Avertismentul sindicatelor: „Şantierul Naval din Mangalia în moarte clinică”! Muncitorii ies în stradă

0
523

Sin­di­ca­tul Liber „Nava­lis­tul” anu­nţă pen­tru mier­curi, 20 iunie, pro­tes­te în Pia­ţa Repu­bli­cii din Man­ga­lia. Oame­nii spun că Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia este „în moar­te cli­ni­că”.

Sin­di­ca­li­ş­tii susţin că „actu­a­la con­du­ce­re a soci­e­tă­ţii DMHI nu şi‑a expri­mat niciun punct de vede­re faţă de arti­co­le­le răma­se în diver­genţă din cadrul con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că cu pri­vi­re la cre­ş­te­ri­le sala­ri­a­le. Pe 30 iunie 2018 se va înche­ia a tre­ia run­dă de nego­ci­e­re colec­ti­vă ce a fost amâ­na­tă în mod repe­tat fără a se obţi­ne o cre­ş­te­re sala­ri­a­lă”.

De ase­me­nea, mun­ci­to­rii din Şan­ti­e­rul naval Man­ga­lia sunt nemulţu­mi­ţi şi de fap­tul că nu a fost fina­li­zat noul con­tract de soci­e­ta­te mix­tă între şan­ti­er şi Gru­pul Damen. „Situ­a­ţia Şan­ti­e­ru­lui Naval din Man­ga­lia (DMHI) rămâ­ne una incer­tă, ambi­guă şi lip­si­tă de logi­că eco­no­mi­că sau poli­ti­că”, ada­u­gă aceş­tia.

Pro­tes­te­le mun­ci­to­ri­lor se vor desfă­şu­ra mier­curi, 20 iunie, între ore­le 17.30–19.00, în Pia­ţa Repu­bli­cii din Man­ga­lia.

Am ple­cat plini de spe­ranţă de la pro­tes­tul din faţa Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei din data de 22 mar­tie fiind con­vinşi că situ­a­ţia şan­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia (DMHI) se va îmbu­nă­tă­ţi pe fon­dul modi­fi­că­rii struc­tu­rii acţio­na­ri­a­tu­lui com­pa­niei. Sun­tem la trei luni de la acel moment şi deşi ni s‑a pro­mis şi comu­ni­cat că până la fina­lul lunii apri­lie vom avea un con­tract de soci­e­ta­te vala­bil şi un nou par­te­ner de nego­ci­e­re pen­tru con­trac­tul colec­tiv de mun­că, acest lucru nu s‑a întâm­plat.

Din nou, am fost minţi­ti, amă­gi­ţi şi înşe­la­ţi. Sta­rea de ambi­gu­i­ta­te de la nive­lul com­pa­niei dăi­nu­ie de 6 luni de zile, peri­oa­dă în care mulţi colegi de-ai noş­tri au optat pen­tru con­ce­diu fără pla­tă, şomaj teh­nic sau pur şi sim­plu au ple­cat din cadrul com­pa­niei scâr­bi­ţi de situ­a­ţia de la şan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia. Situ­a­ţia se degra­dea­ză într‑o manie­ră acce­le­ra­tă, iar pre­lun­gi­rea aces­tei stări de ambi­gu­i­ta­te face ca dis­cu­ţi­i­le să fie fără sens şi logi­că în lip­sa asu­mă­rii vre­u­nei răs­pun­deri din par­tea tutu­ror fac­to­ri­lor de deci­zie”, se ara­tă în mesa­jul sin­di­ca­tu­lui.

Cites­te mai mult: adev.ro/palzrt


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele