Asociația de părinți și conducerea
Școlii Gala Galaction au hotărât ANULAREA PROTESTULUI de sâmbătă!

0
267

Vom avea o școa­lă! Anun­țăm anu­la­rea acțiu­nii noas­tre de pro­test de sâm­bă­tă, 9 iunie 2018. Mar­șul orga­ni­zat (prin care ne pro­pu­neam sen­si­bi­li­za­rea opi­ni­ei publi­ce și atra­ge­rea aten­ți­ei asu­pra cri­zei de spa­țiu cu care ne con­frun­tăm) nu se mai jus­ti­fi­că, în con­di­ți­i­le în care Pri­mă­ria Man­ga­lia, prin comu­ni­ca­tul din 7 iunie 2018, a pre­zen­tat sta­di­ul acțiu­ni­lor între­prin­se și și‑a asu­mat dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor pen­tru con­stru­i­rea unei clă­diri noi pen­tru uni­ta­tea noas­tră de învă­țământ.

Apre­ci­em că solu­ți­i­le cău­ta­te de către admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” Man­ga­lia dove­desc fap­tul că situ­a­ția noas­tră con­sti­tu­ie o pri­o­ri­ta­te. Aștep­tăm cu inte­res ori­ce infor­ma­ție cu pri­vi­re la eta­pe­le ce sunt par­cur­se în vede­rea fina­li­ză­rii pro­iec­tu­lui și, pe aceas­tă cale, îi lan­săm dom­nu­lui pri­mar invi­ta­ția de a ne pre­zen­ta, în urmă­toa­re­le zile, deta­lii cu pri­vi­re la acest pro­iect.

Spe­răm ca toa­te pro­ce­du­ri­le să fie deru­la­te efi­cient, ast­fel încât ter­me­nul pen­tru depu­ne­rea pro­iec­tu­lui să poa­tă fi res­pec­tat. Le mul­țu­mim tutu­ror celor impli­cați în duce­rea la bun sfâr­șit a aces­tui demers și ape­lăm la toa­te insti­tu­ți­i­le impli­ca­te să ne sus­ți­nă, ast­fel încât să bene­fi­ci­em cât mai curând de o clă­di­re cu dotări moder­ne și cu spa­țiu adec­vat pro­ce­su­lui edu­ca­tiv.

Con­si­de­răm că, după 32 de ani de „pro­vi­zo­rat”, se face un act de drep­ta­te, repa­ra­tor, iar școa­la noas­tră, una din­tre cele mai vechi insti­tu­ții de învă­țământ din Man­ga­lia, este în sfâr­șit spri­ji­ni­tă în efor­tu­ri­le sale de a oferi edu­ca­ție la cele mai îna­l­te stan­dar­de, iar spa­ți­i­le des­ti­na­te pro­ce­su­lui instruc­tiv-edu­ca­tiv vor deve­ni încă­pă­toa­re și cores­pun­ză­toa­re.

Comu­ni­cat de pre­să trans­mis de Miha­e­la Con­du­rachi Popa, pre­șe­din­ta Comi­te­tu­lui de părinți de la Școa­la ”Gala Galac­tion” Man­ga­lia, 7 iunie 2018. (sur­sa: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele