DMHI: Sătui să aştepte finalizarea tranzacţiei cu Damen, sindicaliştii din şantier pregătesc acţiuni de protest în Mangalia şi în Bucureşti! 

0
1700

Edi­tia de Sud: Sătui să aştep­te fina­li­za­rea tranza­cţi­ei cu Damen, sin­di­ca­li­ş­tii din şan­ti­er pre­gă­tesc acţiuni de pro­test în Man­ga­lia şi în Bucu­reşti! 

Ieri după-ami­a­ză a avut loc şedinţa Comi­te­tu­lui Direc­tor al Sin­di­ca­tu­lui Liber „Nava­lis­tul” în cadrul căre­ia s‑a decis accep­ta­rea pro­pu­ne­rii admi­nis­tra­ţi­ei DMHI, res­pec­tiv ace­ea de pre­lun­gi­re a peri­oa­dei de nego­ci­e­re a punc­te­lor răma­se în aştep­ta­re refe­ri­toa­re la pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că. Nego­ci­e­ri­le au fost amâ­na­te până la data de 30 iunie ac, deo­a­re­ce nici până în pre­zent nu s‑a sem­nat tranza­cţia cu Damen, dis­cu­ţi­i­le din­tre olan­dezi şi Minis­te­rul Eco­no­mi­ei durând mai mult decât se anti­ci­pa­se şi decât spe­ra­se­ră anga­ja­ţii şan­ti­e­ru­lui. 

Cele cinci punc­te asu­pra căro­ra con­du­ce­rea sin­di­ca­tu­lui doreş­te să nego­cie­ze, dar, pe care, deo­cam­da­tă, nu are cu cine să le dez­ba­tă, vizea­ză pro­mo­va­rea sala­ri­a­ţi­lor, dura­ta pau­zei de masă, sala­ri­za­rea şi alte drep­turi sala­ri­a­le, orga­ni­za­rea tim­pu­lui de lucru, valoa­rea bile­te­lor de odih­nă. 

Toc­mai de ace­ea, con­du­ce­rea sin­di­ca­tu­lui ne‑a decla­rat că pre­gă­teş­te acţiuni de pro­test în Man­ga­lia şi în Bucu­reşti.

Sala­ri­a­ţii şan­ti­e­ru­lui vor orga­ni­za miting de pro­test la Man­ga­lia în peri­oa­da 18 – 22 iunie, până atunci urmând să strân­gă sem­nă­turi, iar în Bucu­reşti, în peri­oa­da 25 – 29 iunie, dacă în şedinţa AGA din 21 iunie nu se vor apro­ba con­di­ţi­i­le de aso­ci­e­re mix­te româ­no-olan­de­ze. 

În tot acest timp, în care aştep­ta­rea este tot mai iri­tan­tă, stre­san­tă şi apă­să­toa­re atât pen­tru DMHI, cât şi pen­tru cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei şi ai loca­li­tă­ţi­lor apro­pi­a­te, nego­ci­e­ri­le pur­ta­te la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, cu olan­de­zii de la Damen, deşi aproa­pe zil­ni­ce, nu par să se apro­pie de fina­lul dorit. Se pare că au exis­tat sin­co­pe între avo­ca­ţi, care ar fi fost însă rezol­va­te. De ace­ea, sur­se apro­pi­a­te nego­ci­e­ri­lor ne-au asi­gu­rat că tranza­cţia se va fina­li­za foar­te curând, însă aces­te pro­mi­siuni s‑au tot făcut în ulti­me­le săp­tămâni, fără să se şi con­cre­ti­ze­ze, din păca­te, ast­fel că au da naş­te­re la tot felul de spe­cu­la­ţii şi temeri care agra­vea­ză şi mai mult lucru­ri­le. 

În pre­zent, se află trei nave la repa­rat, însă dura­ta tim­pu­lui de lucru nu este mai mare de 2 săp­tămâni, urmând, din feri­ci­re, să fie adu­se şi alte­le, dar tot pen­tru un inter­val scurt de timp. Sala­ri­a­ţii, în schimb, con­ti­nuă se ple­ce, pen­tru că nu mai au cum să aştep­te, îndrep­tân­du-se către alte şan­ti­e­re unde sala­ri­i­le sunt mult mai mari. 

Ast­fel, în pre­zent, în DMHI mai lucrea­ză 1.614 de per­soa­ne, însă sta­tis­ti­ca sufe­ră modi­fi­cări zil­nic, având în vede­re fap­tul că unii demi­sio­nea­ză, alţii intră în con­ce­diu fără pla­tă, iar alţii, în şomaj teh­nic. (sur­sa: editiadesud.ro, 05.06.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply