Fundația Alexandrion: Statueta “Cruce trup” a sculptorului Marian Zidaru a fost aleasă câștigătoare a concursului de creație pentru noul trofeu Constantin Brâncoveanu

0
564

Fun­da­ția Ale­xan­drion: Bucu­rești, 22 iunie  2018 – Mare­le câști­gă­tor al con­cur­su­lui de cre­a­ție pen­tru noul “Tro­feu Con­stan­tin Brân­co­vea­nu” este sculp­to­rul Mari­an Zida­ru. Mem­brii juri­u­lui au decis că mache­ta “Cru­cea trup”, înscri­să în con­curs în data de 16 mai 2018, con­form regu­la­men­tu­lui, este cea câști­gă­toa­re.

Com­pe­ti­ția a avut la bază găsi­rea urmă­to­ru­lui tro­feu al Galei Con­stan­tin Brân­co­vea­nu, un eve­ni­ment orga­ni­zat anu­al de Fun­da­ția Ale­xan­drion cu sco­pul de a răs­plăti mun­ca și dedi­ca­rea oame­ni­lor de cul­tu­ră din Româ­nia.

Pre­mi­ul  în valoa­re de 7.000 de euro (brut) va ajun­ge la câști­gă­tor după înde­pli­ni­rea tutu­ror for­ma­li­tă­ți­lor pre­vă­zu­te în Regu­la­men­tul con­cur­su­lui.

Juri­ul con­cur­su­lui de cre­a­ție a fost for­mat din: Doi­na Mân­dru, isto­ric de artă — pre­șe­din­te­le juri­u­lui, Nawaf Sala­meh – vice­pre­șe­din­te­le juri­u­lui a  fost repre­zen­tat de către Ioa­na Corco­del. Ioan Scur­tu, isto­ric, Mir­cea Roman, sculp­tor, Magda Câr­neci, cri­tic, Cătă­lin Băles­cu, rec­tor UNARTE, Ște­fan Râm­ni­cea­nu, artist plas­tic, și Nar­cis Dorin Ion, direc­to­rul Muze­u­lui Națio­nal Peleș, au făcut de ase­me­nea par­te din juriu.

Juri­ul a avut o misiu­ne difi­ci­lă și a fost nevo­it să alea­gă între lucră­ri­le a 57 de con­cu­renți înscriși în com­pe­ti­ție con­form Regu­la­men­tu­lui.

„Cru­cea Trup”, cre­a­tă de Mari­an Zida­ru, a fost alea­să ca tro­feu repre­zen­ta­tiv pen­tru ide­ea de mar­ti­riu, ide­ea creș­ti­nă de creș­te­re și soli­da­ri­ta­te” , au spus jura­ții în moti­va­ția lor.

Ne-am dorit ca noul tro­feu Con­stan­tin Brân­co­vea­nu să însu­meze valo­ri­le spi­ri­tu­a­le pe care Sfân­tul Mar­tir ni  le‑a lăsat moș­te­ni­re și pe care le res­pec­tăm și le ono­răm. Misiu­nea  juri­u­lui a fost  într-ade­văr una extrem de difi­ci­lă. Așa cum ne-am aștep­tat, spi­ri­tul cre­a­tor al artiș­ti­lor români a fost la cel mai îna­lt nivel. Fie­ca­re din­tre con­cu­renți a încer­cat să redea cât mai bine și cât mai suges­tiv aces­te valori, dar câști­gă­tor putea fi desem­nat doar unul, iar juri­ul a luat deci­zia. Îl feli­cit din toa­tă ini­ma pe câști­gă­tor și sunt con­vins că va fi mân­dru de fie­ca­re tro­feu pe care îl vom oferi figu­ri­lor emble­ma­ti­ce în cadrul Gale­lor Con­stan­tin Brân­co­vea­nu.”, a decla­rat Nawaf Sala­meh, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Ale­xan­drion.

Sculp­to­rul Mari­an Zida­ru s‑a năs­cut în Balo­tești, jude­țul Ilfov, pe 22 august 1956. Lucră­ri­le sale se  găsesc în renu­mi­te muzee și gale­rii din Româ­nia și din lume, dar și  în colec­ții par­ti­cu­la­re de artă din Euro­pa, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii și Asia.

Fun­da­ția Ale­xan­drion a lan­sat con­cur­sul pen­tru noul “Tro­feu Con­stan­tin Brân­co­vea­nu”  în data de 13 mar­tie.

Ter­me­nul limi­ta de înscri­e­re a lucră­ri­lor în con­curs a fost 1 iunie, iar aceas­ta s‑a făcut direct pe site-ul Fun­da­ți­ei. Regu­la­men­tul con­cur­su­lui pre­ve­dea, prin­tre alte­le și obli­ga­ti­vi­ta­tea tri­mi­te­rii unei mache­te către orga­ni­za­tor.

#####

Des­pre Fun­da­ția Ale­xan­drion

Fun­da­ția Ale­xan­drion a fost înfi­in­ța­tă în anul 2003, ca urma­re a nume­roa­se­lor acti­vi­tă­ţi soci­a­le desfă­şu­ra­te de fir­me­le din cadrul Ale­xan­drion Gro­up. Ast­fel, pro­iec­te­le de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă ale com­pa­niei au fost pre­lu­a­te şi au înce­put să fie desfă­şu­ra­te sub umbre­la Fun­da­ţi­ei Ale­xan­drion.

O pri­o­ri­ta­te a Fun­da­ți­ei Ale­xan­drion este repre­zen­ta­tă de pro­iec­te­le cul­tu­ra­le, Gala Pre­mi­i­lor „Con­stan­tin Brân­co­vea­nu“ fiind un pro­iect de refe­rin­ță. Aces­ta vine să răs­plă­teas­că mun­ca și dedi­ca­rea de‑o via­ță a oame­ni­lor de cul­tu­ră din Româ­nia și din stră­i­nă­ta­te, care au con­tri­bu­it la dezvol­ta­rea dife­ri­te­lor dome­nii de cunoaș­te­re. Mai mult, pen­tru sus­ți­ne­rea tine­re­lor valori, Fun­da­ția Ale­xan­drion ofe­ră anu­al Pre­mi­i­le „Matei Brân­co­vea­nu“. În mod con­stant, Fun­da­ția susţi­ne ini­ția­ti­ve de refa­ce­re a unor lăca­şe de cult sau de lan­sa­re de cărţi.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 24 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply