CUM PĂTRUNDEM PE PIAȚA IRLANDEZĂ CU PRODUSE ORGANICE? — workshop organizat de USH Pro Business la București

0
218

USH Pro Busi­ne­ss vă invi­tă să par­ti­ci­pați la eve­ni­men­tul
 
CUM PĂTRUNDEM PE PIAȚA IRLANDEZĂ CU PRODUSE ORGANICE ?”
 
— Joi, 14 Iunie 2018, ora 10:00, Bucu­rești –

Avem plă­ce­rea să vă invi­tăm, pe data de 14 iunie 2018, ore­le 10:00, la wor­k­shop-ul ”CUM PĂTRUNDEM PE PIAȚA IRLANDEZĂ CU PRODUSE ORGANICE ?”, eve­ni­ment orga­ni­zat de USH Pro Busi­ne­ss în urma par­ti­ci­pă­rii, la înce­pu­tul lunii iunie, la  expo­zi­ția inter­națio­na­lă ”Pro­dus româ­nesc pe pia­ța irlan­de­za”.

Vă invi­tăm la o întâl­ni­re la care puteți afla deta­lii uti­le des­pre:

  • Pia­ța irlan­de­ză pen­tru pro­du­se­le orga­ni­ce. Dimen­siu­ni­le pie­ței irlan­de­ze pri­vind pro­du­se­le orga­ni­ce;
  • Pro­du­se orga­ni­ce atrac­ti­ve pe pia­ța irlan­de­ză;
  • Con­di­ții de acces pe pia­ță;
  • Con­di­ții de cer­ti­fi­ca­re, eti­che­ta­re și inscrip­țio­na­re;
  • Cana­le de acces. Cana­le de dis­tri­bu­ție;
  • Alte infor­mați ce vă vor aju­ta în stra­te­gia de export.

Eve­ni­men­tul se adre­sea­ză:

  • Ope­ra­to­ri­lor din sec­to­rul de agri­cul­tu­ră orga­ni­că: fer­mi­eri, pro­du­că­tori, pro­ce­sa­tori, comer­ci­anți, cer­ti­fi­ca­tori;
  • Auto­ri­tă­ți­lor rele­van­te din dome­ni­ul agri­cul­tu­rii eco­lo­gi­ce;
  • Aso­ci­a­ți­i­lor pro­fe­sio­na­le de pro­fil și Clus­te­re;
  • Coo­pe­ra­ti­ve­lor agri­co­le.

Eve­ni­men­tul  va avea loc la sedi­ul USH Pro Busi­ne­ss, str. Nico­lae Ior­ga, nr. 34–36, etaj 1, sec­tor 1, Bucu­reşti (fos­ta Amba­sa­dă a Can­a­dei, zona Pia­ţa Roma­nă), în data de Joi, 14  iunie 2018, înce­pând cu ora 10:00.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re ne puteți con­tac­ta pe adre­sa [email protected] ushprobusiness.ro sau la tele­fon 021–650.00.14 /021–794.35.18, ori acce­sați www.ushprobusiness.ro

Invi­ta­tie Pia­ta irlan­de­za pro­du­se eco­lo­gi­ce 14 iun 2018


Man­ga­lia News, 12.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele