Chicago Romanian American News:
ZIUA UNIVERSALĂ A IEI VA FI SĂRBĂTORITĂ LA WASHINGTON, DC, ÎN PARCUL LA FAYETTE DIN FAȚA CASEI ALBE

0
290
Booking.com

Pre­lu­a­re Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can News

Tra­di­ția con­ti­nuă! Ne vom ală­tu­ra și anul aces­ta, aici la Washin­gton, celor care săr­bă­to­resc pe mapa­mond “Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei” și ne vom reve­dea sâm­bă­tă, 23 iunie, la ora 17, în Par­cul Lafa­yet­te din fața Casei Albe. Întâl­ni­rea va avea loc în ace­lași loca­ție unde, în 2015, Pri­mă­ria capi­ta­lei ame­ri­ca­ne pro­cla­ma ziua de 24 iunie, Ziua cos­tu­mui popu­lar româ­nesc, în Washin­gton, DC, con­fe­rind ast­fel pri­ma recu­noaș­te­re ofi­ci­a­lă din lume. (English below).

Sper ca în acest an Cen­te­nar, comu­ni­ta­tea româ­neas­că din zona Washin­gton să răs­pun­dă în număr cât mai mare aces­tei invi­ta­ții și să facă o pre­zen­ță record afir­mând ast­fel uni­ta­tea și impor­tan­ța comu­ni­tă­ții noas­tre. În acea zi, româ­nii și iubi­to­rii Româ­ni­ei sunt pro­vo­cați așa­dar să poar­te ia, splen­di­da blu­ză a por­tu­lui popu­lar, sau cămăși tra­di­țio­na­le româ­nești și să adu­că stea­guri și obiec­te popu­la­re româ­nești care ar putea fi folo­si­te ca decor pen­tru poze­le care se vor face cu aceas­tă oca­zie.

Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei este o cele­bra­re a iei tra­di­țio­na­le româ­nești, ori­un­de s‑ar afla pe pla­ne­tă, este o ini­ția­ti­vă fără pre­ce­dent care a luat naș­te­re pe Face­bo­ok, unind iubi­to­rii Româ­ni­ei din toa­te col­țu­ri­le lumii. Con­ce­pu­tă în ianu­a­rie 2013 și coor­do­na­tă de comu­ni­ta­tea onli­ne “La blo­u­se rou­mai­ne” ziua a deve­nit un ade­vă­rat eve­ni­ment glo­bal, fiind săr­bă­to­ri­tă pe șase con­ti­nen­te în pes­te 50 de țări, 109 loca­li­tăți și pes­te 200 de eve­ni­men­te.

Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei a renăs­cut inte­re­sul pen­tru ceea ce înseam­nă cre­a­ți­i­le popu­la­re auten­ti­ce, a cres­cut apre­ci­e­rea și spri­ji­nul acor­dat meș­te­șu­ga­ri­lor tra­di­țio­nali și a con­tri­bu­it deci­siv la repo­zi­țio­na­rea iei și a cul­tu­rii popu­la­re româ­nești, după mai bine de un sfert de veac de la căde­rea comu­nis­mu­lui.

Să ascul­tăm așa­dar îndem­nul Comu­ni­tă­ții “La Blo­u­se Rou­mai­ne” și veniți cu toții să îmbră­căm împre­u­nă Washin­gto­nul și pla­ne­ta în ia româ­neas­că!
————————————————————
We will be joi­ning again this year all tho­se who cele­bra­te aro­und the world “The Uni­ver­sal Day of the Roma­nian Blo­u­se” and we will mark the event here in Washin­gton, DC on Satur­day, June 23 at 5 pm in Lafa­yet­te Squ­a­re in front of the Whi­te Hou­se. This is the same loca­tion whe­re in 2015 we read the pro­cla­ma­tion issu­ed by the Mayor of Washin­gton, DC recog­ni­zing June 24 as the Day of the Roma­nian Folk Cos­tu­me in the Nation’s Capi­tal and thus con­fer­ring its fir­st offi­ci­al recog­ni­tion. 

I hope that in this most impor­tant year mar­king the 100 year anni­ver­sa­ry of the modern Roma­nian sta­te, the Roma­nian com­mu­ni­ty in Washin­gton, DC will answer this invi­ta­tion and will come toge­ther to mark the event and to show its uni­ty and the impor­tan­ce of our com­mu­ni­ty. On that day, Roma­ni­ans and tho­se who love and appre­cia­te Roma­nia and its cul­tu­re, are asked to wear a tra­di­tio­nal Roma­nian blo­u­se or shirt. The par­ti­ci­pants are also enco­u­ra­ged to bring Roma­nian fla­gs and other folk items whi­ch could be used as the set­ting for the pic­tu­res taken at this event.

The Uni­ver­sal Day of the Roma­nian Blo­u­se is a cele­bra­tion of the tra­di­tio­nal Roma­nian blo­u­se (ia) uni­ting aro­und the glo­be all tho­se who che­rish Roma­nia and its folk cos­tu­me. Coor­di­na­ted by the onli­ne com­mu­ni­ty “La Blo­u­se Rou­mai­ne,” the day, fir­st mar­ked in 2013, has beco­me a truly glo­bal event cele­bra­ted on six con­ti­nents, in over 50 coun­tries, 109 citi­es, and thro­u­gh over 200 events. The Uni­ver­sal Day of the Roma­nian Blo­u­se has rekin­d­led the inte­rest and appre­cia­tion for the authen­tic Roma­nian folk art and cre­a­tions, and for tho­se who make them, and after more than 25 years sin­ce the fall of the com­mu­nist regi­me, this move­ment has con­tri­bu­ted deci­si­ve­ly to the rebir­th and a renewed inte­rest in tra­di­tio­nal Roma­nian cul­tu­re.

So let us heed the call of “La Blo­u­se Rou­mai­ne” and dress Washin­gton, DC, and the glo­be, in the Roma­nian Blo­u­se!”


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV, Hous­ton, Texas, USA.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele