Cooperarea în regiunea Mării Negre și consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA, obiective prioritare subliniate de viceprim-ministrul Ana Birchall la conferința CEPA

0
318

Vice­prim-minis­trul pen­tru imple­men­ta­rea par­te­ne­ri­a­te­lor stra­te­gi­ce, Ana Bir­cha­ll a par­ti­ci­pat în cali­ta­te de invi­tat spe­cial, vineri, 22 iunie 2018,  la con­fe­rin­ța orga­ni­za­tă de Cen­ter for Euro­pean Poli­cy Ana­ly­sis (CEPA), la Washin­gton, refe­ri­toa­re la coo­pe­ra­rea în regiu­nea Mării Negre şi con­so­li­da­rea Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic Româ­nia-SUA: “High Tide in the Bla­ck Sea: For­ti­fying the U.S. – Roma­nia Stra­te­gic Par­t­ner­ship”.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat repre­zen­tanţi ai Depar­ta­men­tu­lui de Stat, în frun­te cu adjunc­tul asis­ten­tu­lui secre­ta­ru­lui de stat pen­tru Euro­pa, Mat­thew Pal­mer, ai cor­pu­lui diplo­ma­tic acre­di­tat la Washin­gton, ai mediu­lui aca­de­mic, pre­cum și ai prin­ci­pa­le­lor think-tank-uri din capi­ta­la SUA.

Con­fe­rin­ța s‑a axat pe tre­ce­rea în revis­tă a prin­ci­pa­le­lor pro­vo­cări de pe Flan­cul Estic și a rolu­lui pe care dezvol­ta­rea Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii îl poa­te avea în regiune.

Dem­ni­ta­rul român a sub­li­ni­at rolul jucat de țara noas­tră în pro­mo­va­rea secu­ri­tă­ții și sta­bi­li­tă­ții în zona Mării Negre, pre­cum și impor­tan­ța for­ma­te­lor regio­na­le în dezvol­ta­rea legă­tu­ri­lor din veci­nă­ta­tea esti­că, „Româ­nia fiind în pozi­ția de a‑și spori con­tri­bu­ția, poli­ti­că și eco­no­mi­că în regiu­ne și de a cre­ş­te coo­pe­ra­rea cu sta­te­le din regiu­ni­le înve­ci­na­te, Marea Nea­gră și Balcani”.

Au fost evi­den­ți­a­te dome­nii pre­di­lec­te pen­tru con­so­li­da­rea Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic din­tre Româ­nia și SUA, cu accent pe „dezvol­ta­rea coo­pe­ră­rii eco­no­mi­ce româ­no-ame­ri­ca­ne la un nivel care să cores­pun­dă legă­tu­ri­lor noas­tre puter­ni­ce pe dimen­siu­ni­le poli­ti­că şi de secu­ri­ta­te, de exemplu”.

De ase­me­nea, a fost amin­ti­tă rele­van­ța orga­ni­ză­rii la Bucu­rești, în luna sep­tem­brie a aces­tui an, a pri­mei edi­ții a Foru­mu­lui de Afa­ceri al Ini­ția­ti­vei Celor Trei Mări, o oport­u­ni­ta­te foar­te bună pen­tru ampli­fi­ca­rea legă­tu­rii trans-atlan­ti­ce prin lan­sa­rea unor noi pro­iec­te de inves­ti­ţii şi coo­pe­ra­re economică. 

Amba­sa­da Româ­ni­ei în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, 21.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply