CUM CREEZI O ȚINUTĂ SMART CASUAL?

0
2229

CUM CREEZI O ȚINUTĂ SMART CASUAL?

În pri­mul rând, moda casu­al se înca­drea­ză între sti­lul de stra­dă și cel ele­gant, ca să mul­țu­meas­că nevo­ia de con­fort a iubi­to­ri­lor de ținu­te cu ștaif. Ace­lași con­cept le ofe­ră tot­o­da­tă mai mult rafi­na­ment pur­tă­to­ri­lor încă­pă­țâ­nați de ide­ea de blugi cu pan­tofi sport. Din­tre toa­te sti­lu­ri­le, cel casu­al pune cel mai mult accen­tul pe con­fort și pe expri­ma­rea per­so­na­lă. Avan­ta­jul său major este că se adap­tea­ză cu ușu­rin­ță ieși­ri­lor în oraș, dar este via­bil și pen­tru întâl­ni­ri­le de afa­ceri ori pen­tru alt tip de eve­ni­men­te.

Ținu­ta casu­al ofe­ră posi­bi­li­ta­tea de a te simți con­for­ta­bil fără să faci rabat de la stil. Ele­men­te­le de bază ale sti­lu­lui casu­al sunt tri­co­u­ri­le basic și jean­șii slim. Pe baza aces­tor două ele­men­te foar­te sim­ple, poți obține mai mul­te decli­nări ale sti­lu­lui, ale­gând, de exem­plu, pro­du­se­le mar­ca Pra­da, prin ală­tu­ra­rea unor com­po­nen­te rafi­na­te. De exem­plu, dacă ada­ugi un bla­zer și o pere­che de pan­tofi, poți spu­ne că ești îmbră­cat casu­al-ele­gant. În schimb, dacă îți legi o căma­șă în caro­uri la brâu și ada­ugi o jache­tă din denim, poți spu­ne, cu ușu­rin­ță, că te înca­drezi în sti­lul smart-casu­al.

Care sunt pie­se­le de rezis­ten­ță ale sti­lu­lui casu­al?

·  Pan­ta­lo­nii. Jean­șii sunt poa­te cel mai popu­lar arti­col ves­ti­men­tar al epo­cii și nu par să dea sem­ne de obo­sea­lă. Îi poți asor­ta la ori­ce ținu­tă, iar dacă ți se par prea sim­pli și anoști îi poți tăia, rupe și pic­ta. Și așa ai obți­nut o pere­che de jeanși rebeli, potri­viți pen­tru sti­lul smart-ele­gant ori pen­tru grun­ge sau punk. Pan­ta­lo­nii din twe­ed: foar­te ver­sa­tili și con­for­ta­bili, pot fi aso­ci­ați cu o mul­ți­me de alte mate­ri­a­le. Pe timp de vară, se potri­vesc per­fect cu un tri­cou polo și cu o căma­șă din bum­bac teh­nic, iar când vine fri­gul, un pulo­ver sau o male­tă se dove­desc numai bune. Pan­ta­lo­nii chi­nos: într‑o lume a modei domi­na­tă de jeanși, pan­ta­lo­nii chi­nos și-au făcut loc timid prin­tre raf­turi și au câști­gat teren. Pen­tru adep­ții sti­lu­lui casu­al-ele­gant, aceștia sunt o nece­si­ta­te, deo­a­re­ce se împa­că foar­te bine cu o pere­che de pan­tofi ele­ganți și o căma­șă. Chi­nos pot face față cu brio chiar și unei ținu­te ele­gan­te. Cu un cli­ck aici vei găsi pro­du­se simi­la­re, care te vor aju­ta să con­cepi doar ținu­te în ten­din­țe.

·  Bla­ze­re­le. Pe lis­ta hai­ne­lor ce cre­ea­ză con­fu­zie se înca­drea­ză și bla­ze­rul. Un sacou mai sport? O jache­tă mai ele­gan­tă? Unii desig­neri spun că bla­ze­rul este acel sacou ble­u­ma­rin sau negru, cu buzu­na­re apli­ca­te și cu unul sau două rân­duri de nas­turi meta­lici aurii sau argin­tii. Ori­ce aba­te­re de la canoa­ne­le mai sus amin­ti­te face ca obiec­tul ves­ti­men­tar să nu mai poa­tă fi numit bla­zer. Ca nivel de for­ma­li­ta­te, acest tip de sacou se înca­drea­ză sti­lu­lui casu­al, adi­că între saco­ul sport și cel de cos­tum.

·  Tri­co­ta­je­le. O alter­na­ti­vă ide­a­lă pen­tru jache­te și bla­ze­re sunt car­di­ga­ne­le și tri­co­ta­je­le. Mate­ri­a­le care res­pi­ră, cum ar fi lâna și bum­ba­cul, sunt ide­a­le pen­tru con­for­tul ter­mic pe peri­oa­da de toam­nă. Dacă tem­pe­ra­tu­ri­le scad chiar mai mult, tre­bu­ie să ai în vede­re lâna și caș­mi­rul. Car­di­ga­ne­le și pulo­ve­re­le în V sunt per­fec­te pen­tru a fi pur­ta­te pes­te un tri­cou sau o căma­șă. Un alt model ce meri­tă aten­ție este car­di­ga­nul cu guler șal. Acest tip de pulo­ver nu doar că ara­tă bine, dar este și foar­te comod, iar ca bonus ofe­ră un con­fort ter­mic foar­te bun.

Cum obții un look casu­al în câte­va minu­te

Dacă ești la birou și vrei să te schim­bi în doar câte­va minu­te într‑o ținu­tă casu­al, poți să urmezi pașii de mai jos:

  • Desfă-ți părul și prinde‑l într‑o coa­dă de cal sau lasă‑l liber, peri­at fru­mos;
  • Renun­ță la curea și lasă căma­șa sau blu­za libe­ră pes­te bete­lia pan­ta­lo­ni­lor sau fus­tei;
  • Schim­bă încăl­ță­min­tea, dacă este cazul, cu ceva comod, fără toc, teniși, pan­tofi sport sau san­da­le, pen­tru un look casu­al rela­xat;
  • Dacă locul tău de mun­că impu­ne un dress code busi­ne­ss strict, renun­ță la sacou, bla­zer sau jache­tă, schim­bă-le cu un pulo­ver sub­ți­re, renun­ță la biju­te­rii sau schim­bă-le pe cele ele­gan­te cu niș­te cer­cei și bră­țări din plas­tic.

Un look casu­al este ușor de obți­nut cu hai­ne como­de, pan­tofi sport și biju­te­rii puți­ne. Dar arta de a face ca o ținu­tă obiș­nu­i­tă să aibă un aer lejer și să fie com­bi­na­tă cu gust cere timp și cunoș­tin­țe supli­men­ta­re.


Man­ga­lia News, 15.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply