Festival Interetnic, la Mangalia

0
595

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, sâm­bă­tă, 23 iunie, înce­pând cu ora 17.00, pri­ma edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Inte­re­t­nic.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, care va avea loc pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră, vor evo­lua ansam­bluri fol­clori­ce, soliști vocali și tara­furi ale diver­se­lor etnii din Dobro­gea.

Publi­cul spec­ta­tor va avea pri­le­jul să par­ti­ci­pe la un spec­ta­col plin de culoa­re și voie bună, ofe­rit de etnici tătari, turci, ruși-lipo­ve­ni, aro­mâni, bul­gari, dar și de ansam­bluri autoh­to­ne.

Atât turiș­tii, cât și local­ni­cii vor avea oca­zia să asis­te la momen­te­le artis­ti­ce ofe­ri­te de repre­zen­tan­ții fie­că­rei etnii par­ti­ci­pan­te și să des­co­pe­re tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le diver­se­lor comu­ni­tăți din Dobro­gea.

Vor sus­ți­ne reci­ta­luri și momen­te artis­ti­ce mai mulți soliști și ansam­bluri, prin­tre care Van­ghi­lis­mo, Can­su, Zes­trea, Novo­si­o­l­ki, Româ­na­șii, Can Ren­kli, Golub­oe More, Gener și Elen, Gabrie­la Lun­gu și invi­ta­ții săi.

Locu­i­to­rii ora­șu­lui și turiș­tii sunt invi­tați să se bucu­re din plin de acest eve­ni­ment al mul­ti­cul­tu­ra­li­tă­ții dobro­ge­ne.


Man­ga­lia News, 22.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply