Analistul american George Friedman: România ar trebui ar trebui să urmărească în primul rând întărirea propriilor capacităţi militare de reacţie la Marea Neagră

0
203

Fried­man spu­ne că Sta­te­le Uni­te nu vor tri­mi­te forţe sem­ni­fi­ca­ti­ve în Marea Nea­gră şi nu vor pro­vo­ca Krem­li­nul.

Ana­lis­tul ame­ri­can Geor­ge Fried­man, preşe­din­te­le publi­ca­ţi­ei de secu­ri­ta­te Geo­po­li­ti­cal Futu­res, a afir­mat vineri, într‑o con­fe­rinţă la Sibiu, că SUA nu este acum în pozi­ţia de a‑şi depla­sa o flo­tă sem­ni­fi­ca­ti­vă în Marea Nea­gră, iar Româ­nia ar tre­bui să urmă­reas­că în pri­mul rând să îşi întă­reas­că pro­pri­i­le capa­ci­tă­ţi mili­ta­re de rea­cţie în aceas­tă zonă.

Situ­a­ţia de secu­ri­ta­te la Marea Nea­gră nu s‑a ridi­cat la un nivel foar­te îna­lt pe sca­ra de inte­re­se a SUA pen­tru a adu­ce aici forţe sem­ni­fi­ca­ti­ve, iar apoi ame­ri­ca­nii nu îi vor pro­vo­ca pe ruşi (…) Sun­tem acum într‑o situ­a­ţie în care se pot dis­cu­ta tot felul de poli­tici pen­tru Marea Nea­gră, dar pen­tru ame­ri­cani acest subiect nu este cla­si­fi­cat ca unul major şi nici nu îşi doresc acest lucru, pen­tru că nu vor să se anga­je­ze împo­tri­va ruşi­lor. Ruşii nu sunt pre­gă­ti­ţi să se anga­je­ze într‑o ope­ra­ţiu­ne nava­lă în Marea Nea­gră care să îi adu­că pe ame­ri­cani în zonă, vor face tot posi­bi­lul pen­tru a nu îi pro­vo­ca pe ame­ri­cani (…) Ruşii nu vor nici să intre într-un con­flict cu Tur­cia pen­tru zona Mării Negre, pen­tru că ei spe­ră că se va întâm­pla un mira­col, o înţe­le­ge­re ruso-tur­că. Iar tur­cii înţe­leg foar­te bine un sin­gur lucru în aceas­tă zonă: dacă ruşii sunt aca­să, ame­ri­ca­nii stau şi ei aca­să”, a spus Geor­ge Fried­man, la pre­le­ge­rea cu tema “Per­spec­ti­va SUA asu­pra NATO şi a Mării Negre” pe care a susţinut‑o la con­fe­rinţa “Emer­ging Impor­tan­ce o Wider Bla­ck Sea Area Secu­ri­ty”, orga­ni­za­tă de Uni­ver­si­ta­tea Lucian Bla­ga din Sibiu.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele