Au fost acordate Trofeele la Gala Premiilor UZPR 2017

0
351

În stu­di­o­ul Pan­gratti al Tele­vi­ziu­nii Româ­ne a avut loc vineri sea­ra, 22 iunie a.c., Gala Pre­mi­i­lor UZPR 2017.

Eve­ni­men­tul orga­ni­zat în copro­du­cţie cu TVR3, a bene­fi­ci­at de comen­ta­ri­ul remar­ca­bil al pre­zen­ta­to­ri­lor Teo­do­ra Dră­goi şi Mir­cea Nea­cşa. Au fost acor­da­te 17 tro­fee sub gene­ri­cul „Lim­ba româ­nă, între­gi­toa­re de neam”.

PRESA SCRISĂ

Nagy Atti­la (Bra­șov) revis­ta ”Cer­ti­tu­di­nea”, Medi­ta­ți­i­le unui secui”;
Mihai Buz­nea (Bacău) revis­ta ”Plumb” – ”Lepă­da­rea de sine”;
Dumi­tru Țimer­man (Satu Mare) – zia­rul Gaze­ta de Nord-Vest ”Unde sunt răz­bo­i­ni­cii Lumi­nă­rii Româ­ni­ei?”;
Sorin Mari­us Simion (Pitești) (coti­dia­nul ”Arge­șul”, ”Ghid de folo­si­re a lim­bii româ­ne”).
Au susţi­nut lau­da­tio repu­ta­ţii jur­na­li­şti Miron Mane­ga, Cor­ne­liu Cepa­riu, Dan Con­stan­tin şi Octa­vian Andro­nic.

PRESA ONLINE
Andi Topa­lă (direc­tor edi­to­ri­al) http://www.sursazilei.ro

A vor­bit des­pre per­for­manţe­le gru­pă­rii on-line, jur­na­lis­ta Eve­li­ne Pău­na.

CARTEA DE PUBLICISTICĂ

Miha­il Dia­co­ne­scu (Bucu­rești) – ”Icoa­ne din tre­cut și de azi”;

Nico­lae Meli­ne­scu (Bucu­rești) – ”Întoar­ce­rea în româ­nism”;

Răzvan Ducan (Mureș) – ”Tor­na, Tor­na”;

Ovi­diu Mari­an (Bucu­reşti) – “Ora­şul după asfinţit”.

Au fost invi­ta­ţi să susţi­nă lau­da­tio doam­na Rodi­ca Subţi­re­lu- redac­tor şef “Cro­ni­ca Tim­pu­lui”, jur­na­lis­tul şi amba­sa­do­rul Nea­gu Udro­iu, scri­i­to­rul şi jur­na­lis­tul Nico­lae Băciuţ şi cunos­cu­tul jur­na­list Octa­vian Şti­rea­nu.

PRODUCŢIILE DE RADIO

Moni­ca Sto­ica (Inter­națio­nal – Sec­ția Româ­nă) – Poves­tea vor­bei;

Pom­pi­li­us-Dumi­tru Ono­frei (Actu­a­li­tăți) – Actori mici de Româ­nia – foi­le­ton radi­o­fo­nic;

Mar­cel-Iuli­an Tol­cea (Radio Timi­șoa­ra) – rubri­ca de lim­ba româ­nă;

Ioan Vul­can (Ante­na Sate­lor) – Iti­ne­rar emi­ne­scian în Țara Făgă­ra­șu­lui”.

La aceas­tă secţiu­ne au ple­dat pen­tru cei meri­tu­oşi jur­na­lis­tul şi filo­zo­ful Mari­an Nen­ces­cu, rea­li­za­to­rii de radio Ruxan­dra Săra­ru şi Vio­rel Popes­cu, şi jur­na­lis­tul Sorin Stan­ciu.

SECŢIUNEA DE TELEVIZIUNE

Iri­na Iur­cu Beje­na­ru (TVR Mol­do­va) – Școa­la de la mii de kilo­me­tri);

Cla­ra Măr­gi­nea­nu (TVR Inter­națio­nal) – Con­vor­biri Lite­ra­re;

Ște­fan Mitroi (Pri­ma TV) – Te cau­tă o car­te;

Vio­le­ta Gor­gos (TVR Iași) – Expe­di­ți­i­le Memo­ri­ei Sibe­ria-Irkut­sk-Kra­s­no­iar­sk.

Au susţi­nut câte o lau­da­tio doam­na amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţi­ar, Iulia Gorea-Cos­tin, rea­li­za­toa­rea TV Cris­ti­na Andrei, scri­i­to­rul şi publi­cistul Dinu Săra­ru (în lec­tu­ra fii­cei, Ruxan­dra Săra­ru) şi rea­li­za­to­rul TV Răzvan One­sa.

Momen­te muzi­ca­le şi artis­ti­ce au agre­men­tat pro­gra­mul între­gii Gale – Mihai Napu Band, acri­ţa Cla­u­dia Motea, solis­te­le de muzi­că uşoa­ră Nata­lia Guber­na şi Ioa­na San­du şi solis­ta de muzi­că popu­la­ră, Lia Lun­gu.
La sfârşi­tul Galei s‑a rea­li­zat şi foto­gra­fia pre­mi­anţi­lor, urma­tă de închi­na­rea unui pahar de şam­pa­nie.


Man­ga­lia News, Luni, 26.06, 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply