Bianca Bechiși: Remember, Cazinoul din Constanța…

0
210
Booking.com

Sim­bo­lul ora­su­lui cu cel mai mare port al Roma­niei, Cazi­no­ul de pe fale­za Con­stan­tei zace in rui­na… si totu­si, ne inspi­ra pe noi — pasio­na­tii de foto­gra­fie — sa il sur­prin­dem in cele mai ine­di­te unghiuri si ne transpu­ne in alte vre­muri, prin fru­mu­se­tea deta­li­i­lor arhi­tec­tu­ra­le. Mi-as dori ca aceas­ta mag­ni­fi­ca pie­sa arhi­tec­tu­ra­la sa fie rea­bi­li­ta­ta, sa reve­dem cu totii Cazi­no­ul asa cum a fost el oda­ta”. (Asta mi‑a venit in min­te, la reve­de­rea foto­gra­fi­ei mele). Bian­ca Bechiși.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele