EVENIMENT! În Cișmigiu, încep filmările pentru un PROMO despre Proiectul transatlantic EMINESCUPOE

0
508

Fun­da­ţia Cul­tu­ra­lă Hes­pe­rus va înce­pe, joi, 7 iunie, fil­mă­ri­le în par­cul Ciș­mi­giu din Bucu­reşti, pen­tru rea­li­za­rea unui film de scurt metraj des­pre Mihai Emi­ne­scu şi Edgar Allan Poe, par­te din Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic dedi­cat celor doi mari poeți, ce se bazea­ză pe Tema de Doc­to­rat a prof. univ. dr. Ioan Iacob, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei.

Ală­tu­ri de Fun­da­ţia Cul­tu­ra­lă Hes­pe­rus, ca par­te­neri în acest Pro­iect cul­tu­ral tran­sa­tlan­tic cu totul ori­gi­nal se numă­ră până în pre­zent: ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, (CEO Lucian Bla­ga), Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie  din Con­stan­ța (MINAC) și coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News.

Refe­ri­tor la pro­iec­tul cul­tu­ral tran­sa­tlan­tic, direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, dr. Sorin Coles­niuc a afir­mat urmă­toa­re­le:

”În baza unui pro­to­col de cola­bo­ra­re, MINAC va rea­li­za pen­tru acest pro­iect un repor­taj fil­mat pe urme­le poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu la Marea Nea­gră. În plus, cobo­rând vir­tu­al spre sud, de‑a lun­gul țăr­mu­lui mării, vom amin­ti nea­pă­rat și de Bal­cic, locul de suflet al Regi­nei Maria, cea care a con­tri­bu­it atât de mult la înfăp­tu­i­rea Marii Uniri a tutu­ror româ­ni­lor, cu un secol în urmă, rea­li­zând ast­fel o nece­sa­ră con­e­xiu­ne lite­rar-isto­ri­că, în Anul Cen­te­na­ru­lui”.

Men­țio­năm că toa­te aces­te sec­ven­țe video vor face par­te din­tr-un film PROMO des­pre Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe. Pe măsu­ră ce lucră­ri­le vor avan­sa, vom publi­ca noi deta­lii.


Alte arti­co­le pe aceas­tă temă: 

Prof. univ. dr. Ioan Iacob: ‘Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe’ [VIDEO] - Man­ga­lia News, 24 01 2018;

Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic’ — Man­ga­lia News, 1 03 2018.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 6 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele