Campionatul Național de Kung-Fu va avea loc duminică, 17 iunie, la Constanța

0
279

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE DE CONTACT,
CLUBUL SPORTIVMAREA NEAGRĂ” CONSTANŢA.

Dumi­ni­că 17.06.2018 la Com­ple­xul Spor­tiv „Tomis” din Con­stanţa, str. Flă­mîn­da, nr.11, se va desfă­şu­ra Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Kung-Fu, la pro­be­le de „San­da”, „Total-Con­tact Figh­ting” şi „Erjie-Gun Fight”, edi­ţia 2018, pen­tru copii, cadeţi, juni­ori şi seni­ori.

Pro­ba de „San­da” (full-con­tact cu pro­iec­tări), este o pro­bă spor­ti­vă de con­tact, foar­te dură, care pro­vi­ne din sti­lul de lup­tă al mili­ta­ri­lor arma­tei impe­ri­a­le chi­ne­ze. Este o lup­tă în care se folo­sesc teh­nici de pumn, picioa­re, sal­turi şi pro­iec­ta­re. Pro­ba soli­ci­tă o foar­te bună pre­gă­ti­re fizi­că şi men­ta­lă, de ase­me­nea, nece­si­tă cunoa­ş­te­rea teh­ni­ci­lor de pro­iec­ta­re şi şcoa­la căde­ri­lor (Shu­ai-Jiao).

Pro­ba „Total-Con­tact Figh­ting” (kick-boxing chi­nez), este o pro­bă de con­tact, fără pro­iec­tări, cu lup­tă doar în picioa­re, ase­mă­nă­toa­re cu cea din Kick-Boxing.

Pro­ba „Erjie-Gun Fight” (bas­to­nul cu două seg­men­te) este o for­mă de lup­tă cu arme­le. Erjie-Gun este o armă din sudul Chi­nei, cunos­cu­tă mai mult sub denu­mi­rea japo­ne­ză de „Nun­cha­ku”. Arma este din cau­ciuc moa­le, fle­xi­bi­lă, iar lup­ta se desfă­şoa­ră cu pro­te­cţii la cap şi la trunchi.

Cate­go­ri­i­le de vîr­stă sînt: copii: 6–7 ani, 8–9 ani, 10–11 ani, 12–13 ani, cadeţi 14–15 ani, juni­ori 16–17 ani şi seni­ori 18–34 ani, la femi­nin şi mas­culin.

La cam­pi­o­nat vor par­ti­ci­pa 75 de spor­tivi din 10 clu­buri spor­ti­ve mem­bre ale Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Arte Marţi­a­le de Con­tact.

Pro­gra­mul cam­pi­o­na­tu­lui este urmă­to­rul:
‑10.00–10.15: Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă.
‑10.15–14.00: Meciuri la „Erjie-Gun Fight” în sala de jocuri spor­ti­ve.

-14.00–14.30: Pau­za de masă.
‑14.30–17.00: Meciuri la „San­da” şi „Total-Con­tact Figh­ting” la sala de box.
‑17.00–17.30: Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re.
‑17.30: Închi­de­rea cam­pi­o­na­tu­lui.

Cam­pi­o­na­tul se desfă­şoa­ră cu spri­ji­nul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret şi Sport Con­stanţa, direc­tor Mari­a­na Solo­mon şi a per­so­na­lu­lui de la Com­ple­xul „Tomis”.

Intra­rea la sala Tomis este libe­ră!

Vă aştep­tăm!

PREŞEDINTE
C.S.„MAREA NEAGRĂ”,
ŞEF LUC. DR. IORDĂNOAIA FLORIN.


Man­ga­lia News, 15.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply