Cazinoul din Constanța.
Senatorul Ștefan Mihu a adresat o interpelare în Parlament despre situația acestui simbol al orașului

0
488

În ședin­ța Sena­tu­lui din 4.06.2018, sena­to­rul PSD Con­stan­ța Ște­fan Mihu a adre­sat o între­ba­re Minis­tru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce, dom­nul Paul Stă­ne­scu și doam­nei Manu­e­la Iri­na Pătră­ș­co­iu, Pre­șe­din­te­le Com­pa­niei Națio­na­le de Inves­ti­ții.

Sena­to­rul Mihu atra­ge aten­ția asu­pra situ­a­ți­ei Cazi­no­u­lui din Con­stan­ța unul din­tre cele mai repre­zen­ta­ti­ve sim­bo­luri ale ora­șu­lui, edi­fi­ciu de o ine­s­ti­ma­bi­lă valoa­re isto­ri­că și cul­tu­ra­lă.

Muni­ci­pi­ul Con­stan­ța are pri­vi­le­gi­ul de a găz­dui unul din­tre cele mai cele­bre edi­fi­cii ale peri­oa­dei de dina­in­tea Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al: este vor­ba des­pre Cazi­no­ul din Con­stan­ța, inau­gu­rat, in for­ma actu­a­lă, în 1912, deci având o vâr­stă simi­la­ră cu cea a Româ­ni­ei!

În pofi­da aces­tui sta­tut fai­mos, con­struc­ția este lăsa­tă, cu depli­nă indi­fe­ren­ță, într‑o veri­ta­bi­lă para­gi­nă, de ani buni, fără ca vre­u­na din­tre auto­ri­tă­ți­le com­pe­ten­te să se auto­se­si­ze­ze.

În plus, Cazi­no­ul a fost inclus, într-un mod ruși­nos, putem spu­ne, într-un top al celor mai peri­cli­ta­te 7 clă­diri isto­ri­ce din Euro­pa, ală­tu­ri de clă­diri din Aus­tria, Alba­nia, Geor­gia şi Marea Bri­ta­nie.

Potri­vit infor­ma­ți­i­lor fur­ni­za­te de mass-media, pres­ti­gi­oa­sa orga­ni­za­ție non-guver­na­men­ta­lă Euro­pa Nos­tra, con­du­să de apre­cia­tul tenor Pla­ci­do Domin­go, are în vede­re rea­bi­li­ta­rea edi­fi­ci­u­lui și în  peri­oa­da urmă­toa­re, acest ONG va vizi­ta Con­stan­ța, împre­u­nă cu un grup de spe­cia­liști în dome­niu, în ten­ta­ti­va de a sal­va de la dis­tru­ge­re acest cele­bru monu­ment isto­ric al Româ­ni­ei și al Euro­pei.

Sem­na­lăm, în ace­lași timp, fap­tul că exis­tă și alte orga­ni­za­ții – pre­cum repre­zen­tan­ții NEVERSEA și UNTOLD – care s‑au ară­tat dis­pu­se să done­ze sume sem­ni­fi­ca­ti­ve de bani pen­tru sal­va­rea monu­men­tu­lui isto­ric men­țio­nat.

Toa­te aces­tea se întâm­plă în vre­me ce Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții, insti­tu­ție națio­na­lă, căre­ia îi revin, prin lege, res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le lega­te de refa­ce­rea monu­men­te­lor isto­ri­ce, nu miș­că un deget, mimând orga­ni­za­rea de lici­ta­ții — care, ce să vezi, sunt, pe rând, con­stes­ta­te – în vre­me ce sta­rea Cazi­no­u­lui este de la o zi la alta tot mai pre­ca­ră !

Față de cele de mai sus, vin și vă intreb, sti­ma­te dom­nu­le Minis­tru si sti­ma­tă doam­nă Pre­șe­din­te:

Ce măsuri urgen­te iși pro­pun MDRAP si CNI pen­tru a sal­va de la dis­tru­ge­re Cazi­no­ul din Con­stan­ța? »


Man­ga­lia News, 06.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele