Cum iti pui la punct o bucatarie moderna

0
962

Dorin­ta ori­ca­rui pro­pri­e­tar este sa-si ame­na­je­ze locu­in­ta in ton cu ten­din­te­le actu­a­le in mate­rie de design de inte­ri­or si sa o dote­ze cu tot ceea ce este nece­sar pen­tru a putea duce o via­ta cat mai con­for­ta­bi­la. Pen­tru ca acest lucru nu se poa­te rea­li­za fara sa faci si o inves­ti­tie des­tul de mare, tre­bu­ie sa ai in vede­re cate­va sfa­turi ofe­ri­te de catre spe­cia­lis­tii in dome­niu pen­tru ca trea­ba sa mear­ga cat mai bine si sa nu fii nevo­it sa faci o gau­ra prea mare in buzu­nar.

Buca­ta­ria rama­ne cea mai impor­tan­ta inca­pe­re a casei, pe care vei dori sa o ame­na­jezi cat mai modern pen­tru ca aco­lo te intal­ne­s­ti cu cei­lalti mem­bri ai fami­li­ei si, de obi­cei, in cazul roma­ni­lor, tot aici iti pri­mes­ti si oas­pe­tii. Cand este vor­ba des­pre aceas­ta came­ra nu vei pre­cu­peti niciun efort pen­tru a o moder­ni­za, asa­dar cum­pa­ra mobi­li­er adec­vat la ofer­ta din maga­zi­ne­le de spe­cia­li­ta­te, elec­tro­ca­s­ni­ce uti­le in pas cu teh­no­lo­gia, fil­tre pen­tru apa de la Aqua time, pen­tru a obti­ne o apa cat mai buna si bucu­ra-te de rezul­ta­te­le obti­nu­te.

Iata cate­va sfa­turi uti­le pen­tru a crea o buca­ta­rie moder­na:

·        In pri­mul rand, fa o mis­ca­re indraz­ne­a­ta daca struc­tu­ra de rezis­ten­ta a locu­in­tei iti per­mi­te si dara­ma pere­te­le ce des­par­te buca­ta­ria de living. Obtii ast­fel o sin­gu­ra came­ra mai spa­ti­oa­sa, pe care ti‑o vor admi­ra toti oas­pe­tii, iar tu te vei bucu­ra de o mai mare liber­ta­te de mis­ca­re. Pro­ba­bil ai fost mereu incan­tat de acest tip de came­ra moder­na pe care o vedeai prin fil­me­le ame­ri­ca­ne si mereu ti-ai dorit‑o. O poti avea chiar acum, asa ca dema­rea­za urgent demo­la­ri­le;

·        Insta­la­tia de apa tre­bu­ie sa fie refa­cu­ta pen­tru ca tevi­le pro­ba­bil sunt vechi si rugi­ni­te, iar apa de la robi­net nu poa­te fi con­su­ma­ta. Daca nu ai bani pen­tru o ast­fel de reno­va­re, atunci cum­pa­ra un doza­tor si ai la dis­po­zi­tie in ori­ce moment apa fier­bin­te si rece. Cau­ta pe inter­net ast­fel de pro­du­se moder­ne si vezi mode­le­le de doza­toa­re pen­tru apa care-ti sunt pro­pu­se de maga­zi­ne­le de spe­cia­li­ta­te;

·        Desi mul­ta vre­me faian­ta si gre­sia au fost regi­ne­le buca­ta­ri­i­lor, con­si­de­ran­du-se cele mai in voga mate­ri­a­le, in ulti­ma peri­oa­da este din ce in ce mai pre­fe­rat tape­tul, mai ales ca in ziua de astazi exis­ta ast­fel de pro­du­se care sunt rea­li­za­te spe­cial pen­tru spa­ti­i­le ume­de. Ai putea cum­pa­ra un tapet cu o ima­gi­ne deo­se­bi­ta, poa­te un pei­saj din natu­ra sau unul cas­nic. Pe jos pune par­chet, iar in acest mod nu vei mai deli­mi­ta inu­til spa­ti­ul buca­ta­ri­ei de res­tul came­re­lor;

·        In ori­ce inca­pe­re in care se pre­pa­ra man­ca­rea sau se ser­ves­te tre­bu­ie sa exis­te si elec­tro­ca­s­ni­ce­le uti­le, care iti fac mun­ca mai usoa­ra. Nu uita sa cum­peri un fri­gi­der mai per­for­mant, cu func­tii diver­se, care adu­ce chiar eco­no­mii impor­tan­te la fac­tu­ra de curent elec­tric, un cup­tor si o pli­ta incor­po­ra­bi­la, un robot, un blen­der, o cafe­ti­e­ra si alte apa­ra­turi moder­ne pen­tru buca­ta­rie;

·        Mobi­li­e­rul din aceas­ta came­ra tre­bu­ie sa fie unul per­so­na­li­zat, asa ca spu­ne adio buca­ta­ri­i­lor cla­si­ce pe care le cum­pa­rai pe vre­muri din hale­le imen­se de prin oras. Dula­pu­ri­le, mas­ca de chiu­ve­ta, masa si sca­u­ne­le ar putea fi facu­te pe coman­da, dar nu uita ca ai putea sa le recon­di­tio­nezi fara nicio pro­ble­ma si fara gri­ja ca rezul­ta­tul final nu ar fi unul in ton cu ten­din­te­le actu­a­le;

·        Este foar­te impor­tan­ta deco­ra­rea aces­tei inca­peri, asa ca nu uita sa achi­zi­tio­nezi cate­va tablo­uri inte­re­san­te, poa­te sa asezi foto­gra­fii de prin cala­to­ri­i­le voas­tre. Daca esti ten­tat sa pui mag­neti pe fri­gi­der, ar tre­bui sa renun­ti din start la aceas­ta for­ma de decor pen­tru ca nu se mai poar­ta. In afa­ra de tablo­uri sau foto­gra­fii ai mai putea ase­za in locuri stra­te­gi­ce o vaza cu flori, cate­va ghi­ve­ce de plan­te aro­ma­ti­ce, raf­turi pen­tru legu­me si fruc­te etc.

In con­clu­zie, o buca­ta­rie moder­na e una folo­si­toa­re, in care spa­ti­ul este mobi­li­at sim­plu, fara sa fie incar­cat cu pie­se de mobi­li­er inu­ti­le, una per­so­na­li­za­ta, pli­na de ele­men­te care sa-ti amin­teas­ca de via­ta de zi cu zi, de pri­e­te­ni si de mem­brii fami­li­ei, dar in ace­la­si timp tre­bu­ie sa adu­ca con­for­tul teh­no­lo­gi­ei de ulti­ma ora prin elec­tro­ca­s­ni­ce­le achi­zi­tio­na­te. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply