pro­ba­bil cea mai boga­tă regiu­ne în monu­men­te isto­ri­ce. “Aici, mul­te monu­men­te au fost des­co­pe­ri­te şi astăzi sunt în para­gi­nă, în timp ce alte­le asteap­tă să fie des­co­pe­ri­te”.

Urmea­ză sa se sem­ne­ze și con­trac­tul de finan­ța­re pen­tru rea­bi­li­ta­rea cetă­ții Car­si­um de la Hâr­șo­va.

Horia Ţuţu­ia­nu: “Soli­cit tutu­ror com­pa­ni­i­lor inte­re­sa­te sa par­ti­ci­pe la lici­ta­tii dar sa nu le con­tes­te pen­tru ca asta ar însem­na întâr­zi­e­rea pro­iec­te­lor.”

Con­ti­nu­a­rea, in cugetliber.ro/stiri


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele