Festivalul International de Arte Vizuale ‘VSLO 2018’ — Vama Veche

0
475
Booking.com

Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal de Arte Vizu­a­le ‘VSLO 2018’, Vama Veche. 19 – 26 August. Cur­suri de foto­gra­fie, film, pic­tu­ra si muzi­ca, semi­na­rii, expo­zi­tii de foto­gra­fie, pro­iec­tii de film, con­cur­suri si mul­te alte­le.

Lec­tori si cursuri/seminarii:

FOTO

Jens Krau­er — Elve­tia — Foto­gra­fia de stra­da can­di­da.
Alb/negru vs. color.
Chris Sus­pect — USA — Gasi­rea extra­or­di­na­ru­lui in ordi­nar.
Gra­tu­i­ty inclu­ded.
Vali Bar­bu­les­cu — Roma­nia — Foto­gra­fia, ade­var sau pro­vo­ca­re,

Cris­ti­an Cris­ba­san — Roma­nia — The PIN-UP Girl,

Petr Bam­bo­u­sek — Cehia ‑Night Wil­d­li­fe Pho­to­gra­phy
Wil­d­li­fe Pho­to­gra­phy with m43 sys­tem

Ioan Bra­ghe­siu — Roma­nia — De la RAW la GLAM,

Sil­viu — Matei — Roma­nia — Foto­re­por­taj in Vama,

Micha­il Mos­cho­li­os — Gre­cia — Foto­gra­fia facu­ta bucati,

Cipri­an Stru­ga­riu — Roma­nia — Fashion out of pla­ce.

Angel Pen­chev — Bul­ga­ria — Blit­zul si lumi­na con­ti­nua, impre­u­na in foto­gra­fie,
Sebas­ti­an Cristea/Andrei Apos­tol — Roma­nia — Foto­gra­fia pe film.

FILM

Pre­zen­ta­re came­re Phan­tom Flex4K — Dr. Ing. Nicho­las Long — Appli­ca­tions Engi­ne­er, Vision Resear­ch Fran­ta.

Fil­ma­re pro­dus — Toni Fiori — beer sty­list,
Fil­ma­re dera­pa­je BMW X3‑M,
Fil­ma­re Yama­ha Jet­ski FZR,
Edi­ta­re video — Neil Col­to­fea­nu.

TEATRU

Cris­ti­na Andre­ea Ion si Petru Stra­tu­lat — fon­da­tori ai Ligh­twa­ve Thea­tre Com­pany — curs de manu­i­re a papu­si­lor in mari­me natu­ra­la.

PICTURA/SCULPTURA

MUZICA

Mai mul­te deta­lii si INSCRIERIwww.vslo.ro

Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­ta.


Man­ga­lia News, 24.06.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele