Cine refuză un loc de muncă, nu va mai primi ajutor social. E LEGE!

0
248
Booking.com

Depu­ta­ții au adop­tat astăzi, 20.06.2018, o lege care spu­ne că cine refu­ză un loc de mun­că nu va mai pri­mi aju­tor soci­al.

Amen­damen­tul sus­ți­nut de doi depu­tați, Flo­rin Roman și Ale­xan­dru Baie­san, a tre­cut de votul final. 274 de depu­tați au votat pen­tru, 4 con­tra, iar 2 s‑au abți­nut.

O lege împo­tri­va putu­ro­și­lor, nu împo­tri­va celor care au cu cu ade­vă­rat nevo­ie de spri­jin. Sunt 220.000 de bene­fi­ci­ari de venit minim garan­tat! Pe mulți din­tre ei ii găsiți prin câr­ci­umi, refu­ză să-și tri­mi­tă copi­ii la școa­lă și tră­iesc pe spi­na­rea sta­tu­lui. S‑a ter­mi­nat! Mul­țu­mesc celor care au votat împo­tri­va putu­ro­și­lor! La mun­că, nu la întins mâna!”,a spus depu­ta­tul Flo­rin Roman.

Refu­zul unui loc de mun­că ofe­rit sau refu­zul de a par­ti­ci­pa la ser­vi­ci­i­le pen­tru sti­mu­la­rea ocu­pă­rii forţei de mun­că şi de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă ofe­ri­te de agenţi­i­le teri­to­ri­a­le pen­tru ocu­pa­rea forţei de mun­că atra­ge înce­ta­rea drep­tu­lui la aju­to­rul soci­al”, pre­ve­de ini­ţi­a­ti­va pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat.

AICI puteți citi întrea­ga expu­ne­re de moti­ve.
Pro­iec­tul mai pre­ve­de că, în situ­a­ţia pier­de­rii drep­tu­lui la aju­tor soci­al, fami­lia sau per­soa­na sin­gu­ră poa­te soli­ci­ta un nou drept după o peri­oa­da de 12 luni de la data deci­zi­ei de înce­ta­re a aces­tui drept.
Ini­ţi­a­ti­va legi­sla­ti­vă sti­pu­lea­ză că pen­tru sume­le acor­da­te ca aju­tor soci­al una sau mai mul­te per­soa­ne majo­re apte de mun­că, rapor­tat la cuan­tu­mul aju­to­ru­lui soci­al din fami­lia bene­fi­ci­a­ră, au obli­ga­ţia de a pres­ta lunar, la soli­ci­ta­rea pri­ma­ru­lui, acţiuni sau lucrări de inte­res local, fără a se putea depă­şi regi­mul nor­mal de lucru şi cu res­pec­ta­rea nor­me­lor de secu­ri­ta­te şi igie­nă a mun­cii.
“În situ­a­ţia în care per­soa­na nomi­na­li­za­tă să efec­tu­e­ze acţiu­ni­le sau lucră­ri­le de inte­res local se află în inca­pa­ci­ta­te tem­po­ra­ră de mun­că sau şi‑a pier­dut total ori parţi­al capa­ci­ta­tea de mun­că, obli­ga­ţia de a pres­ta acţiu­ni­le sau lucră­ri­le de inte­res local (…) se trans­fe­ră celor­lal­te per­soa­ne apte de mun­că din fami­lie, cu acor­dul pri­ma­ru­lui”, se mai ara­tă în pro­iect.
În cazul în care, după o veri­fi­ca­re, se con­sta­tă că fami­lia sau per­soa­na sin­gu­ră a rea­li­zat veni­turi din alte sur­se şi aces­tea nu au fost decla­ra­te de titu­lar, se dis­pu­ne înce­ta­rea drep­tu­lui la aju­tor soci­al.
Ini­ţi­a­ti­va legi­sla­ti­vă sta­bi­leş­te şi obli­ga­ţii pen­tru pri­mari în sco­pul valo­ri­fi­că­rii forţei de mun­că loca­le. 
Ast­fel, aceş­tia au obli­ga­ţia de a întocmi pla­nul de acti­vi­tă­ţi sezo­ni­e­re pe baza soli­ci­tă­ri­lor pri­mi­te de la per­soa­ne juri­di­ce, per­soa­ne fizi­ce auto­ri­za­te, între­prin­deri indi­vi­du­a­le sau între­prin­deri fami­li­a­le care au nevo­ie de forţă de mun­că şi fun­cţio­nea­ză pe raza uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le. Pla­nul de acţiu­ne se apro­bă prin dis­po­zi­ţie a pri­ma­ru­lui, se afi­şea­ză la sedi­ul pri­mă­ri­ei şi cuprin­de acti­vi­tă­ţi­le sezo­ni­e­re, bene­fi­ci­a­rii de lucrări, pre­cum şi repar­ti­za­rea per­soa­ne­lor din fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re de aju­tor soci­al pen­tru desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor sezo­ni­e­re.
Potri­vit pro­iec­tu­lui, con­sti­tu­ie con­tra­venţie şi se san­cţio­nea­ză cu amen­dă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîn­de­pli­ni­rea de către pri­mar a obli­ga­ţi­i­lor.
Mai mult, pe www.ct100.ro
piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele