AUDIO Ziua Universală a iei, la Washington DC

0
154
Booking.com

Tra­di­ția con­ti­nuă! Comu­ni­ta­tea româ­ni­lor din Washin­gton DC, s‑a ală­tu­rat și anul aces­ta celor care săr­bă­to­resc pe mapa­mond “Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei”. Întâl­mi­rea a avut loc sâm­bă­tă, 23 iunie la ora 17 în Par­cul Lafa­yet­te din fața Casei Albe, în aceași loca­ție unde în 2015 Pri­mă­ria capi­ta­lei ame­ri­ca­ne pro­cla­ma ziua de 24 iunie, Ziua iei româ­nești în Washin­gton, DC, con­fe­rind ast­fel pri­ma recu­noaș­te­re ofi­ci­a­lă din lume.

Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei este o cele­bra­re a iei tra­di­țio­na­le româ­nești, ori­un­de s‑ar află pe pla­ne­tă, este o ini­ția­ti­vă fără pre­ce­dent care a luat naș­te­re pe Face­bo­ok, unind iubi­to­rii Româ­ni­ei din toa­te col­țu­ri­le lumii. Con­ce­pu­tă în ianu­a­rie 2013 și coor­do­na­tă de comu­ni­ta­tea onli­ne La blo­u­se rou­mai­ne, ziua a deve­nit un ade­vă­rat eve­ni­ment glo­bal, fiind săr­bă­to­ri­tă pe șase con­ti­nen­te în pes­te 50 de țări, 109 loca­li­tăți și pes­te 200 de eve­ni­men­te.

Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei a renăs­cut inte­re­sul pen­tru ceea ce înseam­nă cre­a­ți­i­le popu­la­re auten­ti­ce, a cres­cut apre­ci­e­rea și spri­ji­nul acor­dat meș­te­șu­ga­ri­lor tra­di­țio­nali și a con­tri­bu­it deci­siv la repo­zi­țio­na­rea iei și a cul­tu­rii popu­la­re româ­nești după mai bine de un sfer de vea­col de la căde­rea comu­nis­mu­lui. 

Cu deta­lii Bogdan Banu, Washin­gton DC (orga­ni­za­to­rul eve­ni­men­tu­lui).

repor­ter Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu.
foto: FB Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei – Washin­gton, DC.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele