Au furat peste 7 tone de motorină!
14 reținuți pentru furt de combustibil din tancurile navelor ce tranzitează fluvial Dunărea

0
425
Booking.com

Poli­ţi­ş­tii de la Trans­por­turi Con­stan­ța, cu supor­tul de spe­cia­li­ta­te al Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le din Poli­ţia Româ­nă, au reţi­nut 14 băr­bați bănu­i­ţi de furt de com­bus­ti­bil.

În urma unei acțiuni de prin­de­re în fla­grant delict şi a 7 per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re, poli­țiș­tii au des­co­pe­rit și ridi­cat 7.260 de litri de com­bus­ti­bil, 2.700 de lei, 420 de euro, două auto­u­ti­li­ta­re, două ambar­ca­țiuni și două motoa­re de ambar­ca­țiu­ne.

În noap­tea de 14 spre 15 iunie a.c., poli­țiș­tii Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța au depis­tat în fla­grant delict 7 băr­bați, cu vâr­ste cuprin­se între 20 și 45 de ani, în apro­pi­e­rea loca­li­tă­ții Giur­geni din jude­țul Ialo­mi­ța, în timp ce sus­tră­geau 3.520 de litri de pro­dus petro­li­er, din tan­cu­ri­le de con­sum ale nave­lor ce tranzi­tea­ză flu­vi­al Dună­rea.

De ase­me­nea, în urma a 7 per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re efec­tu­a­te în jude­țe­le Con­stan­ța și Tele­or­man, într-un dosar penal ce viza pre­su­pu­se infrac­țiuni de dela­pi­da­re, tăi­nu­i­re și furt cali­fi­cat, poli­țiș­tii au des­co­pe­rit și ridi­cat două auto­u­ti­li­ta­re, două ambar­ca­țiuni, două motoa­re de ambar­ca­țiu­ne, un trac­tor, o remorcă auto, 3.740 de litri de moto­ri­nă nava­lă, 420 de euro și 2.700 de lei.

Valoa­rea tota­lă a bunu­ri­lor des­co­pe­ri­te este de aproa­pe 125.000 de lei.

La data de 15 iunie a.c., 10 băr­bați au fost reți­nuți pen­tru 24 de ore, iar la data de 16 iunie a.c., instan­ța de jude­ca­tă a emis man­da­te de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile pe nume­le a 3 din­tre aceștia, pe nume­le altor 7 per­soa­ne fiind emi­să măsu­ra con­tro­lu­lui judi­ci­ar pen­tru 60 de zile.

La data de 17 iunie a.c., în cadrul ace­lu­iași dosar penal, poli­țiș­tii Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța au efec­tu­at un con­trol la bor­dul unei nave, fiind des­co­pe­ri­tă o insta­la­ție con­fec­țio­na­tă arti­za­nal. Aceas­ta era folo­si­tă de per­so­na­lul ambar­cat — 4 băr­bați, cu vâr­ste cuprin­se între 26 și 51 de ani — la sus­tra­ge­rea de moto­ri­nă din tan­cu­ri­le des­ti­na­te trans­por­tu­lui pro­du­se­lor petro­li­e­re.

În ace­eași zi, cei 4 băr­bați au fost reți­nuți pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi să fie pre­zen­tați instan­ței de jude­ca­tă, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Acti­vi­tă­ți­le s‑au des­fă­șu­rat cu spri­ji­nul Auto­ri­tă­ții Nava­le Româ­ne. (IPJ Con­stan­ța).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele