CL Mangalia a aprobat Planul de Mobilitate Urbană. ”Construire Depou Autobuze Electrice”, unul dintre proiecte

0
505

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat, într‑o ședin­ță de înda­tă, mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre, care vizea­ză Pla­nul de Mobi­li­ta­te Urba­nă Dura­bi­lă (PMUD) de la nive­lul ora­șu­lui. Ast­fel, con­si­li­e­rii locali au adop­tat pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind docu­men­ta­ția teh­ni­co-eco­no­mi­că (faza DALI) și indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici afe­renți PMUD, pri­vind nevo­ia de mobi­li­ta­te urba­nă refe­ri­toa­re la trans­por­tul public, trans­por­tul nemo­to­ri­zat, trans­por­tul elec­tric, sigu­ran­ța ruti­e­ră, etc.

Pro­iec­tul va fi rea­li­zat prin con­trac­ta­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne — POR 2014–2020. Obiec­ti­vul Spe­ci­fic 3.2 – Redu­ce­rea emi­si­i­lor de car­bon în zone­le urba­ne, baza­te pe PMUD. Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, lucră­ri­le care fac obiec­tul PMUD se refe­ră la lucrări de moder­ni­za­rea stră­zi­lor și ale­i­lor pie­to­na­le în depli­nă sigu­ran­ță și con­fort, ame­na­ja­rea unei zone pie­to­na­le și a pis­te­lor de bici­cle­te, ame­na­ja­rea alve­o­le­lor pen­tru sta­ți­i­le de auto­buz, pre­cum și sem­na­li­za­rea cores­pun­ză­toa­re a aces­to­ra, atât pe ori­zon­ta­lă, cât și pe ver­ti­ca­lă, pe tra­se­ul mij­loa­ce­lor de trans­port în comun.

Inter­ven­ți­i­le în cadrul pro­iec­tu­lui mai vizea­ză lucrări de refa­ce­re a spa­ți­i­lor verzi, tro­tu­a­re, ame­na­ja­rea unei par­cări de tip Park&Ride în sta­țiu­nea Cap-Auro­ra, cu sis­tem de ilu­mi­nat modern și sem­na­li­za­re cores­pun­ză­toa­re pen­tru acest tip de par­ca­re, dar și pen­tru fale­za din sta­țiu­ne.

Alte inter­ven­ții pre­su­pun ame­na­ja­rea sta­ți­i­lor de auto­buz, a mobi­li­e­ru­lui urban, care va fi ampla­sat pe stră­zi­le: 1 Decem­brie 1918 și Ște­fan cel Mare, pe Șos. Con­stan­ței, pre­cum și în zone­le: Gară, Roze­lor, Saturn.

În ace­eași ședin­ță, ale­șii locali au mai votat și pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind Stu­di­ul de Feza­bi­li­ta­te și indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici ai obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ții ”Con­stru­i­re Depou Auto­bu­ze Elec­tri­ce”, afe­rent PMUD. Potri­vit docu­men­tu­lui, va fi con­stru­i­tă o hală de repa­ra­ții, între­ți­ne­re și men­te­nan­ță a vehi­cu­le­lor achi­zi­țio­na­te în cadrul pro­iec­tu­lui, care vor fi uti­li­za­te pen­tru trans­por­tul în comun. Tot­o­da­tă, va fi cre­a­tă și o hală unde se vor încăr­ca bate­ri­i­le elec­tri­ce ale auto­bu­ze­lor.

Prin aces­te pro­iec­te, muni­ci­pa­li­ta­tea con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea unui sis­tem de trans­port public elec­tric, efi­cient și acce­si­bil locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui, redu­când, tot­o­da­tă, polu­a­rea aeru­lui și polu­a­rea foni­că în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele